Romanos 10

1Cristora piantuz Roma pɨpulukin mɨrain. Na ap kaijchukin Judío awaruza pashinamtu akwa, nane Diosta paikumtus, Judío awaruza watsat mɨlnanapa. 2Nane Judío awa Diosta kiwainashimtu pianish. Diosta kiwainashimtukas, uspane miza Diosta sayana we pian mai. 3Uspane Dios kurunnarɨt aizpa mɨashimtuchi, Dios usparuza wat kulninnanapa. Uspane we pian mai. Uspa kal kiashit akwa, usparuzpain wat namninnashira. Uspane Diosta nɨjkulashitchi, Dios usparuza sapnat kit nil namninnanapa. 4Dios Judío awaruza Moisés ɨnintɨt aizpa chɨhkanarɨtkas, Cristone sun ɨnim pit pailninta, uspa Cristora piantuza nil namninnanapa. Diosne Cristo kirɨt aizpa nɨjkulturuza sapnat kit uspa kwail kiarɨt aizpa wat kulnanazi. 5Mazantuzne sunkana minñashina: "Nane Moisés ɨninta aizpa kinash, Dios nawa nil namninnapa." Awa ka minñamtukas, Moisés ka parɨt: "Wan ɨnintɨt aizpa kishimtumikane wan ɨnim pit kapal mɨrawa, pailta payukima uzanapa," ka parɨt. 6Awa sunkana kisachikas, Diosne Jesucristo kirɨt aizpa nɨjkultumikasha nil namninnazi. Cristora nɨjkultumikane Moiséskana ka kaizmanazi: "Mazane chiyura nurawai, Cristora apa kailninnapa, aumɨza Dios pit kainanapa, Cristo aumɨza watsat mɨlnanapa." Sunkana minman, us me apa at akwa. 7Cristora nɨjkultumikane Moiséskasa ka kaizmanazi: "Mazane irɨt izpul tukin kihshtawai," Cristora sayana. Sunkana minman, Cristo irɨttas kakultɨt akwa. 8Dios pitkin parɨt aizpa nɨjkulturuzne Moiséskasa ka kaizashina: "Aune Dios pit mɨjmakpas. Aune sun pit izshinamakpas. Au kaijchukin minshinamakpas." Aune sun pitmin uruza kainammtumakpas, awa Cristora nɨjkulanapa. 9Mɨnpazha "Jesús ap Anpat i" mamaztuza kiztune, Diosne ussa watsat mɨlnazi. Kawarain mɨnpazha paiña kaijchukin Dios Jesústa irɨttas kakulninta nɨjkultune, Diosne ussa watsat mɨlnazi. 10Mɨnpazha paiña kaijchukin Cristo kirɨt aizpa nɨjkultune, Diosne ussa sap kit wat kulnazi. Sunkanain mɨnpazha Cristora nɨjkultus mamaztuza kaiztune, Diosne ussa nil namnin kit watsat mɨlnazi. 11Mazane Dios pɨnkɨhta ka Cristowa parɨt: "Ussa nɨjkultumikane mizurainkas Dios iztakin mɨtsal kimanazi, Dios ussa nil namtɨt akwa." 12Wan awane, Judío awaruzkas Judío chi awaruzkas, Dios iztakin kawarain mai. Wan Cristora nɨjkulturuzne maza Anpatmin mɨjmai. Sun akwa Diosne ussa paikumturuza kwisha wat kiwainnanazi. 13Diosne paiña pɨnkɨhta ka panintɨt: "Diosne au Anpatta paikumturuza watsat mɨlnanazi." 14Cristora paikumtuchasmin, awane ussa nɨjkularawa. Ussa nɨjkultuchasmin, awane Cristowa mɨarawa. Cristowa mɨmtuchasmin, Dios pit kainammmikane uspa uzkin ɨtpa, sun Cristowa pit kamtananapa. 15Dios pit kainammmika uspa uzkin ɨmtuchasmin, awane ussa ɨnintawa. Dios pɨnkɨhta ka parɨt: "Dios watsal pit kainammmika pianakane, awane kwisha watsal kianazi, Dios watsal pit mɨamtu akwa." 16Mazantuz sun pit mɨamtukas, wanne Dios watsal pit izkiamtuchi. Sunkana Isaíasne pɨnkɨhta parɨt: "Anpat, akkwanne na kaiztɨt aizpa mɨarachi." 17Sunkana awane sun watsal pit mɨarawa, nɨjkulanapa. Dios pit kainammmikane Cristowa pit awaruza kamtanamtu, awa sun pit mɨanapa. 18Mɨzhain. Judío awa sun Cristowa pit mɨarakas, uspane mɨashitchi. Watcha, sun pit mɨara. Dios pɨnkɨhta ka panintɨt: "Dios pit kamtamturuzne awa uztukin kainana ɨara, awa sun pit mɨanapa. Uspane wan suwara ɨat kit sun pit awaruza kainanara." 19Mɨzhain. Judío awa sun watsal pit mɨarakas, uspane watcha mɨashitchi. Mamaz awaruz sun pit mɨarachasmin, ñancha Moisésne sun pit pɨnkɨhta ka parɨt: "Na Judío chi awaruza ap kwal namninnamtu akwa, Judío awaruzne uspawa kwail paraanazi. Sun Judío awaruzne kwisha pilchapuzanazi, Dios Judío chi awaruza, we mɨmturuza, sapnarɨt akwa." 20Kwiztane Isaíaskas Dios kaizta aizpa pɨnkɨhta para: "Nane nawa sairachiruza sapnanash. Nane nawa akwatchiruza akwananash, nawa piankamanapa." 21Isaíaskas Dios Judío awaruzpa kaizta aizpa ka parɨt: "Nane payu aizpa Judío awaruza akwanarau, nawa mɨanapa. Na usparuza nawa kaiyanapa akwanarɨtkas, uspane na usparuza kaizta aizpa mɨashitchi."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\