Hebreos 3

1Katmizna, Diosta piantuz mɨzhain. Diosne uruza paiña kwal namna akwanara, chiyura uzanapa. Jesúspa nɨjkultain. Dios ussa ɨninta paiña kal kinpa pianmakpas. Aune Jesús au katsa pariya i pianmakpas. 2Dios Jesústa paiña kal chɨhkatpane, Jesúsne kwairachin kapal kira. Moiséskas Diospa kwal uzkin wan kal kapal kirɨt. 3Sun Jesúsne Moiséskin an tɨnta mika i, Jesús wan pura aizpa sarɨt akwa. Jesúsne, awaruza paiña kwal namnintumikane, paiña kwalkin an tɨnta i. 4Mɨnpazha wan yalkin uztu aizpa sarakas, Diosne wan chiwal wa aizpa sara. 5Moisés Diospa yalkin kiwainmumikakana kal kimtuasmin, usne Dios kaizta aizpa chinkas maintachin mɨra. Dios Moisésta parawane, usne sun pitmin Diospa kwaltuza kainanara, Dios kishimtu aizpa piankamanapa. 6Cristone Moiséskana chi azi, Cristo Dios painkul ara akwa. Diospa painkulne paiña kwaltuza wat ɨninnat kit Dios ussa ɨninta aizpa mɨra, maintachin. Diosne aumɨza paiña kwal namninnara, uskasa nukkulanapa. Katmizna aune Cristora tɨriztawamakpas, us aumɨza watsal kulnashimtu akwa. Sun payura aune Dios aumɨza mɨlashimtu aizpa mɨlananazi pianmakpas. 7Katmizna une Sɨnam Izpul Dios pɨnkɨhta panintɨt aizpa wat mɨarawa. Sunkana parɨt: "Ma payu Dios uruza kwinta kinakane, une us kuruntu aizpa mɨarawa. 8Sun pit uruza kainammtu aizpa kwainachi. Ñamin Israel awaruz pul suwara chaamtuasmin, uspane cuarenta añokima kwail kiat kit Dios kaizta aizpa mɨashitchi. Uspane Dioskasa aliz kularɨt. 9Sun pul suwara pɨnamtuasmin, u ñamin kwalne nawa aliz kulara, na kuruntɨt aizpa piankamashitchi akwa. Na uspa iztakin akkwan watsal kal kitkas, uspane cuarenta añokima nawa wat mɨarachi. 10Katmizna nane sun payu uzattuza aliz kulnat kit usparuzpa ka kaiznarau: 'Uspane pailta payukima uspa kaijchukin nawa kwail minñat kit ñan miwara ɨashimtu. Uspane na usparuza kamtanamtu aizpa mɨashitchi.' 11Katmizna nane usparuza aliz kul kit kaiznarau: 'Une nakasa kwaizkulmukin nappamanazi, tɨnta namanapa. Une kin namtɨt urara, Canaán sura nakasa uzamanazi.' " 12Diosta nɨjkulturuz, uruzpain iztain, mɨnminkas kwail namamanpa, mɨnminkas Dios mi kaamanpa. Diosta nɨjkulshimtuchimikane Diosta, chiyura uztumikara, kwainazi, ussa an kanpamanpa. 13Dios aumɨza makima mama akwanamtuasmin, pailta payukima uruzpain wat kishirain, tɨnta namnakima. U Diosta mɨashimtukine, ñanta kimmikane uruza kwail kininnashina. Ukas Dios kamtarɨt aizpa kwainnazi. 14Dios pit mɨarawane, aune Cristowa kwal namtɨtmakpas, uskasa uzana. Makis aune Cristora watmin nɨjkulmɨztawamakpas. Minpa payukima ussa mɨamɨztane, aune Cristo uzkin uziznapas. 15Dios pitta ka parɨt: "Ma payu Dios uruza kwinta kinakane, une us kuruntu aizpa mɨarawa. Sun pit uruza kainammtu aizpa kwainachi. Ñamin Israel awaruz pul suwara chaamtuasmin, uspane cuarenta añokima kwail kiat kit Dios kaizta aizpa mɨashitchi. Uspane Dioskasa aliz kularɨt." 16Une sun Dios kaizta aizpa mɨashitchiruza pian. Moisésne, mikwakana, sun Judío awaruza Egipto suras ukkanara, pul suwara ussa kanpaanapa. 17Cuarenta añokima pul suwara chaamtuasmin, uspane kwail kishiat kit Dios kaizta aizpa mɨashitchi. Uspa kwail kiarɨt akwa, Diosne usparuza aliz kulnat kit naizninnara, sun awaruz pul sura ianakima. 18Diosne sun us kaizta aizpa mɨrachiruza ka tɨnta kaiznara: "Nawa mɨrachiruzne mamaz Canaán sura, uspa kwaizkulmukin, nappamanazi." 19Sunkana aune uspa kwaizkulmu sura napparachi pianmakpas, uspa Diosta nɨjkularachi akwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\