1 Timoteo 2

1An ñancha nane nua kuruntus, Jesústa piantuza kainana, Diosta wan awa akwa paikwanpa. Uspane paikwatpa, Dios awaruza kiwainanapa. Dios usparuza kiwainakane, Diosta paikumturuzne Diosta aishtaish kizashina. 2Uspane wan katsa mikwa akwakas wan ainki ɨninmika akwakas Diosta paikwatpa, awa kalpain uzanapa, waya kitchin. Sun kitne, aune Diosta wakpuj wainñashit kit awa iztakin wat puranapas. 3U Diosta wan awa akwa paikukane, Diosne sun kimtu aizpa wari kiztu. Au Diosne au watsat mɨlmumika i. 4Usne wan awaruza watsat mɨlnashimtu, Dios watcha pit wat piankamanapa. 5Maza Diosmin uz. Maza ampuin, Jesucristoin, Diostakas awarakas wanmakninnashinai, awa Dios iztakin wat uzanapa. 6Wan awa kwail kiarɨt akwa, Jesucristone irɨt. Au akwa irɨt akwa, usne au kwail kiarɨt aizpa wat kulninnara, aumɨza watsat mɨlnanapa. Diosne sun payu nat kit awaruza an pit piankamninta, wan awaruza watsat mɨlnana. 7Katmizna Diosne nawa narɨt, Jesucristowa kainanapa. Paiña ɨnintamika namtawane, usne nawa Judío awa chiruza ɨninta, usparuza watcha pit kamtana, uspa sun pit nɨjkulanapa. Na kaiztu aizpa watcha i. Pɨrail kaiztuchish. 8Katmizna nane wan suras ampuruza kainammtus, Diosta paikwanpa. Judío awakana chihtɨ anak kit Diosta paikumtuasmin, Dios pashimtu aizpa kiarawa, pilchapuztachin, mamazkasa aliz kultachin. 9Ashamparuz Dios wanmakmukin ɨakane, uspane kwisha muinchi pĩnkasa pait kit kwashina. Wat pĩn kwashina, awa usparuzpa kwail minñamanpa. Uspa ash wat ulaashina, akkwan pial tarachin. Urukas muin kwilkin kwamkas muin pĩnkas kwaman, awa ashamparuzpa kwail minñamanpa. Uspane chiwazha wat kal kiashina, awa watsal ashampa i kiznapa. Uspane wat ashampakana kuharawa, kwail ashampakana chi. 10Ashamparuzne, Diosta pashimturuzne, watsal kal kiarawa. Sun kal kiarane, ashamparuzne watsal izanazi, Dios pashit aizpa kiamtu akwa. 11Awa Dios pit kamtamtuasmin, ashamparuzne kamtamtuz kaizamtu aizpa puñain mɨarawa, paratchin. 12Nane ashamparuza kurunnanash, wan awaruza Diospa yalkin kamtanamanpa. Ashamparuzne Dios pit puñain mɨarawa. Uspane ampuruza ɨninñanachi. 13Ashampa sunkana kiarawa, Dios an ñancha Adánta sara akwa. Kwiztane usne Evara sara. 14Adánne Satanáspa pɨrail aptɨt aizpa mɨrachi. Sun pɨrail aptɨt aizpa mɨrawane, paiña ashampain kwail kirɨt. 15Diosne ashamparuza watsat mɨlnanazi, pashparuza kawiramtuasmin, Jesústa nɨjkulamtuasmin. Diostakas wan Diosta piantuzakas pashinarane, Diosne usparuza kiwainnanazi. Uspane nil uzat kit Dios pashit aizpa kiarawa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\