HIBIRU DIM 8

1Nwa a ti pian'ad la wusa zug. Ti mor maalmaan kpeenm wuu tiname deŋim pian' so' yela si'em la, ka o zin'i arazana ni, kpi'em sob na'am gbauŋ datiuŋ. 2O tum Wina'am tuuma Wina'am zin'ig ameŋa ni line ka o meŋ maal, ka ka' fuug doog kane ka saalib maali n pu'usid Wina'am laa. 3Ba gaŋ maalmaan kpeenm wusa ye ba tis piini ka maal maana tis Wina'am. Ala ka li nar ye maalmaan kaŋa nwa me mor si'el n na tis Wina'am. 4Ka o ya'a bein dunia nwa ni, o ku aan maalmaan baa bi'elaa, bozugo maalmaan bane tisid piini line dol wada suer la be. 5Ba tuuma zin'ig nwaasne Wina'am zin'ig line be arazana ni. Ka Moses n da ye o ti' fuug doog line na aa Wina'am zin'ig la, Wina'am da pa'al o ye, “Baŋim ka maali li ka li wen wuu bun kan ka m pa'al fu zuer zug la.” 6Ka lin a si'em la nonaar kan ka Kiristo a nu'unwe'ed la, a su'um n gat nonaar kudug la, bozugo li mor nozi'el suma. Ala ya'as ka o tuuma me a su'um n gati ba tuumkudug la. 7Ka nonaar yiiga la ya'a da pu moren gbadaa, li pu narin ye ti mor nonaar yinni ya'ase. 8Ka Wina'am da nye ka gbada be la, ka yeli o gbauŋin ye, “ ‘Dabisa la na kena ka m na maal nonaar paal, man ne Israel dim ne Juda dim zug. 9Li ku wenne nonaar kan ka m da maal ne ya yanam, saŋkan ka m da gban'e ba nu'ug ka doli ba yi Egipiti teŋin la. Ka ba pu dol nonaar la suer su'uŋa dinzug ka m basi ba.’ Man Zugsob n yet ala. 10‘Ne'eŋa a nonaar kan ka m na maal ne Israel dim dabisbama nwa nya'aŋ la.’ Man Zugsob yeti ya ye, ‘M na noki m wada la niŋ ya poten'erin, ka sobi li ya sunya ni. Ka m na aa ba Wina'am, ka ban me na aa m nidib. 11So' kae' na ti lem pa'ani o tiraan bee o ba'abiig ye, “Baŋim Zugsob laa,” bozugo ba wusa na baŋ man, line pin'il ne kpeenm n ti paae biig. 12M na zoo ba nimbaanlig ka tisi ba suguru ba tuumbe'ed yela, ka ku lem tienn li yela ya'as baa bi'ela.’ ” 13Ka Wina'am n buon nonaar kaŋa ye, “bunpaal” la zug, ke ka yiiga bun la a bunkudir. Ka line lieb bunkudir ka lem ka'a tuum la na bodig.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\