EFESUS DIM 4

1Mam one a sarega nid Zugsob la yela sosidi ya ye ya dol suer line nar ne Wina'am gaŋi ya la. 2Li a su'um ka ya sie ya meŋ ka a baanlim ka mor suguru ne sumbugusum line yi noŋirin, 3ka kpe'eŋi ya meŋ ka mor noor yinni line yi Wina'am Siig Suŋin na la, ka more li ne sumbugusum ka li la'asedi ya gumm. 4Niŋgbiŋ yinni be, ka Wina'am Siig Suŋ yinni ma'aa be. Ka Wina'am buoli ya ye ya mor ti'ir yinni. 5Ka Zugsob yinni be, ne yadda yinni ne ku'om suub yinni 6ne Wina'am yinni one a ti wusa Ba', one gat si'el wusa, ka o paŋ be ti ni n tum, ka o lem be ti wusa ni la. 7Ka ti wusa yinni yinni di'e popielim piini line dol Kiristo boodim la. 8Dinzug ka li sob Wina'am gbauŋin ye, “On daa du agol la, o daa more bane ka o nyaŋe la keŋ, ka tis nidib piini.” 9Line sob ye, “O du agol la” gbin a bo? Li ane ye o daa deŋim sig na hale n ti paae dunia teŋir. 10Ka on kane sig na la a one me du agola sa, gaad dunia ne saazug wusa ye o be bun wusa wusa ni la. 11Ka o meŋ tisi ti piinsieba ye sieba liebi o Tumtumnib, ka sieba a o nodi'esidib, ka sieba a labasuŋ la moon moonib, ka sieba a bane gur Wina'am nidib, ka sieba a pa'anib. 12Ka ba ti'eb Wina'am nidib ka ba na tum n suŋi taaba, ka Kiristo niŋgbiŋ line a o nidib la nobug 13n ti paae saŋkan ka ti wusa mor noor yinni line doli ti noor siakir ne tiname baŋ Wina'am Biig la yela. Ka ti bi' naae, n ti paae wuu Kiristo zemis si'em la. 14Ka ti lem ka' biis bane ka' ya'am, ka dol dama'anam pa'ala line yi bibi'elnam ya'amin, wuu si'el ka sisi'em da'adi li n tuulum si'em laa. 15Amaa lee more noŋir ka pian'ami sida tis taaba ye ti nobug yela wusa ni n ti paae Kiristo 16one wenne zug line ke ka niŋgbiŋ la wusa la'ase to'oŋ taaba ne li duta wusa la. Ka li yinni yinni ya'a niŋid line nar, niŋgbiŋ la wusa nobugidne su'uŋa, ka li yine noŋirin na ka li bi'id. 17Dinzug ka m mudigidi sa'ani ya ye ya da lem niŋid wuu bane ka' Wina'am nidibi niŋid si'em ne ba ya'am line pu dol suer la. 18Ba potenda pu nie, ka ba pu pa'as nyovur kan ka Wina'am tisid laa, ba zi'ilim ne ba kpaana la zug. 19Ka ba sunya digilim ka ba ba'a kae' ne nyan ne, ka bood tuumyood hale ne li buudi wusa. 20Li ka' ala ka ya zamis Kiristo yelaa. 21Yaname sadigim wumi o yela ka zamis yelsida o sa'an line be o ni la, 22basimi yaname da a si'em ya beilim kudirin line ke ka dama'am ya'amleog ke ka ya sa'am la, 23ka tiake ya potenda boodim ka li lieb bunpaala. 24Keli ka ya beilim ae bunpaala line ka Wina'am maal ka li wen o la, ka yaname niŋid si'el a sida ne popielim line dol Wina'am suer. 25Dinzugo, basimi dama'am ka ya wusa pian'ad a sida n tisid ya kpi'es; ka ti la'ase a niŋgbiŋ yinni ne taaba. 26Da ke ka ya supeen ke ka ya tum tuumbe'ede, ka me da ke ka zaam ma'ae ka ya kpen mor supeen ne. 27Da tisi sutaana suer ka o daami yaa. 28One daa zuud on da lem zuud ya'ase, amaa li su'um ye o tum ka nye o meŋ nu'ug tuuma bun, ka na tun'e suŋ noŋ dim. 29Da ke ka ya noya pian'ad be'ede, amaa keli ka li yitne pian'a su'uŋa, ka li suŋ bane kelisid la, ka ba bi' ba beilim puugin. 30Da niŋi line na ke ka Wina'am Siig Suŋ la sunf sa'am ne yaa, bozugo one deŋi zanbili ya n guri daar kan ka o na tisi ya yolisim wusa la. 31Basimi sutoog ne supeen ne endug ne noŋgban nwa'ar, ne yu'usa'uŋ ne poten'ebe'ed wusa, 32ka suŋidi taaba ne nimbaanlzoor ka tis taaba suguru wen wuu Wina'am niŋ si'em ne Kiristo ka yiis ti tuumbe'ed n bas la.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\