Efesios 2

1Ñamin Diosta piankamarachi akwa, Dios kurunta aizpa kiarachi akwa, u kwail kiarɨt akwa, une Dios uzkin nappasachi. 2Ñamin apain uzarasmin, une an sukis awakanain kwail kiarɨt. Une Diablora mɨat kit us kaizta aizpa kiarɨt. An kwailmikane Diosta mɨmtuchiruza ɨninnamtu. 3Ñamin aune an kwail awaruzkana uztamakpas. Aune chiwazha kwail mintɨt aizpa kimtumanash. Aune chiwazha minta aizpa mintumanash. Aune wan awakanain kawimtumanash. Katmizna awa kwail kiarɨt akwa, Diosne wantuza ilna namnara. 4Sunkana Dios aumɨza kiwainashimtu akwa, aumɨza kwisha pashinamtu akwa, usne aumɨza wat kin namtu, pailtachin. 5Diosta mɨashitchi akwa, aune Dios uzkin napsachimakpas, au kwail kiarɨt akwa. Usne aumɨza Cristokasa wanmakninnara, chiyura uzanapa. Dios uruza kwisha pashinamtu akwa, Dios uruza watsat mɨlnanara. 6Au Diosta nɨjkulara akwa, Diosne aumɨza uskasa uzninnara, chiyura Jesucristokasa ɨninnanapa. 7Diosne sunkanain kirɨt, wan awa mamaz payura yawa Dios aumɨza pashinamtu piankamanapa. Mɨnminkas Dios aumɨza an wat kirɨt aizpa wiansachi, Jesucristo aumɨza kiwainamtu akwa. 8U Jesucristora nɨjkulara akwa, Diosne uruza wat kiwainnat kit watsat mɨlnanara. Mɨnminkas ussain watsat mɨlsachi, Dios kain mɨlam namta akwa, awaruza watsat mɨlnanapa. 9Awa uspa akwa kal kiamtukas, uspane usparuzain maizasachi, Dios usparuza watsat mɨlnanapa. Diosmin aumɨza maiznat kit watsat mɨlnashina. Suasne mɨnminkas uspain wan kiarɨt minñamanazi. 10Au Jesucristokasa wanmaktɨttakima, Diosne aumɨza masas awakanain namninnara, us ñamin wat kal mintɨt aizpa kianapa. 11Cristora piankamtachasmin, u miza uzarɨt mintain. Judío awaruzne uruza, "Judío chiruza, narɨtchiruza" munninnamtu, u Diosta pianchi akwa. Sun Judío awane usparuzain "ña tɨtmuruz" munninnara, uspa ampuruzpa ña tɨtnamtu akwa, uspa pariya ɨninnamtu kianapa. Ñamin une Judío awa uzarɨtkana uzarachi. 12Na kainammtu aizpa mintain. Ñamin une mɨn Cristo azi piankamarachi. U Judío awa kwal chi akwa, aune uruzpa mamaz awakanain mintumanash. Dios Judío awaruza paiña kwal namninnarakas, Diosne uruza paiña kwal namninnarachi. U Judío awa uzarakin kashain uzarakas, Diosne uruza chinkas kin namtachi. An sukin uzarasmin, une an wat Diosta tɨrizarachi, uruza wat kinanapa. Sun payuin une Diosta pianchi. 13Sunkana mane Cristo au akwa irɨt akwa, Cristo Jesúsne Diosta pianchiruza wanmakninnat kit maza kwal ukasa namninnara, Dioskasa uzanapa. 14Cristone aumɨza kalpain uzninnamtu. Diosne Judío awaruzakas, uruza, Judío awa chiruzakas, maza kwalkanain wanmakninnara, izmuruz namanapa. Cristo kurishta irɨt akwa, usne au aliz kularɨt aizpakas uspa aliz kulalarɨt aizpakas mainninnarɨt, auruzpain wat kulninnanapa. 15Cristone wan Moisés Judío awaruza ɨnintɨt aizpa pailninta, sun ɨnim awaruza makima ɨninnamanpa. Sunkanain Cristone, Judío awakasakas au Judío chi awakasakas masas kwalkanain namninnara, uskasa wanmakninnanapa. Sun akwa usne aliztuza kalpain uzninnara. 16Cristo kurishta irɨt akwa, usne uruzakas aumɨzakas wanmakninnara, maza kwalkanain namanapa, auruzpain waya kiamanpa. Cristo irɨt akwa, usne usparuza Diosta akwanara, Dioskasa kalpain uzanapa. 17Cristone au sura at kit aumɨza sun watsal pit Diosta pianchiruzakas uruzakas, Dios ɨninta aizpa sapmuruzakas kamtanara, Judío awaruzkas u Judío chi awaruzkas maza kwalkanain kalpain uzanapa. 18Cristo aumɨza wanmakninara akwa, Judío awakas Judío chi awakas Taitta Dios iztakin nappashina. Au Diosta paikuamtuasmin, paiña Sɨnam Izpulne aumɨza us iztakin napninnashina. 19Sun akwa manaz, u Judío awa chiruzne mamaz suras awakanachi mai. An sura uztuasmin, ukas Diosta piankamashina. Mane une au Diosta piantuzkasa wanmakkat kit Diospa kwalkanain namarɨt. 20Nane maza kwinta uruza kamtananash, na kaizta aizpa an wat piankamanapa. Dios uruza paiña kwal namninnamtuasmin, usne ukasa paiña yalkana samtu. Yalpamikane saktɨkas, ɨrɨkas, chaklakas, wan tamtu. Yalpamikane mamaztuza akwanamtu, an yal sawainnapa. Kawarain akkwan awane Diospa kamtanara. Watcha kamtamtuasmin, au ɨnintɨttuzkas Dios pit kainammtuzkas uruza kiwainnaramakpas, Jesústa nɨjkulanapa. Sun akwa Jesucristone au Anpat namtɨt. 21Cristone paiña kwaltuza, wan chiwal sam sɨnnintu, Diospa yalkanain saninnakima. Suane aune Diosta wakpuj wainñashimtumakpas, au Diosta wanmakninnara akwa. 22U Cristokasa wanmakkarɨt akwa, sunkanain Cristone aumɨzakas mamaz nɨjkulturuzakas wanmakninnamtu. Diosne aumɨza Dios uzmukin namninnamtu. Suane Diosne paiña Izpul akwa aukasa uztu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\