MATEO 14

1Saŋkaŋa nwa ka na'ab Herod da wum Yesu labaar, 2ka yeli o samanzin'idib ye, “Oŋa ane Joon one daa suud nidib ku'om la, vu'ug kumin. Dinzug ka o mor paŋ n tum tuum kaŋa.” 3- 4O yel ne'eŋa bozugo Joon daa yel Herod ye, “Li pu nar ye fu di fu ba'abiig po'a Herodiase.” Ka Herodias yela ka o gban'e Joon n loo more keŋ kpar sarega ni, 5ka bood ye o kuu o ka gi'ig nidib la bozugo ba ten'es ye o ane Wina'am nodi'es. 6Ka Herod du'am tienr daar di'ema paae ka Herodias po'ayua wa' nidib tuon ka Herod sunf ma'ae hale, 7ka o po yel bipuŋ la ye, “Fun n bood si'el wusa m na tis uf.” 8Ka o ma pa'al o suer ka o yel na'ab Herod ye, “Tisim man Joon zug laa nwa ni nannanna.” 9Ka na'ab la sunf sa'am, ka amaa on po saam tuon la zug ka o tis noor ye ba tisim bipuŋ la on bood si'el. 10Ka tum so' sarega ni ka o fi'ig Joon zug. 11Ka ba niŋ zug la laan na tis bipuŋ la, ka o zaŋi li tis o ma. 12Ka o nya'andolib kena zaŋ o niŋgbina la mum ka keŋ yel Yesu. 13Ka Yesu wum labaar la ka kpen' aaruŋin yi teŋkan la, n toom zin'i kane ka nidib kae'. Ka nidib bedego n baŋ li la ka ba yi teensin la benn o ne noba. 14Ka on yi aaruŋin la na o nye nidib bedego ka ba nimbaanlig mor o ka o ti'eb bane ben'ed la. 15Ka zaami ma'ae la ka o nya'andolib la kena ka yel o ye, “Kpela ane moogin, ka saŋa la me toogid, dinzugo basim nidib la ka ba keŋ teensin n da' diibi di.” 16Ka Yesu yeli ba ye, “Keli ka ba kpelim ka tisini ba diib ka ba di.” 17Ka ba lebis o ye, “Ti more bodobodo gbila anu ne zimi ayi ma'aa.” 18Ka Yesu yeli ba ye, “More li na tisi m.” 19Ka o yel nidib la ye ba zin'inim mood la zug. Ka o nok bodobodo gbila anu la ne zimi ayi la gosi agol n pu'us Wina'am bareka ka gben'es bodobodo la n tis o nya'andolib la, ka ba tis nidib la. 20Ka so' mekama dii tig. Ka nya'andolib la vaae line kpelim la, ka li pe'el peed piinayiŋa. 21Ka bane di diib la kal da a wuu dap tusanu hale ka po'ab ne biis kal pu pa'ase. 22Ka Yesu ke ka o nya'andolib kpen' aaruŋin la gaad tuoni lo'oŋ beuŋ la gbeug sa, ka on kpelim ye o ke'es nidib la, ka ba kul. 23Ka on ke'esi ba naae la, ka du zuer zug ye o sos Wina'am. Ka zaam ti ma'ae ka o kon'o kon' be anina. 24Aaruŋ la daa bene beuŋ la teŋsuk, ka ku'opila nwe'edi li, ka sisi'em tu'usidi li. 25Ka bekenkeung asubaa ka Yesu kenne ku'om zug n wa'ae o nya'andolib sa'an. 26Ka ban nye ka o ken ku'om zug la dabiem kpen'e ba hale. Ka ba yet ne dabiem ye, “Lina ane silinsiug.” 27Ka Yesu kpen kpemisi ba ye, “Kpe'eŋimi ya sunya ka li ane man. Da zoti dabiem.” 28Ka Piita yel ye, “Zugsoba, li ya'a sid ane fun, tisimi m noor ka m tu'us uf ku'omin la.” 29Ka o yel ye, “Kem na.” Ka Piita yi aaruŋin la ken ku'om la zug tu'usid Yesu. 30Ka on nye sisi'em la da'ad la, ka dabiem kpen' o, ka o pin'ili sim ka tansid ye, “Zugsoba faanmi m bas.” 31Ka Yesu tieli gban' o nu'ug to'oto ka yel o ye, “Dau kane yadda niŋir pu zu'e la, bo ka fu bi'esida?” 32Ka ba kpen' aaruŋin la ka sisi'em la gu'e. 33Ka o nya'andolib la na'as o n yet ye, “Asida oŋa a Wina'am Biig la.” 34Ka ba lo'oŋ beuŋ la n kenn Gennesaret teŋin na. 35Ka nidib la nye Yesu ka baŋ o la, ka tum buol teŋbane kpi'e anina nidib, bane ben'ed wusa, ka ba more ba kenn o sa'an na, 36ka sos o ye o kudim kel ka ban'adnam la si'isi o fuug noor. Ka nidib bane wusa daa si'isi li la, nye laafe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\