San Marcos 2

1Mamaz payura us Capernaum pɨpulura naptawane, awane us yalta tu piankamara. 2Kwisha akkwan awa wanmakkarɨt akwa, mamazne nappasachi. Sun yal pɨjtakin mɨnminkas nappasachi. Sua usne usparuza Dios watsal pit kwinta kinara. 3Suasne mamaztuz aara. Sun ampara ampune chasachi intura Jesúspakin muat kit karaara. 4Akkwan awa akwa Jesús tura nappasachikane, uspane yal ɨsalta nuara. Yal kɨh uktawane, kul saara. Katsa kul saarawane, uspane ussa kamakasa inkihshaara. 5Jesúsne ampara nɨjkularɨt aizpa pian. Sunkana minñara: "Jesúsne ishtumikara watsashina," minñamtu. Jesúsne chasachi intura ka kizta: —Painkul, mɨzha. Up kwail wat kulninnash, kizta. 6Mane mamaz Moisés kaiztɨt aizpa kamtamtuzne sua uzat kit usparuzpain, minñara: 7"Jesúsne pɨrail kaiztu. Usne usmin Dioskana namtu. Diosmin kwail kaninshinaka," minñamtu. 8Mane Jesúsne uspa minñarɨt aizpa ayukta piankamta. Katmizna usparuza ka kiznara: —¿Chikishma sunkana mipuspas? 9Chasachi intura samchi kizna: "Up kwail wat kulnash." Kawarain samchi kizna: "Kuhsakti. Up kama kuhsari. Chat," kiznara. 10Piankamtain. Diosne nawa, Ampu namtɨtmikara, ɨninta, awara kiwainanapa. Katmizna u sura at kit u kwail wat kulninnamtus, kiznara. 11Usne chasachi intura ka kizta: —Nane nua kaiztus. Kuhsakti. Up kama kuhsari. Ɨrash yaltakima, kizta. 12Usne usmin kuhsak kit paiña kamakasa ip mut kit usparuztas puzta. Wan awaruzne iztaspaarɨt. Ka kizara: —Diosne kwisha wari. Diosne kwisha katsa i. Ñamin sunkanane iztakimakpas, kizara. 13Mamasa Jesúsne yaltas puz kit katsa pirakima ɨra. Akkwan awane ussa wanmakkara. Sua usne usparuza Dios pɨnkɨh kamtanara. 14Tas pimawarain pɨntawane, usne Levíra, Alfeowa painkulta, izta. Sun awane Roma gobierno pial sapmukin uz kit kal kira. Jesúsne ussa ka kaizta: —Kanpazha, ap kammumika namnapa, kizta. Usne kuhsak kit Jesústa kwizpa ɨra. 15Jesúsne Levíwa yalta ɨt kit uskasa kuantuazi. Akkwan Roma gobierno pial sapmuruzkas, kwail kimtuzkas misharɨra uzat kit kuara, Jesúskasa paiña kammuruzkasa. An akkwan sun awakanane ussa kanpaat kit kamashimtu. 16Jesúskas kwail kimtuzkas gobierno pial sapmuruzkas kuamtazi. Moisés kaizta aizpa kamtamtuzkas Fariseo awaruzkas tuat kit usparuza izara. Usparuza izarawane, ka Jesúspa kammuruza mɨmanara: —¿Chikishma Jesúsne Roma gobierno pial sapmuruzkasa kwail kimtuzkasa kuamtui? mɨmanara. 17Sun mɨrawane, Jesúsne usparuza kaiznara: —Ishtukine, tuttul pashikain. Ishtune, tuttul pashimtu. Nakas tuttulkana ish. Nane at kit awaruza sainarau, kwail awaruza wat paninnana. Wat awa makpas minturuza sainamtuchish, kiznara. 18Juan munnammikawa kammuruzkas Fariseo awaruzkas akkwan payurakima Diosta paikumtune, kuamtuchi. Impa. Uspane Jesústa aat kit kaizara: —Up kammuruz Diosta paikukane, kuamtu. Impachi. ¿Kwailchiki? Juanpa kammuruzkas Fariseo awaruzkas Diosta paikukane, kuamtuchi. Impa, kizara. 19Jesúsne usparuza kaiznara: —Ampu ashampa kanpain mɨjne, kasara kishitne, izmuruzne wanmakkamtu, kasara kimmikakasa watsal kulanapa. Kumira kwinkane, kuamtu. Sun payura izmuruzne kumira kuanazi. Impachi. 20Ampu kasara kitpane, mamaz payura usne izmuruztas ukkanazi. Sun payura paiña izmuruzne kuamanazi. (Kawarain mamaz payura awane nawa ukkanazi. Nawa ukkarawane, ap izmuruzne izat kit piankamanazi. Sun payura kuamanazi, tayalamtu akwa.) Jesúsne an masas kamtam awara kamtanara, antikwain kamtam chɨhkaanapa. 21Usne ankas kamtanara: —Kwaksham pakkultane, mɨnchi masas liensokasa yaltuchi. Masas liensokasa yaltane, masasne sɨpparɨm. Suasne an pshat kit pakkultɨm. 22Kawarain chappi sultane, mɨnminkas chappi ɨlapa kalpa ayara wintu. Ɨlapa kalpa ayara wintane, chappi tain sultɨm. Chappi tain sultawane, ɨlapa kalpa aya psharɨnazi. Chappikas puztɨnazi. Paasas karɨnazi. Chappi sulkane, masas kalpa ayara wintawa, kiznara. 23Kwaiztɨt payura Jesúsne chara sauwara ɨzi. Pɨnmɨztune, paiña kammuruzne chara pippa pakkamɨzta. 24Fariseo awaruzne ussa kaizara: —Izti. Up kammuruz chara pippa pakkamtu. Antikwa kamtamne ka kizta: "Kwaizkultu payura kal kiman", kiztu, kizara. 25Jesúsne usparuza kaiznara: —Une Dios pɨnkɨh izara. Ñamin Davidne paiña izmuruzkasa yak kiarɨt. 26Usne Dios yalta napta. Abiatar katsa pariya uzkane, Abiatarne an pan Diosta tara aizpa ussa kwinta. Antikwa kamtam ka kizta: "Sun pan pariyaruzpain kuamtu. Mamazne kwasachi," kizta. Davidne kwat kit izmuruza kwinnara. Usne kwail kitchi, kiznara. 27Jesúsne ankas usparuza kaiznara: —Diosne an ñancha awa sara. Awa sarawane, Diosne kwaizkultu payu sara, awa kwaizkulanapa, kiznara. 28Katmizna usne ka kiznara: —Nane, Ampu namtɨtmikane, awara wanmak kit kiwainamtus. Nane kwaizkultu payura awaruza kurunnashina, chiwazha kinpa, kiznara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\