TUUMA 5

1Ka dau so' daa be anina, ka o yu'ur buon Ananias, ne o po'a Safira. Ka on ne o po'a me kuosi ba la'ad sieba, 2ka yiis ligidi la sieba n su'a, ka ke line kpelim la n mor na n tis Tumtumnib la. Ka o po'a me baŋ li yela. 3Ka Piita bu'os ye, “Ananias, bo ka fu ke ka Sutaana kpen' fu suunrin, ka fu ma' n tis Wina'am Siig Suŋ, ka yiis ligidi kan ka fu kuos fu la'ad sieba n su'a? 4Fun nam pu kuosin la, li kpelim aane fu din. Fun kuos la men fu tun'e n maal fu ya'am bood si'em. Ka bo niŋ ka fu ten'es yelkaŋa fu suunrin ne? Fu pu ma' n tis ninsaala, amaa fu ma' n tis ne Wina'am Siig Suŋ.” 5Ka Ananias n wum pian'ad kaŋa nwa la, ka lu teŋin n kpi. Ka dabiem bedego kpen' bane wum bun kaŋa nwa la. 6Ka dasam due n zaŋ o n vilig o ne pien n zee o keŋ mum. 7Ka li pu yuuge ka o po'a me kena, ka pu baŋ line pun niŋ la yelaa. 8Ka Piita bu'os o ye, “Yelimi ma, yanam kuosi ya la'ad la, ligidi la wusa nwa bee?” Ka o lebis ye, “Eenn, li wusa la.” 9Ka Piita bu'os o ye, “Bo niŋ ka ya niŋ noor yinni ye ya mak Zugsob Wina'am Siiga? Gosima bane mum fu sid la nan zi'e za'anoorin la. Ba me na zee fu n yi.” 10Ka po'a kpelim lu teŋin n kpi Piita tuon. Ka dasam la kena n nye ka o kpi sa, ka ba nok o n keŋ mum kpi'eli o sid. 11Ka dabiem bedego kpen' bane niŋ yadda la wusa ne bane wum yelkaŋa nwa la. 12Ka Tumtumnib la tum nyalima tuuma bedego nidib la wusa sisoogin. Ka yadda niŋidib la la'as taaba zin'isi'a ka li buon Solomon za'ambeŋ. 13Ka bane pu niŋ Wina'am yadda n zo dabiem n pu la'as ne ba, hale baa ne nidib n pian' ba yu'ur su'uŋa la. 14Po'ab ne dap bane daa niŋ Zugsob la yadda daa paas hale lieb bedego. 15Hale ka nidib mor ban'adnam na n digili ba sueya ni ne deba ye Piita ma'asim na ligili ba, o ya'a gaad anina sa'an. 16Ka nidib bedego yi teens bane gilig Jerusalem na n mor ban'adnam, la'am ne bane ka kikiris doli ba kena. Ka ba wusa paam laafe. 17Ka maalmaan kpeenm ne bane be o sa'an n a Sadusii dim la daa nen ne ba ka due suunr, 18n gban'e Tumtumnib la kpen'esi ba sarega ni. 19Amaa ka Zugsob malek daa keŋ n yo'og sarega doog za'anoor la yu'uŋ kan, n more ba n yiis yiŋ ka yeli ba ye, 20“Kem n zi'en Wina'am pu'usum yin n tu'as nidib la nyovurpaal labaar la wusa.” 21Ban wum ne'eŋa la, ka keŋ n kpen' Wina'am pu'usum yin bekeeung la n pa'an nidib. Ka maalmaan kpeenm ne bane be o sa'an la daa buol Israel dim kpeenmnam wusa ye ba la'as Jew dim la gban'ar la'asug anina, ka ba wusa be anina ka ba tum sarega ni la ye ba mor Tumtumnib la na. 22Amaa ban tum sieba la paaya ka pu nyee ba sarega la nii, ka leb na n yeli ba ye, 23“Tiname paae la ti nye ka sarega doog za'anoor la kpar, ka bane gur la zi'e za'anoorin, ka ba yo'og ka ti pu nyee ba anina.” 24Ka Wina'am pu'usum yir gurib kpeenm ne maalmaan kpeenmnam la n wum yelkaŋa nwa la, ka bi'esid line niŋ si'em ka li a ala. 25Ka so' kena n yeli ba ye, “Dap ban ka ya sa kpen'es sarega ni la, zi'e Wina'am pu'usum yin n pa'an nidib.” 26Ka Wina'am pu'usum yir gurib kpeenm la ne o nidib keŋ gban'e ba na, ka lee pu daami ba, ban zot ye nidib la na ti lobi ba ne kuga la zug. 27Ban more ba na n zi'eli ba tuon la, ka maalmaan kpeenm la bu'osi ba ye, 28“Ti daa pu yeli ya ye ya mit ka ya lem pa'al so' kpela ne yu'ur kaŋa nwa ya'asa? Amaa gosim yaname niŋ si'em, Jerusalem nwa pe'el ne ya pa'alug. Ya bood ye ya zaŋ dau nwa ziim n zuol tinam zutin.” 29Ka Piita ne o Tumtum taaba la lebisi ba ye, “Li su'um ka tinam siak Wina'am noor n gaad ninsaalib noor. 30Wina'am on ka ti yaanam da pu'usid la daa vu'ug Yesu on ka ya daa kpa' tabil dapuudir zug n ku la. 31On la ka Wina'am du'os o n zi'el o datiuŋ, ka o a tuon gat ne faangir ye o tis Israel suer ka ba tiake ba sunya, ka Wina'am yiis ba tuumbe'ed n bas. 32Tinam ne Siig Suŋ on ka Wina'am tisid nimbane siak o noor la, wusa daa nyee li, ka tu'asi li n tisi ya.” 33Ban wum pian'akaŋa nwa la, ka ba sunya pelig hale ka ba bood ye ba kuu ba. 34Ka dau so' due n zi'e la'asug la nidib sisoogin, n a Farisee nid ka o yu'ur buon Gamaliel, n a one pa'an Wina'am wada la yela, ka lem a yu'ur daan nidib sa'an. Ka o tis noor ye ba yiisim Tumtumnib la yiŋ ka li niŋ bi'ela. Ka ba yiisi ba. 35Ka o yel ye, “Israel dima, gu'usimi ya meŋ ne yaname maan nimbama nwa si'el la. 36Ya tenr ye li pu yuug sa ka Teudas daa du'e n du'os o meŋ n yel ye on ane nintita'ar. Ka nidib wenne kobus anaasi daa dol o. Amaa ban daa kuu o la, nidib bane daa dol o la wusa daa widig. Ka li lieb zaalim. 37Ka lin nya'aŋ ka Judas on yi Galilee ni me du'e, nidib kaalug saŋa la. Ka nidib sieba daa dol o. Ban daa kuu o la nidib bane daa dol o la daa widig men. 38Dinzugo nannanna m yeti ya ne ye ya yiisi ya nu'us nimbama yela ni. Ka li ya'a ane ninsaalib tuuma, li na ti lieb zaalim. 39Amaa li ya'a ane Wina'am din, ti ku tun'e n sa'ami lii. Daasi'er ti na ti nye ka ti zabid ne Wina'am.” 40Ka ba siak o yelug la, ka buol Tumtumnib la n ke ka ba bu'u ba, ka yeli ba ye, “Mit ka ya lem tu'as Yesu yu'ur ya'as tis nidib.” Ka nyaan basi ba, ka ba keŋ. 41Ka Tumtumnib la yi la'asug la ni ne sumalisim ban mi' ye Wina'am ten'es ye ba a su'um ne nyan diib Yesu yela la zug. 42Ka daar wusa ka ba be Wina'am pu'usum yin la ne ba yaan, ka pu bas nidib zamisugo, ka moon ye Yesu ane Kiristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\