LUUK 16

1Ka Yesu lem yeli o nya'andolib la ye, “Dau so' daa be a kpan'a, ka zaŋ dau so' ka o aa one gosidi o yir la'ad wusa. Ka ba kena yel kpan'a la ye dau la sa'amidi o la'ad la ne. 2Ka o buol o yel ye, ‘Ne'eŋa a bo ka m wumi fu yela nwa? Geligim pa'al m fun niŋ si'em ne m la'ad la. Fu ku lem gosidi m yir la ya'ase.’ 3“Ka dau la yeli o meŋ ye, ‘Ka m na niŋ wala, m zugsob la gban'e ye o kadi m tuuma ni la? Ka m me ka'a paŋ titu'aa ka na nyaŋe kuaa. Ka li me mor nyan ne mam na ginne n sosid. 4M mi' mam na niŋ si'em, ka o ya'a kadi m, m na mor zuanam bane na di'e man ba yaan, ka diisi m.’ 5“Ka o buoli o zugsob samditib la yinni yinni, ka bu'os yiiga sob la ye, ‘M zugsob sam a wala doli fu?’ 6“Ka o lebis ye, ‘O sam ane kpaam garuwaa titada kobiga n dol man.’ “Ka o lebis o ye, ‘Zaŋimi fu gbauŋo geligi gos ka sob ye, piisnu.’ 7“Ka o bu'os oŋa la ye, ‘Ka fun sam a wala?’ Ka o lebis ye, ‘O sam ane mui botonam kobiga n dol man.’ “Ka o yel o ye, ‘Zaŋimi gbauŋo gelig ka sob ye piisnii.’ 8“Tumtum kan ka so' ku baŋ o poog nwa, o zugsob pian' o bozugo o tum ne ya'am goluŋ. Ka dunia kaŋa nwa dim mor ya'am goluŋ n tum gat bane dol Wina'am la.” 9Ala zug man yeti ya, “Nokimi ya dunia araza'as line ka'a su'um la n maal zuanam, ka li ya'a naae ne, ba na di'e ya n kpen'es yikane ka' sa'uŋo. 10“Ka one mekama a yelsida sob ne bun line a bi'ela me a sida sob ne bun line zu'e men. Ka one pu mor yelsida ne bun line a bi'ela me pu mor yelsida ne bun line zu'e. 11Ka ya ya'a pu niŋ sida ne dunia nwa kpan'am la, ano'one na gu'uli ya ne kpan'am line a su'um ameŋa la? 12Ka ya ya'a pu niŋ sida dim ne so' morem, ano'one na noki ya meŋ bun n gu'uli ya. 13“Tumtum kae' na tun'e tum tis zugsobnama ayi saŋa yinnii. O na ba'asi kisig yinni ka noŋ yinni. Ya ku nyaŋe kpanbi n a Wina'am tumtum ka me a one lem bood araza'ase.” 14Ka Farisee dimi n a bane noŋ ligidi hale la wumi li la, ka pin'ilne po'ogid o n la'ad o. 15Ka Yesu yeli ba ye, “Ya ane nimbane bood ye saalib ten'es ye ya a su'um. Amaa Wina'am mi' ya sunya ni a si'em. Bun lin ka saalibi gos ka li a bunsuŋ hale la, li ane bunyaalis Wina'am sa'an. 16“Wada ne Wina'am nodi'esidib da pun deŋim bene ti paae saŋkan ka Joon da moon Wina'am na'am labasuŋ la, ka so' mekama zigid kpen'eb yela. 17Arazana ne dunia gaadug pu toe yaa, amaa Wada la bunbil baa yinni ku niŋ zaalim. 18“Ka one mekama lebis o po'a ka toom di po'a, o daana niŋ po'asa'uŋ, ka one mekama di po'akan ka o sid lebis la me niŋ po'asa'uŋ.” 19Ka Yesu yel ye, “Arazak daan daa be n yeed fuvenlis ban ligidi zu'e, ka dit disuma hale ne sumalisim daar wusa. 20Ka noŋ daan yinni me daa be. Ka o yu'ur buon Lazarus. Ka o niŋgbina wusa a fen'ed. Ka ba yiti mor o keŋ zin'il arazak daan la za'anoorin. 21Ka o ten'esid ye o na di dizora bane lut arazak daan la tuon. Ka baas kenna n lien o fen'ed la. 22“Ka o kpi. Ka Wina'am maleknam zaŋ o n keŋ Abraham sa'an. Ka arazak daan la me daa kpi. Ka ba mum o. 23Ka arazak daan la n daa be bugum teŋin ka dit fara la, ka o godigi o nindaa, ka nye Abraham hale lalle sa, ka Lazarus zin'i o tuon. 24Ka arazak daan la buol Abraham ye, ‘M ba' Abraham zom m nimbaanlig, ka tum Lazarus ka o zaŋ o nu'ubil n tien’ ku'om n ma'al m zilim, bozugo m bene bugum poogin n dit fara.’ 25“Amaa ka Abraham yel o ye, ‘M biiga tienm ye fun daa be dunia ni saŋsi'a la fu daa mor bunsuma, ka Lazarus me daa mor bumbe'ednam. Amaa nannanna o mor sumalisim kpela, ka fu me dit fara. 26Ka line paas la, bumbok zuluŋ be tinam ne fun sisoogin. Ka so' ya'a bood ye o yi kpela n keŋe fu sa'an, o ku nyaŋee. Ka so' me ku nyaŋ n yi fu sa'an la n kenn tinam sa'an naa.’ 27“Ka o yel ye, ‘M ba' Abraham, li ya'a aa ala, m sosid uf ye fu tum Lazarus m ba'a yin, 28bozugo m mor ba'abiis anu, ye o keŋ sa'ali ba. Ka li ya'a ka' alaa, ba me na ti kenn fara nwa zin'ig na.’ 29“Ka Abraham yel o ye, ‘Moses ne Wina'am nodi'esidib be ba sa'an. Kel ka ba di'e ban sa'alug la.’ 30“Ka o lebis yel ye, ‘Ayei m ba'. Amaa so' ya'a vu'ug kumin ka keŋe ba ni, ba na tiake ba sunya.’ 31“Ka o yel o ye, ‘Ba ya'a ku siak Moses ne Wina'am nodi'esidib la noore, ba me ku tun'e n siak n di'e one vu'ug kumin la noore.’ ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\