1 Coríntios 8

1Mane sun kumirawa kainanash. Chiwazha piantarawane, awane sun ña tɨ awakanain sarɨtta mɨlanat kit unamtu. Une "sun ñara kuashinmasa" mɨmamtu. Mɨnpazha nane akkwan pian ish kiztu. Nane an ña kwashinas pian ish. Sun ña aumɨza tañu kisachi pian ish. Sunkana an wat pian ish kiztumikane usmin an katsa namshina. Mamaztuza pashinanapa an wari, usparuzkas Diosta an piankamanapa. 2Wan wat pian ish kizmumikane we pian i. Usne ma piankamna mazamtu. 3Diosne sun Diosta pashimtumikasha nara, ussa piankamnapa. 4Mane mamasa sun ñawa kainammtus. Awane sun ña tɨ awakanain sarɨtta mɨlanat kit unamtu. Au sukinne wan tɨ awakanain sarɨtne chinkas kisachi. Kain uzi. Au Diosne mazain i. Mamaz diosne wachi. 5Awane chiyurakas au sukinkas akkwan tuntu dios uzmai minñamtu. Awa akkwan tuntu dioskas akwan anpatkas uzmai kizamtukas, 6aune maza Diosmin uz, au Taitta Diosmin uz, pianmakpas. Usne awa wan iztu aizpa sarɨt. Aune Dios pashimtu aizpa kishimtumakpas. Maza Anpatmin uz. Usne Jesucristo muntɨtmika i. Diosne, Jesucristo akwa, kawa chiwal izamtu aizpa sarɨt. Diosne aumɨza uzninnanara. 7Wan Diosta piantuzne na kaiztu aizpa pianchime. Mazantuzne akkwan payuchikimain tɨ awakana sarɨtkin wakpuj wainñara. Diosta wewazha piantuzne "aune kwail kipuspas" minñamtu, sun kumira kwatne. Sun kumira tɨ awakanain sarɨtkin unarane, uspane kwail kiamtupuspas minñamtu. Sun kumira akwa, uspane ayukta kwail mazamtu. 8Diosne an kumira kumtumikara sapnazi, Dios iztakin an we namtuchin. Diosne an kumira kumtuchimikara sapnazi, an wat namtuchin. Sun kumira au kwashitkine, aune an we namsachimakpas. 9U wan kumira kwashimtukas, une wewazha Diosta piantuzpa minñarawa, u akwa kwail kiamanpa. 10Mɨnpazha nua tɨ awakana iztɨt panakin izshina. Usne sun kumira tɨ awakana sarɨtta, nu kumtu minñazi. Nu Diosta wat piankas, an Diosta wewazha pianmikane unarɨt kumirara kumɨznazi, nu an kumira ussa kwanintɨt akwa. Sun kumira kwatne, usne kwail kimtus minshina. 11Nune, Diosta an wat pianmikane, Diosta wewazha pianmikasha, up añara, kwail kinintu, wan karɨnpa. Nune sun añara kiwaintachi, nu unarɨt kumira kwarɨt akwa. Cristokas sun aña akwa irɨt, ussa sɨnam sana. 12Sunkanain up añara kwail kitne, Diosta wewazha pianmikara kwail kimɨztune, nune ussa kwail kimtu. Nune Cristorakas kwail kimtu. 13Ka akwaizna mizurainkas nane sun unarɨt kumira kumanash, ap aña na akwa kwail kimɨztune. Suasne nane sun unarɨt kumira chi kumanash, ap aña kwail kimanpa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\