HIBIRU DIM 3

1M Ba' Wina'am biis bane ka Wina'am la'am buoli ya la, ten'esimi Yesu yela, one a Wina'am tumtum ne maalmaan kpeenm ka ti peligidi ti poog n yet o yela o nidibin la. 2O a yelsida sobi tis one gaŋ o la wuu Moses da a yelsida sob si'em Wina'am yidimin la. 3Dau kane meed yir di'ed na'asi gat yir la meŋ. Ala men ka Yesu nar na'asi bedego n gat Moses. 4Yir mekama, ti mi' ye so' mee li, ka Wina'am a one meed si'el mekama wusa. 5Ka Moses da ane tumtum ka a sida sob Wina'am yidimin wusa, ka da yel yelkane ka ba na ti pian' li yela la. 6Ka Kiristo me da a biig ka a yelsida sob ka gur Wina'am yidim, dinzug ti ya'a mor sukpi'em ne ti'ir ye ti ane o yidim, ti na nwe'ed nyo'og li yela. 7Ala zugo, wenne Siig Suŋ la yet si'em la ye, “Zina, ya ya'a wum Wina'am kukor, 8da endi ya toba wuu saŋkan ka ya yaanam da zan'as Wina'am ka mak o moogin la. 9Zin'ikan ka ya yaanam da mak man, ye ba kpans la, ka nye m tuuma yuma piisnaasi. 10Dinzug ka m sunf da pelig ne zumaaŋ kan dim la. Ka ye, ‘Saŋa wusa ba po'ogid man, ka pu baŋ man sueya la a si'em.’ 11Man sunf pelig ne ba ka m po noor ye, ‘Ba kudum ku kpen' m vu'usum zin'iginee.’ ” 12M ba'abiise, gu'usimi ka ya so' da mor sunf be'ed line pu niŋid Wina'am yadda, ka o fendig ka bas Wina'am one voe la suere. 13Amaa kpemisimi taaba daar wusa line buon ye Zina la, ka ba'a yinni ya sa'an da kpe'eŋi o suunr ne tuumbe'ed dama'am. 14Ti di'edne ti poor ne Kiristo, ti ya'a mor ti pin'ilug yadda la kiŋ kiŋ ti paae ti dunia nwa beilim. 15Ka Wina'am gbauŋ pun yel ye, “Zina, ya ya'a wum Wina'am kukor, da endi ya tobaa wuu saŋkan ka ya yaanam da zan'as Wina'am la.” 16Ano'onami da wum ka zan'as la? Li ka' bane n da dol Moses ka bas Egipiti laa? 17Ka ano'onam ka Wina'am sunf da pelig ne ba yuma piisnaasi la? Li da ka'ane bane da tum be'ed ka kpi moogin laa? 18Ka ano'onam ka o da po noor ye ba kudum ku kpen'e o vu'usum zin'igin la? Li da ka'ane bane da zan'asi o noor laa? 19Ka ti baŋ ye ba da pu nyaŋe kpen'e, ban pu niŋ Wina'am yadda la zug.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\