Romanos 12

1Mane nane uruza ma pitchin kurunnanash. U Diosta piantuz, mɨrain. Dios aumɨza kwisha wat kiwainarɨt akwa, nane uruza akwanamtus, u Diosta chɨhkaamanpa, Dios u kaijchu sɨnam sananapa. An sukin uzamtuasmin, une Dios kaiztu aizpa mɨarawa, us pashit aizpa kianapa. Sunkana minturuzne Diosta watsal wakpuj wainñanazi. Sunkana kitpamakpas. 2U minñamtu aizpa maizarawa, Diosta pianchiruzkana uzamanpa. Diosne uruza u kaijchukin maiznashina, mamaz tuntu minñanapa, Dios pashit aizpa piankamanapa. Dios uruza kapal maizarawane, Diosne uruza kiwainanazi, wat kianapa, Dios pashit aizpa kianapa, an wat uzanapa. 3Dios nawa wat kiwaintɨt akwa, usne nawa paiña ɨnintamika namninta, wan u uzkin uzturuza kainanapa. "Aune mamaz awakin anza wat makpas" minman. Uruzpain wat min kit Diospa kal uruza chɨhkarɨt aizpa piankamtain. Diosta nɨjkulamtuasmin, une paiña kal uruza chɨhkanarɨt aizpa us akwa kiarawa, pailnakima. 4Wan awane maza ñakanain mai. Awa mittɨkas pimpulkas, sailkas, chihtɨkas, kɨzpukas wan waji, sunkasa akkwan tuntu kal kin. Mazane wan kal kisachi. 5Sunkana Diosta nɨjkultuzkas akkwan purai. Au akkwan purakas, Cristone aumɨza maza kwalmin namnintu. Cristo aumɨza maza kwalmin namnintu akwa, ussa nɨjkulturuzne wannakkanazi. 6Diosne pailta awaruza chiwazha kal mɨlanat kit usparuza uspa kal kianapa kiwainamtu. Sunkana Diosne mazantuza Dios pit kainana mɨlanara. Diosta tɨnta nɨjkulamtuasmin, Dios pit kainammmikane Dios watsal pit wat kainarawa. 7Dios anparuza mamaz kal chɨhkanara, awaruza kiwainnanapa. Suntuzne awaruza tɨnta kiwainñarawa. Dios mamazta paiña pit kamtanapa chɨhkamtune, paiña watcha pit kamtammikane wantuza paiña pit tɨnta kamtanarawa. 8Dios mamazta awaruza kurunna chɨhkamtune, sun kuruntumikane awara wat kurunnarawa, awa wat kulanapa. Akkwan pialkas kumirakas mɨjtuzne mamaz we mɨjtuza nailnarawa. Iglesia ɨninmika awaruza ɨninnamtuasmin, usne wantuza watsal kwinta kinat kit paiña kal kitpa. Puizaruza kiwainturuzne usparuza watsal kiwainnara, tayaltachin. 9Pailta awaruza watsal pashinarain. Kwail kin pashikain. Dios iztakin wat aizpa kirain. 10Cristora piantuza u kwalkanain pashinarain. Une Cristora piantuza wat minñarawa. 11Diospa kal kimtuasmin, arakan pamun. Diospa mintuasmin, au Anpat Jesucristowa kal tɨnta kal kirain. 12Dios uruza wat kishinamtu akwa, us mɨlashimtu aizpa tɨriztain. Tɨrizamtuasmin, watsal kultain. Awa uruza parishizninnamtuasmin, impara imparain wan tailcharain. Pailta payukima Diosta paikwarain. 13Cristora piantuza, we mɨjtuza, u mɨj aizpa nailtain. Cristora piantuz attishtas akane, attuza yal nammɨlarain. 14Awa uruza parishiznintukas, Diosta uspa akwa paikwarain, Dios usparuza wat kinanapa. Usparuza sɨnkanamtuasmin, usparuza kwail pit paraman. 15Awa watsal kulamtuasmin, usparuzkasa watsal kularain. Awa tayal kit aztuasmin, uspakasa tayaltain. 16Wantuzpa kawarain mintain, wan awakasa kalpain uzanapa. "Nane mamazkin an warish" minmun. Tɨnta chiruzkasakas puizaruzkasakas wanmaktain. "Nane wan chiwal pianish" kizmun. 17Maza nua kwail kitne, ussa kawara kwail kimun. Puija kimun. Awakasa uzamtuasmin, usparuza wat kinat kit uspa iztakin watsal uztain. 18An sukin kwail uztuza tailchanamtukima, une wan awakasa kalpain uzmɨztawai. 19Dios ussa piantuza pashinamtu akwa, mɨzhain. Maza uruza kwail kitne, sunkana kwail puija kinchi. Diosmin kwail kimtumikasha ilnazi. Dios pɨnkɨhta ka parɨt: "Au Anpatne ka kizta: 'Nane kwail kimtuza ilnanash. Nane uspa kwailkana kiarɨt aizpa usparuza kailninnanash, parishizanapa,' " ka au Anpat kizta. 20Sunkas Dios pɨnkɨhta ka parɨt: "Nu uzkin aliztuz aakane, yak kirɨt aakane, kumira usparuza kwinnarawa. Aliz kwazi kiltɨttuz aakane, kwazi kwinnarawa. Sunkana aliztuza kwinnarane, sun aliztuzne mɨtsal kiarɨnazi." 21Uruzpain wat iztain. Aliztuz uruza kwail kiamtukas, usparuza kwail puija kinchi. U aliztuza wat kiamtune, une izmuruz namashina. Aliztuza wat kirain, kwailtuza anuppananapa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\