Hebreos 6

1Sun akwa an ñancha Cristowa kamtarɨt aizpa piankamarawane, aune an tɨnta namat kit Cristowa kamtarɨt aizpa an kammɨznachain. Nane uruza an ñancha kamtanarɨt aizpa mamasa kamtanashitchish. Sun payuin nane uruza u kwail minñarɨt aizpa chɨhkanapa kamtanarau, Dios kwail kimtuza ilnamtu akwa. Sun payukas nane uruza Diosta nɨjkulana kamtanarau, Cristo uruza kwailtas watsat mɨlnanapa. 2Nane uruza an kamtanamanash, awaruza kwazikasa munnanapa. Nane Cristora nɨjkulturuza kɨzpukin chihtɨkasa pana uruza an kamtanamanash, Sɨnam Izpul sappanapa. Nane irɨttuz piltas kuhsanazi uruza an kamtanamanash. Nane Dios Cristora pianchiruza pailta payurakima naizninnanazi kamtanamanash. Ñamin nane uruza sunpa kamtanarau. 3Dios aumɨza kiwainashimtu akwa, aune an tɨnta nampuspas. Chiwazha aumɨza an ñamin kamtanarɨt aizpa piankamarawane, aune katsa pariya Cristowa an kamanawas. 4Mɨnpazha awa Cristowa piankamarakas, awa Cristora nɨjkultawane, Cristora we mɨmturuzne wan kamarɨt aizpa kaarɨshina, Cristowa kamtɨt aizpa kwairane. Dios kamtamtu aizpa kwairɨttuzne mamasa Cristora kaiyasachi, uspa minñamtu aizpa maizasachi akwa. Chiyuras Dios sun awaruza wat kiwainarakas, ussa kwairane, uspane Diosta kaiyasachi. Diospa Sɨnam Izpul usparuza chiwazha Diosta mɨlanamtukas, Diosta kwairane, uspane Diosta kaiyasachi, usparuza maizanapa. 5Sun Dios pit mɨraruzne Dios paiña kwaltuza wat kin namtɨt aizpa piankamamtu. Cristo kailnakima uspane Dios kwaltuza tɨnta kiwainamtu piankamara. 6Sun Diospa pianturuz an mɨashimtukine, Cristora an nɨjkulashimtukine, uspane Cristora kwait kit wan kaarɨnazi. Cristora kwaimturuzne "Jesús Dios painkulchi" kizanazi. Uspane Diosta mamasa kaiyasachi, Cristo uspa kwail kiarɨt aizpa sɨnam sanapa. Sunkana kizmuruzne Jesústa piantararuzkana mai. Cristowa kwail minñamtu akwa, uspane Cristowa kwail kizanazi, ussa ishanamtu akwa. 7Aluwa kwinta kinash. Alu kikane, alu pilta taiz kit pulishtɨm. Pilta naptu. Alu pilta naptu akwa, pippa warɨt aizpa chikkamtu. Kwiztane pippa waramikane Dios mɨlat aizpa sapnazi. Sunkana Diosne paina pit mɨraruza wat kinashimtu. 8Sun pilta pumin chiktane, sun sune kainsɨh, palichi. Kainsɨh akwa awane pu tizpiannazi. Tizpiantawane, awane pu pulchaknin kit ĩnta impaktanazi. Diosne sunkana us kaizta aizpa mɨshimtuchiruza naizninnanazi. 9Ap izmuruz, mɨzhain, na uruza pashinamtu akwa. Na uruza sunkana kurunnarakas, nane u Cristora kwayarɨt kaiznamtuchish. Nane Dios uruza watsat mɨlnamtu pianish, paiña wat kal kianapa. 10Dios wat akwa, us kimtu aizpa nil i. Sun akwa Diosne u izmuruz kal kiamtu aizpa mainmanazi. U usparuza pashiamtu akwa, une mama Diosta piantuza wat kiwainashimtu. 11U Diosta piantuza kiwainamtuasmin, nane uruza paikwashimtus, sunmin kal kiamɨznapa, Cristo kailnakima. Suasne Diosne u tɨriztu aizpa uruza mɨlananazi. 12An sukin uzamtuasmin, une arakan awakanain uzman. An ñamin Diosta mɨraruz uzarasmin, uspane wenamtachin Diosta nɨjkulamɨzta, Dios usparuza kin namtɨt aizpa sappanakima. 13Dios Abraham akwa chiwazha kin namtane, usne us kaizta aizpa kira. Dioskin anza katsa iztamika wachi akwa, Diosne ussa watcha parat kit 14mamasa ka kaizta: "Watcha. Nane Dios muntɨtmika ish. Katmizna nane nua kwisha wat kinash. Nane nua akkwan pashapara mɨlnapa kiwainnash," ka kizta. 15Abraham Diosta tɨrɨzta akwa, Diosta maintachin nɨjkulta akwa, Diosne us mɨlam namtɨt aizpa ussa mɨlara. 16Izmuruz mamazta pit parakane, izwainmumikara sayarawa, wat mɨnapa, watmin chaanpa. Maza awa "Dios ap izwainmumika i" kizkane, mamaz izmumikane "us kaizta aizpa watcha i" kizshina. 17Dios "nawa mɨmturuza ap kwal namninnanash" kizta akwa, usne usparuza paiña uzmukin mɨlana namta. Kwiztane mamasa usne an kishit aizpa kin namta, wan awa piankamanapa. Dios maiztuchi akwa, usne paiña kwaltuza kin namtɨt aizpa kinazi. 18Dios paiña kwaltuza kin namnarakas, kwiztane usne mamasa kishit aizpa tɨnta kin namta, wan awa watcha piankamanapa. Dios pa piji us kishit aizpa kin namtɨt akwa, aune Dios pɨrail apmanazi piammakpas. Katmizna aune au izmumikasha, au Diosta, ɨrɨtmakpas, us aumɨza kwira kinanapa. Usne aumɨza an tɨnta namninnanazi, Dios aumɨza mɨlana namtɨt aizpa sappanapa. 19An sukin uztuasmin, aune Diosta tɨriztumakpas, us aumɨza mɨlan namtɨt aizpa sapnakima. Aune Cristo watcha i pianmakpas, us au katsa pariyakana Dios watsal uzkin naptɨt akwa. Jesucristo akwa aune Diosta paikumtumakpas, us mɨlan namtɨt aizpa tɨrizana. 20Jesús chiyura an ñancha naptɨt akwa, usne aumɨza sua mɨlana namtu, us au katsa pariya namtɨt akwa. Sua au akwa pailta payukima Diosta paikumtu akwa, mane usne pariya Melquisedec kal kirɨtkana kimtu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\