Hebreos 9

1Diosne an ñancha contrato Israel awaruza chɨhkanat kit au sukin Dios yal sanapa ɨninnara. Usne usparuza akkwan ɨninmu chɨhkanat kit Diosta pashianapa kamtanara, Diosta wakpuj wainñanapa. 2An sukin Dios yalne pakwa mɨjazi. An ñancha putnakin uru ɨlampara paizkakin kunarɨt. Mamin maza misharɨ ayukta uzta. Pariyaruzne pan sun misharɨra Diosta taarɨt. Awane an ñancha putnakin sɨnam putnakin muntɨt. 3Dios yalkin, paizkakin, pĩn kantɨtkasa nailtɨt. Ayukta putnakin anza sɨnam putnakin muntɨt. 4Pĩn kantɨtkin misharɨ uzta, incienso impaktana. Sun misharɨ tɨkasa sara. Sun misharɨ urukasa pianamal appaltɨt. Pĩn kantɨt naptawane, mamaz katsa kaja unara. Sun katsa kaja urukasa pianmal appaltɨt. Sun kaja ayukta maza uru ulmune wa. "Maná" muntɨt panne uru ulmura wintɨt. Sun kaja ayukta Aarónpa chiktɨt tɨwilkas warɨt. Sun kaja ayukta paas alpara uktakas wintɨt. Diosne diez ɨninmu an paas alpara ukta para. 5Ɨsal kajara paas uru ángeltuza unarɨt. Uspane Dios iztakin kunat kit uspa itsɨh ɨsal kajara appalmura asuztu. Diosne sun kaja appalmukin awa kwail kiarɨt aizpa sɨnam kwizninnamtu. Mane nane uruza sunpa an kwinta kisachish. 6Dios yal kapal sarawane, pariyaruzne an ñancha putnakin nappamɨz kit puzamɨzta, pariyawa kal kianapa. 7Katsa pariyain anza sɨnam putnakin maza pijin año aizpa naptu, Dios iztakin tuanpa. Anza sɨnam putnakin kwizta naptuasmin, katsa pariyane ainki wakarawa aimpi ayukta mɨlta, kaja appalmukin parannapa. Usne sun aimpi ayukta mɨlta, Dios paiña kwail kirɨt aizpa kwizninnapa. Sua tuasmin, katsa pariyane an aimpi mɨlta, Dios anpa awa kwail kiarɨt aizpa kwizninnanapa. 8Pariyaruz payu aizpa an sukin Dios yal uspa kal kiana nappamtuasmin, Sɨnam Izpulne awa Dios iztakin chiyura nappasachi aumɨza kamtanamtu. An ñancha Dios yal an sukin nukkultuasmin, pariyaruz paiña kal kiarasmin, mɨnminkas chiyura Dios tukin naptachi, Dioskasa kwinta kin. 9Awa chiwazha piantarɨt aizpa an ñancha Dios yalta mɨlarakas, sun kalparuzne awaruzpa kwail kiarɨt aizpa kwizninnasachi. Mane uruza kamtananash, Dios wan chiwal maizshimtu akwa, awa Dioskasa kalpain puranapa, Dios uspa kwail kiarɨt wat kulnanapa. 10Dios an ñancha contrato Judío awaruza chɨhkanarawane, usne akkwan tuntu ɨnimmu usparuza ɨninnara. Usne chiwazha kwanpa kamtanara. Usne usparuza kwazikasa kitnapa kamtanara, Dios yalta napparachasmin, us iztakin wakpuj wainñarachasmin. Judío awaruzne wan ɨninmu mɨarawa, Jesús au katsa pariya narakima, Dios wanta masas maiznakima. 11Cristo au sukin atpane, usne au katsa pariya nam kit chiyura napta, aumɨza wat kiwainanapa. Usne Dios iztakin napta, sua paiña wat kal au akwa kinpa. Awa Dios uzmu chiyura sarachi akwa, Diospa uzmune apas Dios yalkin anza watsal i. 12Cristo Dios anza sɨnam uzmukin naptawane, usne chivowa aimpikas ternerowa aimpikas chiyura mɨltachi. Apas pariyaruzne pailta payukima sunkana kiara. Cristo au akwa irɨt akwa, usne, au katsa pariyane, Dios sɨnam uzmukin napta, awa kwail kiarɨt aizpa kwizninnanapa. Usne Dios anza sɨnam uzmukin maza piji napta, au kwail kiarɨt aizpa sɨnam sananapa, aumɨza pailta payukima watsat mɨlnanapa. 13Apas pariyaruzne chivowa aimpikas torowa aimpikas impa kirɨttuza parannara, uspa ña pianamal mamasa sɨnam sanapa, mamaztuzkasa tuanpa. Ternera impaktawane, uspane ternerawa imjal kwazikasa nat kit impa kirɨttuza parannara, uspa ña pianamal mamasa sɨnam sanapa, mamaztuzkasa tuanpa. 14Cristowa aimpine ternerowa aimpikinkas anza wari, Cristowa aimpi au ayukta kwail kiarɨt aizpa sɨnam sanamtu akwa. Paiña Izpulne, Cristokasa pailta payu uztumikane, Cristora kiwainta, au akwa inapa. Cristo ussain Diosta chɨhkarawane, usne au akwa piantarɨtmika namtɨt. Us chinkas kwail kirɨtkas, usne au akwa irɨt, paiña aimpi au kwail minñarɨt aizpa kwizninnanapa. Us au akwa irɨt akwa, usne au chiwazha kwail kiarɨt aizpa sɨnam sanarɨt, au Dios chiyura uztumikakasa tuanpa. 15Katmizna, Cristone masas contrato awaruza chɨhkanarɨt, awaruz Dioskasa wanmakkanapa. Diosne awaruza akwanamtu, Dios mɨlan namtɨt aizpa sappanapa, pailta payukima chiyura uskasa uzanapa. Cristo Judío awaruz akwa, an ñancha contrato saptaruz akwa, irɨt, uspa kwail kiarɨt aizpa sɨnam sananapa, Dios usparuza chiyura pailta payukima uskasa uzninnanapa. 16Awa irachasmin, mɨnpazha awane pɨnkɨhta pam kit us mɨj aizpa mamazta mɨlan namtu, irɨka. Awa sun mɨlan namtɨtmika irɨt piankamtawane, pa kimmikane ussa mɨlan namtɨt aizpa sapshina. 17Sun pɨnkɨhta us mɨj aizpa pamtumika uztuasmin, mamazne ussa mɨlam namtɨt aizpa sapsachi, namtɨtmika mama uztu akwa. Namtɨtmika irawane, saptumikane ussa mɨlan namtɨt aizpa pa kishina. 18Dios paiña kwaltuza an ñancha contrato chɨhkarawane, pariyane torora piantat kit torowa aimpi parantawa, awa sun contrato sappanapa. 19Moisés wan Dios ɨnintɨt aizpa wan Judío awaruza kainanarawane, usne kwanam pɨriku ash tɨt kit hisopo tɨra ipta. Suasne usne ternerowa aimpikas cabrawa aimpikas kwazikasa narɨt. Usne hisopo tɨ kwazikas aimpikas ulmukin pain kit Dios contratora, Dios ɨnintɨt aizpa pɨnkɨhta ɨsalta tɨlpalta. Kwizta us wan Judío awaruza tɨtpalnarawane, 20usne usparuza ka kaiznara: "Diosne ukasa an contrato chɨhkanara, us uruza ɨnintɨt aizpa sappanapa. Sun contratora aimpikasa tɨlpalta akwa, Diosne uruza contrato pɨnkɨhta parɨt aizpa kin namtɨt," kiznara. 21Dios yal sarawane, sunkana Moisésne Dios yaltakas wan ayukta pura aizpakas aimpikasa tɨlpalnapa ɨninta, chiwazha impa aizpa sɨnam sanapa, awa Dioskasa wanmakkanapa. 22Moisésne wanpazhara aimpikasa tɨlpalnapa ɨninta, chiwazha impa aizpa sɨnam sanapa, Dioskasa wanmakkanapa. Aimpi akwa tɨlpalnamtukine, Diosne mizurainkas awawa kwail kiarɨt aizpa kaninnasachi. 23An sukin uzasmin, Dios iztakin pianchasmin, awane chiwazha piantarawa, wan impa aizpa sɨnam sanapa, Dioskasa wanmakkanapa. Pariyaruzne Dios yalkin pura aizpa aimpikasa sɨnam sanarɨt. Chiyura pura aizpa an sura pura aizpakinkas anza wari. Katmizna Diosne chiyura pura aizpa aimpikasakas sɨnam sanarawa. Cristo au akwa irɨt akwa, paiña aimpine ternerowa aimpikinkas anza wari, paiña aimpi aumɨza sɨnam sanarɨt akwa, awa Dios iztakin aanapa. 24Cristone, au katsa pariyane, apain Dios yalta, awa sarɨt yalta, naptachi. Cristone chiyura Dios iztukin napta, au akwa paikwanpa, aumɨza kiwainanapa, au Dios iztakin puranpa. 25Apas katsa pariyane año aizpa piantɨt aizpa sap kit Diospa anza sɨnam yalta mamazpa aimpikasa mɨlta, awa kwail kirɨt aizpa sɨnam puranapa. Cristone maza piji it kit Dios iztakin paiña aimpikasa napta, au kwail kiarɨt aizpa sɨnam kwizninnanapa. 26Dios au su sarasmin, Cristone año aizpa irachi, us maza piji pɨna naiztɨt akwa. Mane Cristone maza pijiin au sukin at kit maza piji au akwa irɨt, au kwail kiarɨt aizpa kwizninnana. Usne minpa payura au akwa piantarɨtmika namta, awaruza sɨnam sanana, awa Dioskasa wanmakkana. 27Sunkana wan awaruzne maza pijin iarawa. Awa iarawane, kwiztane Diosne wan uspa kwail minñamtu aizpa chɨhkatchiruza ilnanazi. 28Sunkana Cristone maza piji it kit au akwa piantatmika namta, au kwail kiarɨt akwa naizna. Sunkana usne wan awa kwail kiarɨt aizpa sɨnam sanashina. Cristo mamaz payura mamasa kailtukas, usne sun kailtu payura awa kwail kiarɨt aizpa sɨnam sammanazi, uspa kwail kiarɨt aizpa me sɨnam sarɨt akwa. Sun kailtu payura usne ussa tɨrizturuza watsat mɨlnanazi, chiyura uskasa uzanapa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\