EFESUS DIM 5

1Wina'am a si'em la, ya me aa ala, wuu biis bane ka ba saam noŋ la. 2Ka more noŋir wuu Kiristo noŋi ti si'em la, ka pesig o meŋ n maal maan suŋ n tis Wina'am ti yela la. 3Da ke ka po'asa'uŋ ne dausa'uŋ ne dian'ad wusa ne ya'amleog kudum pudug li yu'ure, yaname sadigim a Wina'am nidib la. 4Ala mene da more pian'ayood ne galim yood line pu dol suere, amaa lee pu'usum Wina'am bareka. 5Baŋimi ne'eŋa ye po'asa'uŋ sob bee dausa'uŋ sob bee dian'ad sob bee fufum sob ku di faar Kiristo ne Wina'am so'olim la nii. Ka one mor fufum wenne ba'amaan ne. 6Ne'enam zug, ka Wina'am sunf pelig ne bane zan'as o noor la. Dinzugo, da ke ka so' ma'a ya ne pian'a zaalise. 7Da la'as ne baa. 8Saŋsi'en sa ya da bene likin, amaa ya yu'un be ne neesim ni ka a yinni ne Zugsob la. Linzug, niŋimi wuu bane be neesim ni n niŋid si'em la. 9Ka neesim beilim nyood ane popielim ne yelsida ne yelsum wusa. 10Ka kpe'eŋi baŋi line ma'ed Zugsob la suunr. 11Ka da ke ka ya ba'a be ne likin tuuma line ka' nyood laa, amaa viigimini ba gbin, 12ka li mor nyan hale ne so' na pian' line ka ba sua' niŋid la. 13Ka ba ya'a viig si'el gbin likin n yiisi li paalo ni, li pa'al lin a si'em la nyain nyain. 14Ka line nied wusa liebidne nyain. Dinzug ka li sob ye, “Gbeenm soba, duom ka vu'ug kumin, ka Kiristo na ke ka li nie ya sa'an.” 15Gu'usimi ne ya meŋ ne ya beilim a si'em. Maalimi ne wuu bane mor ya'am ka ka'a wuu bane ka'a ya'am, 16ka ya ya'a nye suer yanam niŋim line a su'um, ka saŋa la ane tuumbe'ed saŋa. 17Dinzugo da ae zon ne, ka baŋimi Zugsob la boodim a si'em. 18Da nuud daam kooleyaa, ka li ane tuum yaalis. Amaa keli ka Wina'am Siig Suŋ pe'eli ya. 19Pian'ami tisimi taaba ne yuuma bane sob Wina'am gbauŋin, ne yuuma bane ka Wina'am nidib sob, ne yuuma bane ka Wina'am Siig Suŋ tis, ka yu'um yuuma wusa zun'od Wina'am yu'ur ne ya sunf wusa. 20Ka si'el mekama ni, pu'usimi ti Ba' Wina'am bareka ne ti Zugsob Yesu Kiristo yu'urin saŋa mekama. 21Siakimi taaba noya, yaname na'asid Kiristo la. 22Po'aba, siakimini ya sidib noya wuu yaname siakid Zugsob la noor si'em la. 23Ka sid la so'e po'a la wen wuu Kiristo so'e Wina'am nidib si'em la, bane aa o niŋgbiŋ line ka o faaenn la. 24Ka Wina'am nidib sadigim siak Kiristo noor la, po'ab me niŋimi ala mene n tisimi ba sidib yela mekama wusa ni. 25Sidiba, noŋimini ya po'ab wuu Kiristo noŋ Wina'am nidib ka pesigi o meŋi tisi ba yela la. 26O niŋ ala ye o gaŋi ba ka ba a Wina'am din ka suu ba Wina'am ku'om ka ba a nyain labasuŋ la ni, 27ye o zaŋi ba ka ba a yinni keŋi o meŋ tuon ka a nyain ka gbada kae' wen wuu po'a kun sid ne venlim pilpil ka si'el kae' sa'ami o venlim la. 28Ala mene sidib noŋimi ba po'ab wuu ba meŋ niŋgbiŋ ne. Ka one noŋi o po'a noŋi o meŋ. 29Ka so' kae' kisi o meŋ niŋgbinaa. O lee diisidi li ne ka gosidi li wuu Kiristo niŋid si'em n tisid Wina'am nidib la, 30tiname a o niŋgbiŋ wila la zug. 31Linzug ka li sob ye, “Dau na basi o ba' ne o ma ka to'oŋ ne o po'a ka ba bayi la lieb niŋgbiŋ yinni.” 32Ne'eŋa ane yelsua'adir tita'ar ka m baŋ ka li gbin ane Kiristo ne Wina'am nidib la yela. 33Keli ka ya wusa yinni yinni noŋi o po'a wuu o meŋ ne. Ka po'a la me na'asimi o sid.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\