2 San Pedro 2

1Ñamin Israel awaruz uzasmin, pɨrail kamtamtuzne uzara. Makas uruzpain mamaz pɨrail kamtamtuzne uzamtu. Uspane puintain pɨrail pit kamtaanazi, u watcha kamarɨt aizpa nɨjmanpa. Sun pɨrail kamtamturuzne "an Jesucristora pianchimakpas," kizamtu. Au Anpat usparuza watsat mɨlnashimtukas, uspane ussa kwayarɨt. Sun pit kaizamtu akwa, an pɨrail kamtamtuzne azain iarɨnazi, wan kanakima. 2Akkwan awaruzne uspa kwail kirɨt aizpa kanpanazi, uspakanain namat kit uzanapa. Nɨjkultuchiruzne au watcha nɨjkulamtu aizpa "kwail i" kizanazi. 3Kwazpa kulashimtu akwa, sun pɨrail kamtamtuzne uspa kwinta sarɨt aizpa kwinta kinazi, u pial ukkat kit kuamɨznapa. Ñamin Diosne miza usparuza ilnana minta. Mane Diosne usparuza mɨmanapain i, uspa kwail kiarɨt aizpa kainanapa. Uspane mamaz payura kwisha naizarɨnazi. 4Diosne ángel kwail kirɨttuza uspa kwail kiarɨt aizpa sɨnam sanarachi. Usne usparuza tɨlkwil kulta ɨninnat kit karenakasa kuhtɨtkana mɨj, uspa naizmu payurakima. 5Dioskas antikwa awaruzakas uspa kwail kiarɨt aizpa sɨnam sanarachi. Uspa kwail kiarɨt akwa, Diosne alu kininta, wan sura pi pɨnnapa, wan kwail kirɨttuza ianapa. Noé wantuza nil uzanapa kamtanarakas, Diosne Noérakas an siete awaruzakas wat uzanapa watsanara. Diosne an ocho awaruza watsat mɨlnara. 6Dioskas Sodoma pɨpulu uztuzakas Gomorra pɨpulu uztuzakas ĩn ɨninnara, wan azpiannapa, wanta impaknapa, wan imchaj panakima. Sun akwa Diosne an kwizta kwail kishimturuza ka kurunara: "Wan sunkana kwail kimturuzne naizat kit wan karɨnazi," kiznara. 7Kwail kimturuz naizarakas, Diosne Lotta uspa uztukis ukkat kit watsarɨt. Sun awane wat awa azi. Wan awa kwail kiarɨt akwa, Lotne kwisha tayal kit uspa kwail kam kit tailchasachi. 8Usparuzkasa uzasmin, Lotne pailta payu uspa kwail kiarɨt aizpa iz kit uspa kwail kaizara aizpa mɨra. Uspa kwail kiarɨt akwa, sun wat awane, Lotne, kwisha naizta. 9Dios wattuza kwailtas watsashimtu akwa, au Diosne Diosta nɨjkulturuza watsanashinai, kwail kin minñamanpa. Dioskas wan kwail kishimturuza watsarɨt mɨj, minpa payura il kit naizninnana. 10Uskas wan chiwazha kwail kishimturuzakas, au katsa mikwa kaizta aizpa mɨshimtuchiruzakas naizninnanazi. Sun tɨmpa awaruzne, sun pɨrail kamtamturuzne, katsa mikwaruza kwail paranamtu, ishkwatchin. 11Katmizna wan ángeltuzne anza katsa mikwa mai. Uspane, au Anpat iztakin, an ainki mikwaruza uspa kwail kiarɨt aizpa kaiznamtuchi. 12Sun awaruzne kalpa mintuchikanain mai. Kalpa kawirarawane, awane kalpa piznazi, piantana. Sunkana sun pɨrail kamtamtuzne katsa mikwaruza kwail pit kaiznamtu, wat mintachin. Uspa kaizamtu aizpa wat piankamtachi akwa, uspane kalpa imtukanain iarɨnazi. 13Mamaztuza kwail kinarɨt akwa, uspane kawarain naizat kit wan karɨnazi. Chinkas sappasachi. Amtawarakas payuwarakas chiwazha kwail minñamtu aizpa kiashimtu. U pishta payu taizkane, uspane ukasa wanmakkat kit nɨjkulturuza mɨtsal kiamtu. Ukasa kuamtuasmin, uspane chiwazha kwail minñamtu aizpa kiashira. 14Ashampara izamtuasmin, uspane ussa pizshiara. Kwail kiamɨztu, pailtachin. Uspane najtɨttuza, Diosta we piantuza, kwail kin kamninnashimtu. Mamazpa pial ukkana kamnara. Diosne usparuza "kwail awa mai" kiznazi. 15Mamaz miwara ɨarawane, uspane nil mi sayamtuchi. Balaampa miwara ɨara, uskanain uzanapa, pɨrail kaizanapa. Balaamne Beorpa painkul azi. Kwail kimtuasmin, Balaamne pial sapshira. 16Balaampa cabollone ussa awa paramtukanain parara. Caballone ussa "kwail kiman" kizta. Katmizna an tɨmpa kaiztɨtmikane min kit kwail kishit aizpa kitchi. 17Sun pɨrail kamtamtuzne mɨmturuza uspa kamtamtu aizpa piankamninnasachi. Inkwane wanishta nuppaintu. Alu kimtukine, an sura kiwainsachi. Kawarain sun pɨrail kamtamtuzne awaruza kiwainasachi. Diosne usparuza an tɨlkwil uzmukin ɨninnanazi, sua pailta payukima naizat kit uzanapa. 18Akkwan pit paramtukas, kain pit paraamtu. Uspa kwail kiamtu akwa, sun pɨrail kamtamturuzne mamin kwail kimasamturuza kamtanamtu, mamasa kwail kiamɨznapa. 19Uspane wantuza kin namtu, chɨhtɨt awakanain uzanapa, chiwazha ɨnim mɨamanpa. Mamaztuza kurunnamtuasmin, uspane kwail kimmasasachi. Anuppamtumikane anupparɨttuza ɨninnanazi. 20Anpatta piantuzne, watsat mɨltumikara piankamturuzne, Jesucristora nɨjkulturuzne kwail kimmasashiara. Kwail kimmasarachasmin, mamasa kwail kimmɨztumikane anza kwail kimɨztu. Usne an ñanchakin anza kwail kamarɨnazi. An kwizta an kwail namtɨnazi. 21Nil miwara ɨmtumikane mamaz mi sainachi. Watcha piankamtukas, Dios kaizta aizpa mɨmtuchimikane Dios miwara an ɨmtuchimikane, Dios mi karɨnazi. Dios kamtanara aizpa chɨhkana kwisha kwail i. Sun pit mɨnachi an wararai. 22Sun pit awa kaizta aizpa watcha i. Ka kaizamtu: "Kwatshiarawane, kwizane kail kit us kwarara aizpa kum. Kuzu pirawane, kuzune pɨram pilwailkin kail kit piwailta kammu," ka kizara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\