ROOM DIM 4

1Ti na yel Abraham one aa tinam bane a Jew dim yaab la yela ye bo? O da nye bo? 2On da niŋid si'em la ya'a keen ka o a popielim sob Wina'am tuon, o da naan moren si'el na nwe'e nyo'og, ka lee ku nyaŋe nwe'ed nyo'og Wina'am tuone. 3Li sob Wina'am gbauŋin ye, “Abraham da niŋ Wina'am yadda, ka Wina'am geligi li ka yel ye o ane popielim sob o tuon.” 4Nid ya'a tum tuuma, o di'ed yood. Ka ba lee ku geligi li ye li ane piinii, amaa li lee ane dine nar ye o di'e. 5Niŋkane tia' o yadda niŋir ka ka'ane o tuumsoma, ka niŋ yadda ye o na di buod Wina'am tuon o yadda niŋir zug, Wina'am na gelig niŋkan yadda niŋir ka o lieb popielim daan o tuon. 6David me da yel ninsaal sumalisim yela ka li be Wina'am gbauŋin ye, Wina'am gelig ye o ane popielim sob, ka li ka'ane o tuuma zugo. Ka ye, 7“Sumalisim be ne bane ka Wina'am di suguru ne ba ka yiisi ba tuumbe'ed n bas la. 8Sumalisim be ne niŋkane tum tuumbe'ed ka Zugsob la ku geligi li laa.” 9Sumalisim line ka David pian' li yela la, ka'ane nimbane kpen'e baŋo la din ma'anee. Li me ane nimbane pu kpen'e baŋo la din. Ti deŋim sob ye, “Abraham da niŋ Wina'am yadda, ka Wina'am geligi li ka yel ye o ane popielim sob o tuon.” 10Ten'esimi saŋkan ka li da niŋ la yela. Li da ane Abraham daa nam pu kpen'e baŋo la, ka ka' li nya'aŋa. 11Abraham da siak baŋo kpen'eb la, ka li ane zanbin, ka pa'al ye saŋkan ka o nam pu kpen'e baŋo laa, Wina'am da gelig ka o a popielim sob o tuon, o yadda niŋir la zug. Dinzugo, Abraham ane bama yiiga, bane wusa niŋ Wina'am yadda ka Wina'am gelig ka ba a popielim dim o tuon, ka pu kpen'e baŋo la. 12Abraham me a nimbama ni yiiga nimbane kpen'e baŋo, ka li ka'ane kpen'eb la ma'anee, ka ane ban niŋ Wina'am yadda wuu Abraham da niŋ si'em, ka da nam pu kpen'e baŋo laa. 13Wina'am da zi'el noor tis Abraham ne o yaas, ye bane na ti so' dunia. Ka li ka'ane Abraham da dol wada la zug ka o da zi'el noor laa, ka ane on da niŋ Wina'am yadda ka o gelig ka o a popielim sob o tuon la zug. 14Ka li ya'a aan bane dol wada la n di'edin Wina'am yelsum la, ninsaalib yadda niŋir Wina'am ni, ne o noor zi'elug la na aan zaalim. 15Wada la ket ka Wina'am supeen lut na. Ka wada la ya'a kae' wadasa'uŋ me ku bee. 16Linzug ninsaalib bane niŋ Wina'am yadda la di'ed o noorzi'elug ka li yine o popielim ni na, ye Abraham yaas wusa sid na di'e o noorzi'elug la. Ka li ka'ane o yaas bane dol wada la gullimnee, ka me ane bane niŋ Wina'am yadda wuu Abraham da niŋ si'em la. Abraham aa ti wusa yaab. 17Li dolne Wina'am da yel si'em o gbauŋin ye, “M na ke ka fu a buudi bedego yaab.” Noorzi'elug la sid ane si'el Wina'am tuon, on ka Abraham niŋ o yadda la, ka o ket ka kum vu'ug, ka o noyelug ket ka line kae' na be la. 18Abraham n da gos ka li a si'em la, ti'ir da kae' ne biig nyeebo. Ka o da niŋ Wina'am yadda ka mor ti'ir. Ka linzug o da a buudi bedego yaab. Li dolne Wina'am da yel o ye, o yaas na ti a anwa bedego. 19Ka o da gos o meŋi kudug n a wuu yuma kobuga la, dinzug ka o da pu mor poten'er ne biig du'am yela ya'asa, ne Sara da a kundu'ar men la, la'am ne wala, Abraham yadda niŋir Wina'am ni pu bukee. 20O da pu bas o yadda niŋir ne Wina'am, ka me pu bi'esid o noorzi'elugo. O yadda niŋir ke ka o nye paŋ. Ka o tis Wina'am na'asi, 21ka mi' su'uŋa ye Wina'am na nyaŋe maal si'el wusa o noorzi'elug ni. 22Ka linzug ka o yadda niŋir ke ka Wina'am gelig ka o a popielim sob o tuon. 23Lin da sob si'em la ye Wina'am siak ka o a popielim sob la ka'ane on zug gullimnee, 24ka li me ane tinam zug men. Wina'am me gelig tinam ka ti a popielim dim o tuon, tinam bane niŋ Wina'am yadda la, one vu'ug ti Zugsob Yesu kumin la. 25Wina'am da ke ka Yesu kpi ti tuumbe'ed zug, ka vu'ug o kumin ye o ke ka ti a popielim dim o tuon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\