HIBIRU DIM 9

1Nonaar kan da maal yiiga la da mor maana sueya ne Wina'am pu'usum zin'ig line be dunia ni. 2Ba maal fuug doog ka beŋi li, ka fitla zi'eg be li ni, ne teebul ne bodobodo line a piini n tisid Wina'am. Zin'ikan la ka ba buon ye Zin'ig Suŋ. 3Ka fugobug line beŋ fuug doog la nya'aŋ la a doog poogin line buon ye Wina'am Zin'isuŋ Ameŋa. 4Ka li mor maan maalug zin'ig line ka ba nok salima maal. Li zug ka ba nyu'e tudaare, ka nonaar daka line bulig ne salima me be. Ka daka la poogin ka salima yubig be li ni, ka mor “Manna” line da a diib kan ka Wina'am tisi ba moogin la, ne Aaron dansaar line da bus vaand la, ne kuglama bane ka Wina'am nonaar sobir be ani la. 5Ka salima bunkonbid line pa'an Wina'am paŋ la be daka la zug, ka ba kpukpama ligil zin'ikan ka Wina'am zot nidib nimbaanlig la. Saŋkaŋa nwa ti ku nyaŋe pian' bama yela naae nyain ne. 6Ka ban ti'eb bama nwa naae la, maalmaanib la kpen'ed zin'ikane beŋ la ni saŋa mekama maani ba maana. 7Ka doog poogin la ka maalmaan kpeenm la ma'aa kpen'ed yuum wusa noor arakon'. O pu kpen'ed neem amaa maan ziim ka o more kpen'ed n tisid Wina'am, o meŋ yela ne nidib zi'ilim tuumbe'ed yela. 8Ne'eŋa ka Wina'am Siig Suŋ pa'al ye suer nam kae' Wina'am Zin'isuŋ Ameŋa la nii, beŋir la nan be la. 9Ne'eŋa nwa mamsug pa'an saŋa nwa yela. Nonaar kudug saŋa la ba da tisid piini ka kuud konbid maan maana ka li ku nyaŋe ke ka bane pu'usid la poten'er nie nyain ne. 10Li yela ane diib ne nuub ne ku'om soob kon'ob kon'ob ne niŋgbiŋ wada ma'aa line zi'en n ti paae saŋkan ka Wina'am yu'un na maali li su'uŋa la. 11Ka Kiristo n nie a maalmaan kpeenm la, yelsum line kena la ni, o gaadi kpen' doog kane beŋ line a buntita'ar ne line a bunsuŋ gaad li wusa, ka ka'a fuug doog line ka saal maali li la. Li ane ye, li ka'a dunia nwa din ne. 12O daa pu kpen' Wina'am Zin'ig Suŋ la vuguri ma'aa, ne buus ziim ne niigi ziim n maal maana tis Wina'am. Amaa o lee zaŋne o meŋ ziim n bo faangir suer line ka'a naare n tisi ti. 13Ka niigi ziim ne buus ziim ne na'asa'abil ka ba nyu'e la tampeligim yugusug ya'a nyaŋe pie ba ka ke ka ba niŋgbina a nyain ne, 14Kiristo ziim yu'un na niŋi gaad ala bedego, ka na pie ti tuumbe'ed line ta'asid ku'um ka ke ka ti poten'er a nyain, ka ti tum Wina'am one voe la tuuma. Li ane Kiristo one noki o meŋ n tis Wina'am ka gba'ar kae', ka li yi ne Wina'am Siig Suŋ kane be saŋa line ka'a naar la ni na. 15Dinzugo, o a nu'unwe'ed nonaar paalin la, ka bane ka Wina'am buoli ba la na di'e yelsum kane ka'a naare. Lin tun'e naam, bozugo Kiristo kum tisi ba yolisim ba tuumbe'ed ban ka ba da niŋ nonaar kudugin la. 16Faar nozi'elug pu kpi'emaa, asee ka ba ti baŋ ye one zi'el noor la kpiya. 17Ka one zi'el noor la ya'a kpelim voe, pian'uk la pu kpi'ema, asee ka o ti kpi ka li yela due. 18Ala men ka Wina'am nonaar yiiga la da pu kpi'ema, n ti paae saŋkan ka ziim yi ka li tum. 19Ka Moses n mool Wina'am noyelug wusa nidib la wusa ni la, o nok na'abibis ziim ne buus ziim ne ku'om ka nok pe'og konbid ne vaand line buon hissop la zu'asid nonaar gbauŋ la ne nidib la wusa n yel ye, 20“Ziim kaŋa a nonaar ziim line ka Wina'am tis noor ye ba siaki li la.” 21Ala men ka Moses da zu'as ziim la fuug doog la zug ne Wina'am maluŋ la'ad wusa zug. 22Ka wada suer la ni, bi'ela ka bunam wusa lieb nyain ne ziim. Ka ziim ya'a pu yii, tuumbe'ed yiisib ku be. 23Ala ka li da nar ye bun bama line tu'as arazana bunam la lieb nyain ne maluŋ bama, ka arazana bunam me nar maana line a su'um n gaad bama. 24Ka Kiristo pu kpen' Wina'am zin'ig line ka saal nu'us maali li la, ka tu'asid bun line a ameŋa laa, ka lee kpen' arazana meŋirin ka nie Wina'am tuon ti noba zug. 25Ka o pu noki o meŋ maal maan tis Wina'am daar wusa wuu maalmaan kpeenm n kpen'ed Wina'am zin'igin yuum yuum ne ziim line ka'a o meŋ ziim laa. 26Li ya'a ane ala, o naani namisidin daar wusa dunia pin'ilugin na. Ka lin a si'em la o nie vuguri yuma naar ben, ye o kad tuumbe'ed ne on noki o meŋ maal maan la. 27Ka wen wuu lin zi'el ye saalib kpi vuguri ka lin nya'aŋ ka saria kadib be, 28ala men ka Kiristo one noki o meŋ maal maan vuguri ye o di'e nidib bedego tuumbe'ed n yiis la, na len nie ti faaenn bane gur o ne nimmua la, ka ka' tuumbe'ed yela ya'ase.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\