TITUS 1

1Man Paul one a Wina'am yamug ne Yesu Kiristo Tumtum ye m ke ka bane ka Wina'am gaŋ la yadda niŋir keŋ tuon ka nobug, ka ba baŋ Wina'am yelsida, line ket ka ba dol Wina'am suer la. 2Ka ti mor ti'ir ye ti na nye nyovur line ka' naare, lin ka Wina'am one ka'a ziri sob la, da zi'el noor saŋkan ka dunia da nam pu maal la. 3Ka li saŋa paae la, o nie nyovur line ka'a naar la yela o pian'ad puugin, line ka on one aa ti faangid la, tisi m ye m mool. 4M sobid gbauŋ kaŋa tisid Titus one ka tinam ne on la'am niŋ Yesu Kiristo yadda ka o liebi m biigi ameŋa la. Ti Ba' Wina'am ne ti faangid Yesu Kiristo na tis uf yelsum ne sumalisim. 5Ne'eŋa yela ka m ke ka fu be Krete, ye fu naae line pu naae la, n gaŋ kpeenmnam yadda niŋidibin la teŋ teŋ wuu mam yel uf si'em la, 6ka ba a popielim dim, ka a po'ayiŋ dim, ka ba biis niŋ Yesu Kiristo yadda, ka ka' ninyoodnam bee nimbe'ednama. 7Ka kpeenm one so'e Wina'am nidib nar ka o a popielim sob, ka da mor nyeesim bee supeen bee a danuud, bee zaba soba bee one maan zam ye o nye nyoode. 8Asee ka o di'esid saam ne sumalisim, ka a one tum line a su'um, ka mor poten'er suŋ, ka dol Wina'am wada suer su'uŋa ka a su'um nyain, ka gban'adi o meŋ su'uŋa. 9Ka o siake dol yelmeŋir pa'alug line ka ba zamis o la, ka o na nyaŋe zaŋ yelsida pa'alug la, kpemis sieba ka nyaŋ bane zan'as pa'alug la. 10Ka nidib bedego be bane ki'isidi ti pa'alug la ka ba pian'ad ka'a gbin ne, ka a ziri dim. Li kas kas ane bane dol Jew dim malima line a baŋo kpen'eb la. 11Li nar ka fu ke ka ba sin ka ba nwa'ad ninsieba ya ne ban pa'an line pu nar ye ba pa'al la, ye ba di'e yood line pu nar ba la. 12Li da ane Krete nid, ba meŋ nodi'es yinni, yel ye, “Krete dim ane ziri dim saŋa wusa, ka wen wuu moogin bunyuanam, ne gbanya'anam bane a dindiis.” 13Yel kaŋa a sida, dinzugo sa'alimi ba ne kpi'euŋ bedego, ye ba dol yelsida suer ne sukpi'em, 14ka bas Jew dim solima yela ne nidib noyelug line yit nimbane zan'as yelsida la ni. 15Bun wusa a nyain tisid one a nyain, amaa bane a dian'ad dim, ka pu siakid Wina'am la, si'el si'el ka'a a nyain tisidi baa, bozugo ba ya'am ne ba potenda wusa ane dian'ad. 16Ba yet nidib ye ba mi' Wina'am, amaa ba tuuma pa'an ye li ka' sidaa. Ba ane nimbe'ednam, ka pu siakid Wina'am noore, ka ku nyaŋe tum tuumsuŋ si'a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\