MATEO 7

1“Da tu'ad nidib antu'a, ka Wina'am me ku tu'a ya antu'aa. 2Bozugo antu'a kan ka ya tu'as n tis nidib la, ala men ka Wina'am na tu'a ya antu'a. Ka ne makir kan ka ya mak n tis nidib la, ala men ka ya me na ti di'e. 3“Bo ka fu nyet sauk n be fu ba'abiig nifin, ka lee pu nyet datita'ar kane be fu meŋ nifine? 4Fu na niŋ wala n yel fu ba'abiig ye, o ke ka fu yiis sauk o nifin, ka daug be fun nifine? 5Zam soba, deŋim yiis daug kane be fu meŋ nifin la yiiga, ka yu'un na tun'e nye nyain, ka yiis sauk kane be fu ba'abiig nifin la. 6“Mit ka fu zaŋ Wina'am bunsuma n tis baas, ka me da zaŋ kuga line venl ka ba buon ye peel la n lob kukurnam tuone. Ka ba na no ne noba, ka fendig n dol uf ye ba dum. 7“Sosimi, ka ya na di'e. Iemi, ka ya na nye. Kabirimi, ka ba na siak ka yo'og n tisi ya. 8Bozugo on mekama n sosid la na di'e. Ka on mekama ied la na nye. Ka one kabirid la, ba na yo'og n tis o. 9“Ano'one be ya sa'an, ka o biig na sos o ma'asir, ka o tis o kugire? 10Bee o ya'a sos ziŋ, ka o tis o waafo? 11Ka yanam bane a tuumbe'ed dim la, ya'a mi' ye ya tis ya biis bunsuma, ya Ba' one be arazana ni la ku tisi ya bunsuma gaad alaa? 12“Dinzugo yanam n bood ye nidib niŋ si'em n tisi ya la, yanam me niŋimi ala n tisi ba. Bozugo nwa ane Wina'am wada ne o nodi'esidib da sob si'em la. 13“Kpen'emi za'anoor siank, bozugo za'anoor yaliŋ ne sueyaliŋ la ken ne sa'uŋ zin'igin. Ka nidib bedego dol n kpen'ed anina. 14Amaa za'anoor siank la ne suebaanlig kenne nyovur zin'igin. Ka bane nyeti li la ane bi'ela nwa. 15“Miti ziri nodi'esidib bane kene ya sa'an na la. Ba sunya ni, ba ane ziri dim wuu kunduna naan lusi ba meŋ ne pe'es gbana n kpen' pe'esin. 16Ba wela ni ka ya na baŋi ba. Na'aziir ku tun'e wel doonde. Gun'a ku tun'e wel kekamaa. 17Tisuŋ wusa welne welsuma. Ka tibe'ed me welne welbe'ednam. 18Tisuŋ ku tun'e wel welbe'ednama. Ka tibe'ed me ku tun'e wel welsumaa. 19Tikan wusa n pu wel welsumaa, ba na nwae n bas bugum poogin. 20Dinzugo ba wela la ni ka ya na baŋi ba. 21“Ka'a nidib wusa bane buol man ye, ‘M Zugsoba, m Zugsoba’ la na kpen' arazana so'olim nii. Amaa li ane bane tum m Ba' one be arazana ni boodim la. 22Ka daakan la nidib bedego na ti bu'os man ye, ‘Zugsoba, Zugsoba, ti da pu zaŋ fu yu'ur pian'a Wina'am pian'ad n tis nidibaa? Ka zaŋ fu yu'ur kad kikiris, ka tum tuumtitada ne fu yu'uree?’ 23Ka man na peligim poog yeli ba ye, ‘M zi' ya kpan kpane. Gaadimi ka ke m, yanam tuumbe'ed dim nwa.’ 24“Ban wusa n wum m pian'ad nwa, ka di'edi li, bane wenne ya'am sob kane mee o yir kugir zugin. 25Ka saa ni. Ka ku'om zot. Ka pebisim da'ae n nwe' yir la. Ka li pu luu, bozugo li eenbir bene kugir zugin. 26Ka bane me wum m pian'ad nwa, ka pu di'e lii, ba wenne dau kane ka' ya'am, ka me o yir titanbi'isug zug. 27Ka saa ni. Ka ku'om zot. Ka pebisim da'ae n nwe' yir la. Ka li wusa lu sa'am.” 28Ka Yesu n pian' pian'ad nwa naae la, ka o pa'alug la lidig nidib bedego, 29bozugo o pa'ali ba ne wenne one mor paŋ, ka ka'a wuu gbauŋmi'idib la pa'an si'em laa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\