TUUMA 3

1Ka nintaŋ koor lin daa a Winsosug saŋa la, Piita ne Joon dol taaba wa'ae Wina'am pu'usum yin. 2Ka dau so' be anina n a pon'or o biilimin sa. Ka daar wusa ba zeed o more kenne zin'in Wina'am pu'usum yir za'anoorin ka li buon Venlim za'anoor. Ka o sosid nidib bane kpen'ed Wina'am pu'usum yin la. 3On nye Piita ne Joon ka ba bood ye ba kpen' la, o sosi ba ye ba tis o si'el. 4Ka Piita ne Joon gos o kii, ka Piita yel o ye, “Gosimi ti.” 5Ka o midig o nini goti ba, ka ten'esid ye ba na tis o si'el. 6Ka Piita yel o ye, “M pu mor anzurifa bee salima na tis fo. Amaa m na tis uf man mor si'el. Ne Yesu Kiristo one yi Nazaret na yu'ur, duom n keŋ.” 7Ka Piita gban'e pon'or la datiuŋ nu'ug n zank o agol. Ka o noba la kpelim kpe'eŋ to'oto yim, 8ka o due zi'e agol ka keŋ n doli ba kpen' Wina'am pu'usum yin n ian'asid ka pian'ad n du'osid Wina'am yu'ur su'uŋa. 9Ka nidib wusa nye o ka o kene n du'osid Wina'am yu'ur su'uŋa. 10Ka ba mi' ye one yiti zin'i Wina'am pu'usum yir za'anoor kan buon Venlim za'anoor la ni n sosid la. Ka ban nye line niŋ o la, ka li lidigi ba bedego. 11Ka ban nye pon'or la mor laafe n dol Piita ne Joon la, ka li lidig nidib wusa ka ba zo n la'as taaba zin'ikan daa buon Solomon za'ambeŋ la. 12Ka Piita nye anwa la, ka bu'os nidib la ye, “Israel dima, bo niŋ ka yelkaŋa nwa lidigi ya? Bee wala ka ya gosidi ti wenne ti meŋ paŋ ne ti tuumsuma zug n due dau nwa ka o kenna? 13Li ane Wina'am on ka Abraham ne Isaak ne Jakob ne ti yaanam da pu'usid la n du'os o Biig Yesu la yu'ur. On la ka ya daa zaŋ o n niŋ bane so'e paŋ nu'usin ka zan'as o gomena Pilate tuon, hale baa Pilate n daa bood ye o bas o la. 14Amaa ya daa zan'as ninsuŋ one a yelmeŋir dau la, ka lee daa bood ye Pilate bas niŋkuud la n tisi ya, 15ka ku one so'e nyovur suer, on ka Wina'am vu'ug kumin la. Tinam daa nyee li ka tu'asidi ya li yela. 16Li ane yadda niŋir line be Yesu yu'urin ke ka dau kaŋa nwa kpe'eŋ la, wenne yanam nye la. Li ane yadda niŋir ne Yesu ka dau nwa nye laafe nyain ya wusa tuon nwa. 17“M zuanam, nannanna m baŋ ye ya zi'ilim la zug, ka yanam ne ya na'anam daa niŋi ala. 18Lin ka Wina'am da pun deŋi yel ne o nodi'esidib noor la niŋ ameŋa ye asee ka Kiristo namis. 19Dinzugo tiakem ya sunya ka leb Wina'am sa'an na, ka o na yiisi ya tuumbe'ed n bas, ka na tisi ya kpe'eŋir. 20O tum Yesu one a Kiristo ka o pun gaŋ la n tisi ya. 21O na be arazana ni hale n paae bun paala wusa maalug saŋa, wenne Wina'am da pun tu'as ne o nodi'esuma ka ba yel pin'ilugin sa la. 22Moses da yel ye, ‘Ya Zugsob Wina'am na gaŋ o nodi'es yinni ya buudi soogin wenne on daa gaŋ mam si'em la. Asee ka ya kelis bun lin wusa ka o na tu'asi ya. 23Ka on wusa ku di'e Wina'am nodi'es kan noore, ba na sa'am on daana n yiis o Wina'am nidib sisoogin.’ 24“Wina'am nodi'esidib bane da pian' wusa, lin pin'il ne Samuel sa, ne ban da dol o nya'aŋ la, ba bedego da pun tu'as dabisa bama yela. 25Wina'am nozi'elug line yi o nodi'esidibin na la, aa ya din. Ka ya la'am di'e nonakan ka Wina'am maal ne ya yaanam, on da yel Abraham ye, ‘Fu yaas la ma'asim zug ka dunia buudi wusa na ti nye Wina'am yelsum.’ 26Wina'am one vu'ug o Biig kumin la, tum o ya sa'an yiiga, ye o tisi ya yelsum, n fendigi ya wusa yinni yinni n yiisi ya tuumbe'ed poogin.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\