EFESUS DIM 2

1Saŋsi'en la ya da ane ku'um ya tuumbe'ed ne ya taal yela line ka ya da niŋid, 2yaname da dol dunia nwa suer, ka me dol Sutaana one so'e bane mor paŋ agol, ka a one be bane zan'as Wina'am noor la ni n tum ne ba. 3Tiname daa la'am be ne ba la, ti da niŋidi ti ninsaal ya'amleog line a ti niŋgbina boodim ne ti ya'amboodim. Ka tiname da a si'em ke ka ti da nar ye Wina'am namisi ti, wuu dunia dim wusa ne. 4Ka Wina'am n noŋi ti bedego la zug ka o zoo ti nimbaanlig bedego. 5Hale baa ti tuumbe'edi da ke ka ti nwaas wuu ti kpi ne la, o la'am vu'ugi ti ne Kiristo. Li ane o popielim zug ka o faann ya. 6Ka Kiristo ma'asim zug ka Wina'am la'am vu'ugi ti ne Kiristo n ke ka ti zin'in ne o arazana ni, 7ye saŋa line na ti kena la, o na nie pa'ali o popielim line ka' ben la a si'em, ne on tisidi ti yelsum, tiname a yinni ne Kiristo la zug. 8Ka o popielim zug ka o tisi ya faangir ka li yine ya yadda niŋir Kiristo ni na, ka li ka'ane ya meŋ tuuma zugo. Li wusa ane Wina'am piini niŋir, 9ka ka'ane ninsaal tuuma yela, ka ya nwe'edi nyo'ogo. 10Li ane Wina'am maali ti ka ti a yinni ne Yesu Kiristo ye ti tum tuumsuma line ka o pun deŋim digil ye ti yu'un niŋid la. 11Ya da a bane ka' Jew dim buudi ne ninsaalib du'am poogin, ka Jew dim bane kpen'ed baŋo la buoni ya ye Apukpen'baŋo dim, ka li ane ninsaalib din ma'aa. 12Dinzugo tenri ye saŋsi'en la ya da ka' yinni ne Kiristo, ka ya ba'a da pu pe'es ne Israel teŋgbauŋ ne nonaar kan ka Wina'am da zi'eli tisi ba la. Ya da be dunia nwa ni ka pu mor ti'ire, ka zi' Wina'am, 13ka da lal ne o. Amaa nannanna yanam a yinni ne Kiristo la zug, ka o ziim la ke ka ya yu'un li'el ne o. 14Ka Kiristo aa ti zabpansid ka noki ti buudi ayi la ka ti lieb yinni, ka nwa'e zaba zaŋguom la 15line a Jew dim maluŋ ne ba wada la. O kum la kpiis maluŋ la ye o kpanb buudi ayi la o sa'an ka ba a buudi yinni ka mor sumalisim ne taaba. 16Ka o ku'um dapuudir zug la naal noor ne tinam buudi ayi nwa ne Wina'am ka ti a buudi yinni ka zabir naae. 17Ka Kiristo kena mool sumalisim labasuŋ la n tis yanam bane lal, ne bane be ya'amin la. 18Ka o zug ka ti buudi ayi la wusa mor suer ne Siig Suŋ yinni la ni, ye ti li'el ti Ba' Wina'am sa'an. 19Linzug ka ya kudum lem ka' saam bee zoomaa, ka ane Wina'am nidib ka be o so'olimin ka aa o yidim. 20Ka ba eenb ne ya, eenbkan ka Wina'am Tumtumnib ne o nodi'esidib da eenb la zug. Ka Yesu Kiristo n a doog la eenbir kugir la, 21one ke ka yir la wusa maal ka li gban'e kiŋkiŋ, ka yaligidi n liebid Wina'am pu'usum yir line a nyain ka a yinni ne Zugsob la. 22Ka yanam a yinni ne o la zug ka Wina'am Siig Suŋ mee ya n maali ya Wina'am yir ye o be anina la.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\