San Juan 17

1An pit kiztawane, Jesúsne chiyura izak kit Diosta paikwara: "Taitta. An payu taiznapain i, awa iztukin up Painkul anza tɨnta namninnapa. Suasne up Painkulne awa iztakin nu anza tɨnta i namninnanazi. 2Nune nawa up Painkulta narɨt, wan awaruza ɨninnanapa, wan nawa kammuruza pailta payukima uzninnanapa. Nune usparuza nawa mɨlanara. 3Pailta payukima uzshimturuzne nua, maza Diosta, watcha Diosta piankamtawa. Uspane nawakas, nu ɨnintɨtmikashakas, piankamtawa. 4Nane an suras awaruza nu anza tɨnta i piankamninnara. Nane nu nawa ɨnintɨt aizpa kin pailtɨt ish. 5Mane, ap Taitta, nawa mɨzha. An su sarachasmin, na nukasa uztuasmin, nune nawa anza tɨnta namninta. Up iztakin nawa mamasa anza tɨnta namnincha. 6Nune an suras awaruza nanarɨt, nakasa tuan. Nane usparuza nuwa piankamninnarau. Uspane up kwalkanain namanazi. Nune usparuza ɨninnara, nakasa tuanpa. Uspane nu kamtara aizpa kiarɨt. 7Mane, uspane wan na kaizta aizpa uptas puztu piankamamtu. 8Nane nu nawa kaizta aizpa usparuza kamtanarɨt ish. Uspane sun pit mɨat kit na uptas puztu watcha nɨjkulamtu. Uspane nu nawa ɨninta nɨjkulara. 9Nane nua paikumtus, nu nawa ɨnintɨttuza kiwainnanapa. Nane wan an sukin uztuz akwa paikumtuchish. Nane nua piankamturuz akwa paikumtus, usparuza kiwainanapa. 10Wan awa nu nawa ɨnintɨttuza ap i. Wan awa nawa arɨttuza up i. Nawa kammuruzne na anza tɨnta i namninnara. 11Ɨrattura nane an sukin tukianash, chiyura nuna. Na nu tukin uztuasmin, uspane an sukin puranazi. Nune, ap Taittane, sɨnammika i. Nu nawa kiwainta akwa, nua nɨjkulturuza kiwainnari, wan nɨjkulturuz wanmak uzanapa. Nakas nukas wanmak uztu akwa, usparuza kiwainnari, kawarain uzanapa. 12Na usparuzkasa an sura uztuasmin, Diosne nawa tɨnta kiwainta. Nane usparuza iznat kit watsanarau, nawa nɨjkulara akwa. Usparuza pakpiannamtuasmin, nane mɨnminkas usparuztas kanarachish. Mazain karɨt, Dios pitta parɨt aizpa nil kinpa. 13Mane nane nu tura ɨnash. Na an sura uztuasmin, nane an pit an sura uztuza kaiznamtus, uspa watsal kulanapa, nakanain watsal uzanapa. 14Na up pit usparuza kaiznarɨtkas, nawa nɨjkulamtuchiruzne usparuza aliz kularɨt. Nawa nɨjkulamturuzne an sukis awakana minñaramtuchi, nawa nɨjkultuchiruz Satanás pashimtu aizpa kiamtu akwa. Nakas an sukis awakanain mintuchish. 15Nane nua paikumtuchish, usparuza an sukis ukkanapa. Nane uspa akwa paikumtus, Satanás kwail kimika usparuza kwail kimanpa. 16Nawa nɨjkulamturuzne an sukis awakanain minñamtuchi, an sukis awa Satanás pashimtu aizpa kiamtu akwa. Nakas an sukis awakanain mintuchish. 17Usparuza up watcha pit akwa sɨnam sanintain, up kalmin kianapa. Up pit paramtu aizpa watcha i. 18Nune nawa an suras awakasa uzna ɨninta. Kawarain nane usparuza an suras awakasa uzna ɨninnanash, up pit kainanapa. 19Nane nawa nɨjkulturuzpa ishimtus, usparuz nua chɨhkanapa. Suasne uspane up watcha pit akwa, sɨnam puranazi. 20Nane uspa akwain paikumtuchish. Suntuzne mamaz awaruza Dios pit kainananazi. Nakas mamaz payura nawa nɨjkulamturuzpa paikumtus. 21Nua usparuzpa paikumtus, wan wanmak uzanapa. Nune, ap Taittane, nakasa wanmak uztu. Nane nukasakas wanmak uztus. Nane uspa wanmaktɨt aukasa uzanapa paikumtus, wan an suras awa nu nawa ɨnintɨt nɨjkulanapa. 22Nu nawa anza tɨnta namninta akwa, nane sunkanain usparuza an tɨnta namninnanazi. Suasne uspane maza awakanain wanmak uzanazi. Kawarain nukas nakas wanmak uztuas. 23Nakas nukas wanmak uztu akwa, usparuzkas nil wanmak uzshianazi. Suasne an suras awane nu nawa ɨninta piankamanazi. Uspane nu nawa pashinamtu piankamanazi. Nune nawa pashimtukanain usparuza pashinamtu. 24Ap Taitta, mɨzha. Nane nu nawa ɨnintɨttuz akwa paikwashimtus, uspa na tukin tuanpa, uspa nawa anza tɨnta i izanapa. An su sarachasmin, nune nawa pashit kit nawa anza tɨnta namninta. 25Ap Taitta, nuin nil aizpa kimtu. An suras awane nua piankamamtuchi. Nain nua pianish. Mamaztuzkas, na iztakin uzturuzne, nu nawa an sura ɨnintɨt piankamamtu. 26Nane nuwa paranarau, uspa nua piankamanapa. Summin usparuza nuwa kwinta kimtanash, na nua pashinamtukanain mamaztuza pashianapa. Sunkanain nane usparuzkasa tunash. Pailti."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\