ቆሮንቶስ አፐዮተ 7

1ቆተ ወ አነ ታፍቴኔት ዴሰ፥ ኦረ ከት ኦልን ሄምንን፥ እፐኻር። 2መ ኾር፥ ጩፖተ ሸርሙቱመ ኦፐ ፕኤተ ከፐዬ፥ ዲርተ ፕሰ አእስከተ አመተይሾት ቀፕናዶ፥ እስከተ ፕሰው አዲርተ መተይሾት ቀፕናዶ። 3ዲርተ አደክንታድ እስከቴታድ ዳሾ፥ እስከቴተው አደክንታድ ዲርታድ ዳሶ። 4እስከተ ደክንታድ «ኸዮ» ክደ እንኤተንሶ፥ አዲርታድ ዲሼይ። ዲርተው፥ ደክንታድ «ኸዮ» ክደ እንኤተንሾ፥ አእስከቴተድ ዲሼይ። 5ኦን እቅንሴተን ጨፐተ መለ ክሴተ ዴሰ ኦል ከልቴን ዲሼይ፥ ደክንተይሽን ኦልን ደውረን። ከ አክመ እስ ቶይታተ አመላልን፥ ሴተነከ እሽነን ኤከይሰንንእ፥ ኦሎፐ ቲተወ ከ ደክንተይሽን ኦል ዳሸው። 6ሴዴ ኔፎ አክመ ዴሀምተ ምነኤን አሴ እሽነ ኪን ዲሼይ፥ አክመ አጨጨ ምነ አሴ አንእሽነ አንኪንአንቾ። 7ከት ነመ ፕሰ ኸዮ ምነ፥ አንሄምንን መል ከላነ ኪቴ፥ እአነ ፐኻር። መ ኾር ነመ ፕሰ መታድ ምኔ ዳሰተ ዋቀ ከፐዬ ቀፐ። ነመ ተከ ዳሰተ ተከ ቀፕናን፥ ተከከ አፕለ ቀፕናን። 8አንሄምንን ከ አንሄመምን እሾ ህዬቴወ ኣፐዳሶ ቀረ ሌኤኔት እንኪን፥ ከት ሄምተ ዲናን ከ ኸዮ ምነ እስን ከላናን፥ እእሾተ ፐኻር። 9መ ኾር፥ ኦን ኸጬልተይሾ አደክንተኤ ዱፐተ መላልይ፥ አሄሜን ታክ አሄመሜን። ኸጬልተ ደክንተትን ኩፐተ ከፐዬ፥ ሄሜተ እሾ ሄመመ ወይይ። 10ኦረ ሄሜ ከ አሄመሜኤ፥ አጨጨ አንዳኖ ሴዴ። ኡመ አጨጮሴ ኔፎ ኸዮን መ አጨጨ ፖቀለ፥ እስከቴተ አሌ ኣፐን ዲንን ከ አሌኤን ተውንን። 11ኦን አሌኤ ተውተ ኔፎዬ፥ ኣፐ ፕለ ኦፐን ሄመምን፥ ታክ አአረረምቶ ከ ኣፓድፐ ከልቶ። ኣፐ ኔፎ እስከቴታድ አሌኤን ዲንን። 12ኦረ አታከ ኾር -- ፖቀለ ዬሱስን መ፥ አንት መትዮ -- እንእሾተ ኪን፦ ክርስታነ ተከ፥ ኦ እስከቴታድ ዋቀን አመንን ከ እሸ ኦል ከላተ ፋንቶዬ፥ አሌ እሼተን ዲንን። 13እስከቴተ ክርስታነኤው፥ ኦ ኣፓድ ዋቀን አመንን ከ እሼተ ኦል ከላተ ፋኖዬ፥ እሼተ ኣፓድ አሌኤን ዲንን። 14ማነ መለ፥ ዲርተ ዋቀን አመንን፥ እስከቴታድ አዋቀ አመንቴ ምነኔ ዋቀ እሸ ቴየደ፤ እስከቴተ ዋቀን አመንንው፥ ዲርታድ አዋቀ አመኔ ምነኔ ዋቀ እሼተ ቴየደይ። ከድን አሴን ኮድንን ኪቴዬ፥ ሄለን ሄላስን ኜል ሄኔን። መ ኾር፥ ቆተ አሴ ኮድቴ መለ፥ አመ ኦር ዋቀ ሄላስን ቴየደ። 15መ ኾር፥ ኦን ዲርተ እሾ እስከቴቶፐዬ አንአመንን አሌ ኸው ኦረ ሄነዬ፥ አኦሮ። ዲርተ ክርስታነ ታክ እስከቴተ ክርስታነ፥ ወ አሴ ፐሀ ቀረዬ ወ እሬተን እሾተ ቀፕነ እንቻን። ማነ መለ፥ ዋቀ አክመን ነከይተን ከላኖኤ እኖ ሀሌይ። 16አት እስከቴተ ክርስታነትይ፥ ተከ ፑኑ ዲርቶሴ ኸይት ክርስታነን ኮድንን እድንሰይ፥ ማነ ኡፕተ? አት ዲርተ ክርስታነትይው፥ ተከ ፑኑ እስከቴተሴ ኸይት ክርስታነን ኮድንን እድንሰይ፥ ማነ ኡፕተ? 17ነመ ዳሰተ አዋቀ እሽ ዳሼ እሾ አዋቀ እሸ ሀላኖዬ ወ ኦፐ ቻትንው አከላዶ። ትከ ክርስታነ ፕሰ ከረኤ ኣተ አንኮልሼ፥ ሴዴዌይ። 18ነመ ኦን አደውረ ቀረ ሙረዴ ከመዬ ዋቀ እሸ ሀላዴዬ፥ አከ ነመ አንሙረንን ምነ እንኮድንን፤ ነመ ኦን አደውረ ቀረን ሙረንንይ፥ ዋቀ እሸ ሀላዴይ፥ ሙረተን ፋንን። 19ወ ኬለ ኮኮከ፥ አጨጨ ዋቀ ቶዬተ ዲሼይ፥ ደውረ ቀረ ሙረተ እሾ ሙረተ ዲሰተ ዌኤኔይ። 20ሴመለ ነመ ፕሰ፥ አዋቀ እሸ ሀላኖዬ፥ ወ ኦፐ ቻትንው አከላዶ። 21ሄለ አዋቀ ኬ ሀላኖዬ፥ ስትይ አከርፕሻ? ከ ፑኑ ከርፕሸ ኮድቴዬ፥ ኦፐኤን ረከደን። ኦ ኦርኹመ ኬለ ሶከ ሳንተ አከቶዬ ኾር፥ ሳንቶሴ ኬ ከፐኔን ሙርን። 22ማነ መለ፥ ነመ አከርፕሹሞፐ ቾዬ ዋቀ እሸ ሀላዴ፥ ፖቀለ ክርስቶስን ከርፕሹመ ኬለ እሶኬይ። ነመ አነተን ከላኖዬ ዋቀ እሸ ሀላዴው፥ ከርፕሸ ፖቀለ ክርስቶስ ኮዴይ። 23ቆተ ዋቀ አክመ ኻድ ኮድተኔኤ እሽን ፕዴ መለ፥ ነመ ኬለ ከርፕሸን ኮደን። 24ሴመለ ኮያለኖ፥ ነመ አዋቀ እሸ ሀላኖዬ ወ ኦፐ ቻትን አፉለ ዋቀ ቱረ ከላዶ። 25ቆተ ቱፐረ አእስን ቻት ዴሰ፥ አጨጨ አንፖቀለ ቀረ ቴየዴ እንቾ መ፥ አክመን ነመ ሱረይሰተ ዋቀትን አአመነሞ ኮዴ ምነኤን፥ ዴሀምተ መትዮ ዴሀን። 26ኸዮ ዴሰ፥ ቆተ ረኮዎሴን አመ ቸ መለ፥ ነመ ከትን ሄምንን ከ አሴ እስን ተውነ ወይ አነ ፐሀተ። 27ኦን እሄምቴዬ፥ እስከቴተይት አሌ ዲሰተን ፈደን፤ ኦን አሄምንንይው፥ ሄምተን ፈደን። 28መ ኾር ኦ ሄምቶዬ፥ ጩፖተ አኮንአክቶ፥ ኡመ ኤኔንተ ኦ ሄመምቶዬ፥ ጩፖተ ኮንንክቶ መ፥ ኦረ ሄምኖ ከ ሄመሞ፥ ረኮተ ትኩመኤ እሾተ ቀረ ከይን፥ አንትከ ሴ ኬለ እሽነን ፐሀ ፋን። 29ኮያለኖ፥ አንት ወ አንእሽነ ኪነ፥ ፐረደ እቱረ ኩመአዴኔይ፥ አሬፐ ዴሰ ኦረ እስከተ ቀፖ፥ አክመ ኦረ እስከተን ቀፕንን ምነ አከላዶ፤ 30ኦረ ኘረሀኖው፥ አክመ ኦረ ኘረሀንንክንን ምነ አከላዶ፤ ኦረ ኸሶኖው፥ አክመ ኦረ ኸሶንንክንን ምነ አከላዶ፤ ኦረ ሜሀደ ሄረኖው፥ አክመ ኦረ ሜሀደን ቀፕንን ምነ አከላዶ፤ 31ኦረ ቴየንተ ፒስትትን ከላኖ፥ አክመ ኦረ እሽን ከላንንክንን ምነ አእስ ድከዶ ከ ከላዶ። ማነ መለ፥ ወ ፒሴ አሬ ክቶት እፐተኔይ። 32አከ ቃፐ መል ከላተኔን እሽን ቀረ ፋን። ነመ አንሄሜንን፥ ቆተ ፖቀለ ዬሱስ ኸሰሰ ፋኖ መለ፥ ቆተ ኮደ ፖቀለ ዬሱስ ዴሰ ቃፕን። 33ነመ ሄሜ ኾር፥ ቆተ እስከቴታድ ኸሰሰ ፋኖ መለ፥ ቆተ ወ ፒተት ዴሰ ቃፕን፥ 34ድከታድከ ፖረ ለክ ቆተም። እስከቴተ አንሄመምን ታክ ኤኔንተ እስን ክቶው፥ ቆተ ደክንታድ እሾ ሀፑራድን ቁልቁለወ ፋንቶ፥ ቆተ ኮደ ፖቀለ ዬሱስ ዴሰ ድከን። እስከቴተ ሄመምቴ ኾር፥ ቆተ ዲርታድ ኸሰሰ ፋንቶ መለ፥ ቆተ ወ ፒተት ዴሰ ድከን። 35ወ አንመለ አሴ ኪነ ኔፎ፥ ከላተይሽን መለው። አከ ሳንተ ፈየ ቀረ ከላተን ከ፥ አድከተይሽን ኦልኬለን ቆተምን መልይ ኮደ ዋቀ ኮተን መለ ዲሼይ፥ አከ እሽን ቱረ ደውሬተ መለን። 36ነመ ኦቶን ሄምተ ዲሰተኤ ፒሰዴዬ፥ ኤኔንተሴ ሄምተ እሽ ዳሰምቴ ከ ሄምተ ከይቴዬ፥ እከ ዱፐተ መላሌዬ፥ አሄሞ። ሴዴፐዬ ጩፖተን ክቶይ። 37መ ኾር፥ ነመ ከርተ ኮኮከ አኸጬልታድ አደክንተ ዱፐተ ኤተንኖ፥ ወ እሸ ክቴስነከን ክንን፥ እከ እስን ከላተ ፒሰዴ ከ ኤኔንተ አቀፐዴ እስን ዲሼዬ፥ ፈየ ኮዴ። 38ሴመለ ነመ ሄምኖ ፈየ ኮን መ፥ ነመ አሄምንንክንን አቀረ ቀፕቶ ኮን። 39እስከቴተ፥ ሀከ ዲርታድ ቾ ከረኤ፥ ሴረ ሄምታትን እህደምቴ። ኦ ዲርታድ ቶኦ ከመዬ ኾር፥ ነመ አሄንቶፐ ሄመመ እኤተንሰ። መ ኾር ነመ ዋቀ አመኔፐ ሄመመ እሼተ ፋን። 40ኸዮ ዴሰ ኾር፥ ከት ሄመምንክንን ከ ኸዋት ከላንቶዬ፥ አቀረን ቀፕቶኤ ኸሰ አከተ። ሀ አንት ኔፎ፥ አንሀፑረ ዋቀ ቀፖ፥ አነ ፐሀተ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\