2 Coríntios 4

1Diosne nawa narɨt, paiña kal kinpa, paiña masas pit kainanapa. Us nawa wat kiwaintu akwa, nane paiña kal chɨhkatchin kishimtus. 2Nane chiwazha puintɨt kwail aizpa chɨhkarau. Kwail kimtumikane mɨtsal mɨj. An sura uztuasmin, nane mamaztuza ñanta kinamtuchish, usparuza anuppana. Nane Dios watsal pit maiztuchish, awa Dios pit mɨanapa. Dios pit paramtuasmin, nane watcha kaiztus, wan awa sun pit nɨjkulanapa, wan awa na kaizta aizpa wari piankamanapa. Nane chiwazha kimtu aizpa Dios iztakin kimtus. 3Na wantuza Dios masas pit kamtanamtukas, mazantuzne mɨamanazi. Sun pit mɨshimtuchiruzne ĩnta wan kaarɨnazi. 4Diablo an suwara chamtuasmin, usne Cristora nɨjkultuchiruza mɨninnamtuchi, Dios watsal pit piankamamanpa. Dios watsal pit piankamtukine, au watsal Cristora nɨjkulasachi. Cristo akwa awane Dios mɨnma i piankamashina. 5Sun pit uruza paranamtuasmin, nane paramtuchish, awa na akwa wat minñanapa. Nane uruza paranamtus, Jesucristora piankamanapa. Anpat Jesucristo nawa paiña kiwainmika namtɨt akwa, nane uruza kiwainnanash. 6Ñamin Dios au su samtuasmin, ka kaizta: "Tɨlkwilkin kai malninnash" kizta. Sun Diosmin paiña watsal pit aumɨza Cristo akwa ɨninta, sun watsal pit mɨanapa, an katsa Diosta piankamanapa. Mane au kaijchukasa Cristora min kit nɨjlultumakpas. 7Diosne paiña pit nawa chɨhkat kit paiña pit kainanapa kiwainta. Dios pitne mamaz pitkin anza wari. Na tɨnta chi akwa, nane Dios pit kainana we pianish. Katmizna Dios nawa tɨnta kiwaintu piankamtain. Dios nawa kiwaintu akwa, tɨnta namnintɨt akwa, nane Dios pit uruza annamtus. 8Awa nawa parishiznintukas, uspane nawa anuppaasachi. Masetne na chi kin pianchikas, nane wan tailchamtus, Dios nawa chɨhkamtuchi akwa. 9Awa nawa kwail kiamtukas, Diosne mizurainkas nawa chɨhkamanazi. Awa nawa aim kiamtukas, nane imtuchish. 10Jesús au sura uztuasmin, usne pailta payu naizta, inakima. Na akkwan piji parishiztuasmin, nane Jesúskana ishinas. Na makima uztu akwa, Dios nawa pailta payu kiwaintu akwa, awane Jesús uztu piankamashina. 11Na an sukin uztuasmin, awane nawa piantashimtu, na Jesústa kanpamtu akwa. Awa nawa piantasachi akwa, Jesús nawa kiwaintu akwa, uspane makima Jesús uztu piankamanazi. 12Awa nawa ininñashimtukas, nawa naizninñashimtukas, Cristone uruza Dioskasa uzninnanazi. 13Ñamin mazane Dios pɨnkɨhta pat kit ka kaizta: "Nane Diosta nɨjkultau. Katmizna nane awaruza paiña pit paranarau." Nakas uskana ka kaiztus: Diosta nɨjkultu akwa, nakas Dios watsal pit awaruza kainanamtus. 14Nane Dios au Anpat Jesústa irɨttas kakulninta pianish. Katmizna Diosne aumɨza irɨttas uskanain uskasa uzna kakulninnanazi, au Jesústa pian akwa. Suasne usne nakas ukas us uzkin mɨlnanazi. 15Nane u akwa tɨnta parishiztau, an akkwan awa sun pit piankamanapa, Dios uruza wat kinanapa. Dios uruza wat kitpane, Diosne akkwan awaruza panashit kit watsat mɨlnanazi. Suasne an akkwan awane pailta payukima "Dios kwisha wari" kizanazi. 16Katmizna paiña kal chɨhkatchin kishimtus. Nane pailta payu an ɨlapa pattaru. Ɨlapa parɨmtukas, nane pailta payukima an tɨnta namtu, Diosta an nɨjkultu akwa. 17An sukin tɨnta parishiztuasmin, nane pailta payukima parishizmanash. Sun pailtɨnazi. Na parishiztukas, Diosne nawa kwisha wat kit kit uskasa pailta payurakima uzninnazi. Tane kwisha wat puranapas. 18Na an sukin parishiztuasmin, nane chiwazha iztu aizpa saimtuchish. Wan iztu aizpa pailtɨnazi. An sukin uzamtuasmin, aune iztuchi aizpa minñarawamakpas. Aune chiyura Dios mɨj aizpa izsachimakpas. Tane usne aumɨza wat kinazi pailta payurakima.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\