1 Coríntios 10

1Diosta piantuz, an pit nɨjkularawa, ñamin kirɨt aizpa mainñamanapa. Au Israel kwal pil pul sukin chamtuasmin, Diosne wanish kwashmin ɨninta, awa Dios miwara suinkin chanappanapa. Kwanam pi pul parɨkane, Diosne usparuza kwakara ɨninnara. 2Sun awane Moisésta kanpamtuz namara, sun wanishkin uskasa chaarɨt akwa, kwanam pikin uskasa kwakkarɨt akwa. Kawarain ukas kwazikasa munnarɨt akwa, une Cristora kanpaara. 3Diospa Izpulne pailta awaruza an chiyuras kumira ɨninnara, wan kuanapa. 4Ukkis kwazi puzkane, pailta awane kuara, Dios Izpul usparuza kwinnara akwa. Pil pul sukin chasmin, an ukne uspakasa ɨrɨt, an kumirakas an kwazikas kwinnara. Suane Cristone, an ukne, usparuza iznat kit kwinnara. 5Kwiztane sun awane Dios ɨninta aizpa kishiarachi. Ka akwaizna pil pul suwara ɨamtuasmin, wan iamɨzta. 6Mane sun kwinta mɨarawane, nane uruza kurunnamtus, uspa kwail kishiarɨt aizpa piankamamanpa, u kwail kiamanpa. 7Ka akwaizna tɨ awakanain sarɨtkin sua wakpuj wainman. Ñamin anpane sunkanain wakpuj wainñara. Dios pit pɨnkɨhta ka para: "Awane uzara, kumirakas tɨrakukas kwan. Kwiztane kutpat kit paiyi sat kit kuki kiara." 8Aune mamazpa ashampakasa pitkain. Ñamin mɨnpazha awaruz mamazpa ashampakasa pitta akwa, maza payuin veintitrés mil awane iarɨt. 9Diosne ap kwail kimtu aizpa ilmanazi minman. Aune us kaizta aizpa mɨarawamakpas. Ñamin uztaruz mɨarachi akwa, mazantuz kamta kwat iara. 10Dios aumɨza watsal uzna kurunnamtuasmin, aune us kaizta aizpa mɨarawamakpas. Ñamin anparuz Diosta aliz kulat kit kwail pararɨt akwa, Diosne paiña ángelta ɨninta, usparuza piantananapa. 11Sunkanain au an ñamin kwaltuzne uzat kit naizara. Diosne sun pit kwinta kit kit paiña pɨnkɨhta panintɨt, aumɨza kurunnanapa. An minpa payu uzamtuasmin, aune sun pit piankamarawamakpas, au an ñamin uzat kwalkana uzamanpa. 12Kwail kimtuchi ish mintumikane kuiraruin chanka, wan kamanpa. 13Awa kwail kin minñarawane, uspane kawain kwail kiashimɨztu. Wan awa kaspain azi, Diablo wantuza kwail kin nuppainnamtu akwa. Diosne Diosta nɨjkulturuza an tɨnta namninnashina, tɨnta tailchanapa. Diablo umɨza kwail kininshimtuasmin, au nil Diosne uruza kiwainashinazi, tɨnta tailchanapa, kwail kiamanpa. 14Ka akwaizna ap pashimtu izmuruz, mɨrain. Tɨkasa sarɨt awakanain iztɨtkin mizurainkas wakpuj wainman. 15Une ma na kaiztu aizpa mɨashinai. Uruzpain na watcha kaiztu aizpa nɨjkularawa. 16Anpatpa pishta iztuasmin, an vino kuamtuasmin, Diosta piantuzne Diosta aishtaish kizpuspas, Cristo au kwail akwa irɨt akwa, aumɨza paiña aimpikasa sɨnam sanamtu akwa. An pan nail kit kuamtuasmin, Diosta piantuzne Cristo kurishta irɨt nɨjkulamtu. 17Akkwan awa sun maza pan kuamtu akwa, aune maza kwalkanain namtɨtmakpas. Sun pan kumtu akwa, aune Cristowa kwal namtɨt kizpuspas. 18Judío awaruzne uspa mɨlam Dios sapmukin mɨlaara, sun mɨlamtu aizpa sua piantana. Sun mɨlam Diosta mɨlamtu akwa, piantarɨt aizpa kumturuzne sua Diosta wakpuj wainñamu. Sua Diosne usparuza sapnamtu. 19¿Na kaiztu aizpa mɨpuskiwas? Sun tɨkasa sarɨt awakanain iztɨt kain i. Sun chiwazha ñakas sun tɨkasa sarɨt awakanain iztɨtta mɨlamtu aizpa kain i. Wan ñane kawarain i. 20Diosta pianchiruzne saliztuza chiwazha mɨlam mɨlamturuzne, Diablora wakpuj wainñamtu. Diosta wakpuj wainñamtuchi. Nane uruza kurunnamtus, Diosta pianchiruzakanain, Diablowa kiwainmuruza wakpuj wainñamtukanain kiamanpa. 21Au Anpatpa pishta iztuasmin, Diosta piantuzne au Anpat Jesúspa vinokas pankas kwashinai, ussa nɨjkulana. Diosta piantuzne kumira saliztuza mɨlarɨt aizpa kuasachi. Uruzne sun urain au Anpattakas saliztuzakas wakpuj wainñasachi. 22Aune Diablora wakpuj waintane, Anpat Jesúsne aukasa aliz kulat kit aumɨza naizninnanazi. Usne aukin anza tɨnta i. 23Mazantuz ka kizamtui: "Aune an kishimtu aizpa kishinamakpas." Au wan kishimtukas, wanne au akwakas mamazpa akwakas wat chi. "Au wan kishimtukas," wanne Jesústa nɨjkulturuza kiwainamtuchi. 24Mɨnminkas usmin wat kin sainachi. Mamaztuza wat kin sairawamakpas. 25Uruzne chiwazha ña painintu aizpa kwashina, chinkas mɨmarachin. Sun ña tɨ awakana sarɨtkin mɨlatne, une sunpa mɨmanachi. 26Dios pɨnkɨhta ka parɨt: "Au sukin wa aizpa Diosmin pamika i." 27Diosta pianchimika uruza kumira kwinna akukane, ɨshitne, ɨt kit wan kwintu aizpa kwan ɨrain. Tɨ awakana sarɨtkin mɨlarɨtkane, mɨmaman. Sunpa minman. 28Sunkana mɨnpazha sun ña tɨ awakanain sarɨtta mɨlarɨt i kizkane, us akwa sun kuman. Mamaz mɨlarɨt aizpa kwail kwan mintuasmin, une sun kuanachi. 29U wan ña kawarain mai minñarakas, mamaztuzne sun mɨlarɨt aizpa kwail kwan minñamtu. Us akwa kuanachi. Mane mɨnpazha na kaizta aizpa nawa mɨmashinai, us nakasa nɨjkultuchi akwa. "Mamaz mɨlarɨt aizpa kwail kwan minkane, usne nawa ɨninsachi, na sunpa kumanpa. 30Na kumtu aizpa Diosta aishtaish kiztune, ¿Chikishma mamaz nawa kwail kimtui kiztu?" 31Ka akwaizna mɨrain. Chiwazha kuamtu aizpa chiwazha kiamtu aizpa, Dios akwa kiarawa, awa Dios kwisha wari kizanapa. 32Wan awa iztakin wat awakanain uztain. An sukin uzamtuasmin, une Judío awaruzakas Judío chi awaruzakas Diosta piantuz wanmakmuruzakas kwail kininnanachi. Mɨnainkas kwail minman. 33Kawarain kimtus, wan awaruza wat kin. Nane apminpain wat saimtuchish. Nane mamaztuza kiwainashimtus, Dios usparuza watsat mɨlnanapa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\