San Mateo 3

1Sun payura Juanne, awaruza pikin munnammikane, Judea sura ɨrɨt. Awa sun pul sura ɨakane, Juanne usparuza Dios watsal pit kainanat 2kit kaiznara: "U kwail kiarɨt aizpa maiztain, ma Dios awaruza ɨninnashimtu akwa. Diosne awaruza us kaizta aizpa mɨanapa akwanamtu, au kwail kiamanpa." 3Ñamin Isaíasne, Dios kainammmikane, sunkana Juanpa parɨt: "Mɨnpazha pul sura awaruza tɨnta kwinta kinat kit ka kaiznanazi: 'Uruzpain watsarain, Anpat kuruntu aizpa kianapa. Une Dios iztakin nil uzarawa,' " kizta. 4Juanpa pĩn kwara aizpa camello ashkasa sɨpta. Aya tɨt pɨjakin kuhtɨt. Ittalkanakas mishkikas kwat. 5Jerusalén pɨpuluras awakas wan Judea suras awakas wan Jordán pimakin uztuzkas puzat kit ussa mɨna aara. 6Uspane uspa kwail akwa tayalat kit uspa kwail kiarɨt aizpa kaizara, Dios usparuza wat kulninnanapa. Suasne Juanne usparuza Jordán pira munnanara. 7Mɨnpazha Fariseo awaruza kanpamtuzkas mɨnpazha Saduceo awaruza kanpamtuzkas Juanta aara, usparuza munnanapa. Aakane, Juanne usparuza kaiznara: "¿Une apkin aamtumakkiwas? Une kain pɨrail kaizmuruzkana mai. U kamtakana mai, sula kumtu akwa. U pit kaizamtu aizpa kamta pininukana mai. Dios kwail kirɨttuza ilnamtu akwa, u kwail kiamtu aizpa chɨhkarain. 8Dios uruza iltachasmin, u kwail kiarɨt aizpa maiztawa, wan awa u Diosta kaiyarɨt piankamanapa. 9Une 'aumin Abrahampa kwal makpas' kizamtu. Sun minñamtu akwa, Diosne uruza sapnamanazi. Diosne sun katsa ukkasa Abrahampa kwal namninnashina. 10Diosne uruza ilnanapain. Mane une katsa tɨkanain izarɨt, pippa wakainkanain. Wan tɨ pippa wakainne, tɨt kit ĩnta kiain kit ĩn paktarawa. 11U kwail kiarɨt aizpa Diosta kaizarawane, Dios uruza wat kulninnarawane, nane uruza watcha pira kwazikasa munna kinanash. Na uruza pira kwazikasa munnanamtukas, mamazne nakin anza tɨnta anazi, sun pitmin kainanapa. Na uruza pira kwazikasain munnanamtukana, usne paiña Sɨnam Izpulta ɨnninnazi, ukasa tuanpa, uruza kiwainanapa. Uskas kwail kimtuza ilnanazi. Usne wan awakin anza tɨnta mikwa namtɨt. Na uskana tɨnta chi akwa, nane paiña kiwainmikakana namtɨt ish, us kaizta aizpa kin. Us kwisha wat akwa, nane ussa wat kiwainnapa piankamsachish. 12Usne tɨkasa chara aya kihshkul kit tɨmkasa suninapain. Sunkanain usne awaruza kwail kiarɨt aizpa kiznanazi. Wat awaruzne wat chara pippakanain wanmaktat kit mamaz yalta watsanazi. Awa chara aya impaktamtukanain, Jesúsne kwail awaruza naizninnanazi. Sun ĩnne kwikain." Sunkana Juanne Fariseo kampamtuzakas Saduceo kanpamtuzakas pilchashina. 13Suasne Jesúsne Galilea suras puz kit Jordán pirakima piannara, Juan ussa munnapa. 14Juan ussa munna kishitchi akwa, Juanne Jesústa ka kaizta: —Nune nawa munna kinatkin. Nu nakima amtukas, nane nua chinkas mɨlasachish, kizta. 15Jesúsne ussa ka sɨnkara: —Mane nune nawa munna kinatpa, wan Dios aumɨza kaizta aizpa kinpa. Suasne Juanne ussa pikin munnara. 16Juan ussa kapal muntawane, Jesúsne piras puzta. Masain chiyu kai kultakane, Jesúsne Dios Izpulta izta. Sunne utkurukana chiyuras kihsh kit ussa taizta. 17Suasne awane Dios chiyuras kaizka mɨara. Dios ka kaizta: "Anne ap painkul i. Ussa pashimtus. Uskasa kwisha warish," kizta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\