MATEO 9

1Ka Yesu leŋ kpen' aaruŋin la ka lo'oŋ beuŋ la n lebi o meŋ teŋin na. 2Ka ba zaŋ dau ka o a pon'or na ka o dig o debirin. Ka Yesu n nye ka ba niŋ o yadda la, o yel pon'or la ye, “M dakoonree, kpe'eŋimi fu sunf, m yiisi fu tuumbe'ed la bas.” 3Ka gbauŋmi'idib ten'esidi ba sunya ni ye, “Dau kaŋa tu'udne Wina'am.” 4Ka Yesu baŋ ban ten'esid si'em la, ka yel ye, “Bo ka ya ten'esid poten'ebe'ednam ya sunya ni? 5Bo a na'ana ne man naan yelin dau la ye, ‘M yiisi fu tuumbe'ed la bas’ bee man naan yelin dau la ye ‘Duom keŋe’?” 6Ka yel ye, “M na ke ka ya baŋ ye Ninsaal Biig mor paŋ dunia ni ye o na tun'e yiis tuumbe'ed n bas.” Ka yu'un yel pon'or la ye, “Duom, zaŋimi fu debir n kul.” 7Ka o due kul. 8Ka nidib bedego la nye line naam la ka dabiem kpen' ba. Ka ba zun'od Wina'am one tis paŋ kaŋa ninsaal la. 9Ka Yesu yi zin'ikan ka nye dau kan ka ba buon Mateo ka o zin'i lampo doogin di'esid lampo, ka o yel o ye, “Duom doli m.” Ka Mateo due dol o. 10Ka Yesu n be yin n dit la, ka lampodi'esidib ne ‘tuumbe'ed dim’ kena la'ase dit ne on ne o nya'andolib la. 11Ka Farisee dim sieba nyee li la, ka bu'os o nya'andolib la ye, “Bo ka ya pa'an la dit ne lampodi'esidib ne ‘tuumbe'ed dima’?” 12Ka Yesu wumi li ka yeli ba ye, “Bane mor laafe la pu bood du'ata, asee bane ben'ed la na bood du'ata. 13Kem zamisi li gbin, lin da sob Wina'am gbauŋin si'em la ye, ‘M boodne nimbaanlzoor n gaad maan.’ ” Ka Yesu lem yel ye, “M pu kena ye m buol popielim dima, asee tuumbe'ed dim la.” 14Ka Joon one suud nidib ku'om la nya'andolib kenn Yesu sa'an na n bu'os o ye, “Bo ka tinam ne Farisee dim lood noor saŋa mekama, ka fu nya'andolib la pu looda?” 15Ka Yesu bu'osi ba ye, “Po'apaal zuanam na maal susa'aŋ po'adaan nan be ba sa'an laa? Amaa dabisir na kena ka ba na yiis po'adaan la ba sa'an. Saŋkan la ka ba yu'un na lo noor. 16“So' kae' na zaŋ pien paal lig fukudugo. O ya'a niŋ ala pien paal la na ke ka fukudug la aans ka li na tuenn bedego. 17So' men pu lied danpaal waa kudug nii. O ya'a niŋ ala danpaal la na ke ka waa la tans ka daam la ne waa la wusa sa'am. Asee ba zaŋ dapaaligi n kpa'ae su waa paalisin, ka li wusa na kpelim a su'uŋa.” 18Ka Yesu n da pian'adi ba la, ka kpeenm yinni keenn o sa'an na igin o tuon ka yel ye, “M po'ayu'a kpi ka m bood ye fu kena zaŋi fu nu'ugo si'is o, ka o tilig.” 19Ka Yesu ne o nya'andolib due dol o. 20Ka po'a so' daa be anina n ben'ed ka ziim yuod o yuma piinayiŋa. Ka o kaae Yesu nya'aŋ na n si'is o fuug noor, 21ka ten'esid ye, “M ya'a kulum si'is o fuug, m na nye laafe.” 22Ka Yesu fendigi gilig n nye o, ka yel o ye, “M po'ayua, kpe'eŋimi fu suunr.” Fu yadda niŋir ke ka fu nye laafe. Ka to'oto yim ka o nye laafe. 23Ka Yesu n keŋ kpen' kpeenm la yin, ka nye googinam ne nidib la wusa ka ba maan tukpeedug. 24Ka o yel ye, “Ya wusa yiimi. Bipuŋ la pu kpii, o gbisidne.” Ka ba wusa la'ad o. 25Ka on ke ka nidib la yi la, o kpen' bipuŋ la doogin n gban' o nu'ug, ka o due. 26Ka labakaŋa nwa yadig teŋgbauŋ la wusa ni. 27Ka Yesu yi zin'ig kan la n ken, ka zunzoos ayi n dol o n tansid ye, “David yaaŋa, zomi ti nimbaanlig.” 28Ka o kpen' yin, ka zunzoos la keenn o sa'an na, ka o bu'osi ba ye, “Ya siak ye m na nyaŋe tum ne'e?” Ka ba lebis ye, “Eenn, Zugsoba.” 29Ka o si'isi ba nini ka yel ye, “Kel ka li niŋ wuu ya yadda a si'em la.” 30Ka ba nini la lak ka ba nyet. Ka o sa'ali ba ye, “Da yel so' ne'eŋaa.” 31Amaa ba mool o labaar la teŋ kan wusa. 32Ka ban da yit la, ninsieba da mor dau kan ka kikirig dol o ka o a gik ka o kenn Yesu sa'an na. 33Ka Yesu kad kikirig la yiis, ka dau gik la pin'il pian'ad. Ka li lidig so' kam zan'a, ka ba yel ye, “Ti nam pu nye ne'eŋa nwa buudi Israel teŋinee.” 34Amaa Farisee dim la yel ye, “Li ane kikiris kpeenm la tis o paŋ ka o kati ba yiisid.” 35Ka o keŋ teŋpoodin ne teŋkpemisin wusa, ka pa'an la'asug doodin ka moon Wina'am so'olim labasuŋ la, ka ti'ebid nidib ba wiim buudi buudi wusa. 36Ka o nye nidib bedego, ka zo ba nimbaanlig. Ka ba wenne pe'es bane ka' konbkemma, ka ba namisid hale ka ka' so' ka o na suŋi baa. 37Ka o yel o nya'andolib la ye, “Poog la zood zu'eya, amaa tumtumnib la pood. 38Dinzugo sosim poog la sob ka o tum tumtumnib poogin la.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\