ሉቃስ 16

1ከመ ዴሰው ዬሱስ እተማሬዋድ ክዴ፥ «ቴየንቶለይተ ተከ፥ ሳረ አትካድ እሽ ሙክኖ ትኮፐ ቀፐ። ኦረከ ሳረሴ ኻድ እሸ ቀረ ኸሰሴ ከ ኪን፥ ‹ሀ ነሞሴ ቴየንተይት አሌ ኬ ቱረ ኘፐልን።› 2ቴየንቶለይተሴከ ሳረሴ ኻድ እስከፖፐ ሀሌ ከ እሽ ክዴ፥ ‹አተ እነይቴ፥ ቆተይት ዴሰ ማነን ደከይን? አሬ ኩልፓተ ሳርዮ ኮዴተ አኤተንሶይ፥ እነይቴ፥ ካጨዮ አሀርከይትፐ ቸ ፕሰ ዴሀይሼ ከ አነ ድኬ።› 3ሳረሴ አኣፐስትከ ኦሬ ከ እስከረን ኸተ ድከዴ ከ ክዴ፥ ‹አመ ኦር አኩ ፖቀለ ኮድዮ ቀረዬ አሌ አነ ዳነኔይ፥ አንማነ ኮዶ አነ ወይ? ዱለ ቆተተ አንኤተንሾይ፥ ኡመ ኦን ፖረን ፓተ ቅንሰንይ፥ እንጬረይ፤ ማነን ኮደ? 4ሀ እንቄደ ከ፥ ኦን ዳነሞ ከመዬ፥ ሞተደ አነ ቴየደ አንከ ኬሎፐ ኦረ እስኬለ ሀርምሰደ።› 5«ከ ኦር ቄዴ ከ፥ ኦረ አቀረዬ ሌቀ ኣፐሴ አትከ ቻን ተከ ተከ ሀሌ፥ ከ ነመ ፓዮተ ካሰዴ ከ ክዴ፥ ‹ሌቀ ፖቀለዮ ሜቀ ኬ ቀረ ቸ?› 6ነመሴከ ኦርሼ ከ ክዴ፥ ‹ሰይቴተ ኦኮተ ድፐ አነ ቀረዬ ቸ።› እከ ነሞሴት ኦርሼ ከ ክዴ፥ ‹እህን አሬ፥ መስከፐይት አሬ ቻይ፥ ጨርጨሬ ከ ኸተ ኩቴኤ ከ «ሰይቴተ ኦኮተ ኩንደ ኬንው አነ ቀረ ቸ» ክዴ ከ ታፌ።› 7«ከ አመ ነመ ለመተ ሀሌው ከ ካሰዴው ከ ክዴ፥ ‹ሌቀ አፖቀለዮ ሜቀ ኬ ቀረዬ ቸ?› ነሞሴከ እሽ ኦርሼ ከ ክዴ፥ ‹ከፐ ኡንኩለ ድፐ አነ ቀረዬ ቸ።› እከ እሽ ኦርሼው ከ ክዴ፥ ‹እህን አሬዬ፥ መስከፐይት አሬ ቸይ፥ «ኡንኩለ ኩንደ ሴቴኤ አነ ቀረ ቸ» ክዴ ከ ታፌው።› 8ቴየንቶለይሴ አኣፐ ኦር፥ እለቱመ አሳረሴ ኻድ አመንቴተን ቀፕንንእ አኬ ከ እሸ ፔፔ። ሴመለ፥ ሴዴ ኦረ ዋቀ ከፐዬ አክመ ኦረ ፒተ ከላተይሾ አፒተትን እለተየ ኮዴኔ አክን።» 9ሴከመዬ ዬሱስ እክዴ፥ «እንእሽነ ኪን፥ ቴየንተ ፒሴትትን ሞተደ ሆረደ፥ ከ ኦ ቴየንተይሽን ፕረምቶዬ፥ ሞተደሴኔ ኸይሽን ኦር፥ ትከሴኔ ሀከ ፐረፐረት ከረ ከላነኔ ከሮፐ እሽን ቴየደኔይ። 10ነመ ዌ ሸከየን አመነሞ፥ ወ ኩተትን ኩል አሴው አመነመ፤ ነመ ዌ ሸከየን አመነምንክንን፥ አሴው ወ ኩተትን አመነምንክንን። 11ሴመለ፥ ኦ እሽነ ቴየንቶሴ አፒስትትን አአመነምአክንንይ፥ ቴየንተ ዱካተ ዴሰ አይኖ እሽን አመነ ከ እሽነ ዳሸ? 12ኦ ቴየንተ ነመ ፕለ ቀረ አአመነምአክንንይ፥ አይኖ ቴየንተይሽን እሽነ ዳሸ? 13«ነመ ተከ፥ ፖቀለደ ለክ ኬለ ኦርኹሜተን ኤተንሾ። ሴ ከፐዬ ፖቀለ ተከኔ ጫለን ከ ተከን ኔድን፥ ከ ተከን ኡልፌስን ከ ተከን ፑየን። አክሞሴ ምነኤው እሽነ ኔፎ ኮደቴተ እሾ ዋቀ ኬለ ኦርኹሜተ አኤተንሰን።» 14ፌሬሰዌወ፥ ቆተ ኮደቴተ ጫለኖ መለ፥ ኤቴ ሃሶሴን አዬሱስ ሃሰወዴ ፕሰ ደከዬን ከመዬ፥ እሸ ቀረ ሴሴን። 15እሸ ኾር እእሾነ ክዴ፥ «እሽነ ፉለ ኦረ ቱረ ሀንቄለየ እስ ኮንተን፥ መ ዋቀ እከርተይሽን ከረን ኸተ አክን። ወ ፉለ ነመ ቱረዬ ፐኻረ ከ ኡልፌሰሜ፥ ፉለ ዋቀ ቱረዬ ወ ፑየተሜ ከ ጬሬኤይ።» 16ከመ ዴሰ ዬሱስ እክዴ፥ «ሴረ ሙሴ እሾ መታፈ ኹመምፐየ ሀከ ኼልተ ዮሀንሴተሴ ፕሸን ኦረ ጨቅኖ ከይንቶ ከረኤው ቶረሜን። ሴ ከመ ዴሰ ፐየቴ ኦር ኦቶተሴ አፈየ አመንክስቴተ ዋቀኤ ቶረመ ፐዬ፥ ነመ ፕሰከ መንክስቴሴ ኦፖፐ ከልተ ቱከን። 17አኮድቶመ፥ አሴሮፐ ኡቅነ ሸከየ ሀሰን ከፐዬ፥ አፒተ እሾ ሞንተ ተርፕቶ ወይ። 18«ነመ እስከቴታድ አሌ ዲኖ ከ እስከተ ፕለ ሄምኖ ፕሰ እአልመሉም፤ ነመ እስከቴተሴ አዲርታድ አሌ እሼተ ዲሼ ሄምኖው ፕሰ እአልመሉም።» 19ከመ ዴሰው ዬሱስ እክዴ፥ «ኸተ ቴየንቶለይተ ተከ ኮንፈ ፓርቴተ ከልሰኖ ከ ቄፐ ፐኻረ ኡውሰኖ፥ ፒተ ተከዬ ከለ፥ ከ ኩያተ ፕሰ ኸሶተ ከ ናለን ከላን። 20ቴኮለይተ ተከ አለሳር ክደሞ፥ አደክንታድ ፕሰ ፈይከን እመካቴ ከ ኻራድፐ ቅንሰን። 21ከ ቶመ ቴየንቶለይተሴት ኬለዬ፥ ፑስፑሰ ፒቶፐ ሴሄነ ደምተ ኸጬል። ኩተ ኩልከ ዴን ከ ፈይከ ቀረ እሽ ሀይን። 22«ኩያተ ተከዬ ቴኮለይቶሴከ ቶኤ፤ ኤርከምፐቶወ ዋቀከ ነፕሴታድ ቄዴን ከ አፕረሃም ከፖፐን ኣኔን። ቴየንቶለይተሴ ኔፎከ ቶኤው ከ ሀውለሜ። 23ከ ኤቴ ነፕሴታድ ስኦል ከረ ረኮቶፐ ክቶዬ፥ ሞንተኔለ ቶየዴ ከ፥ አፕረሃም አፖረ ሴከዬ ቾ እሾ አለሳር አሀርካድ ኬለ ቾ አኬ። 24ከ ኔሳድ ሞንቶፔለ ቄዴ ከ ክዴ፥ ‹ኣፖ አፕረሃም፥ እነይቴ አነ ሱረይሰዶ! አፕቶሴ አሬ ቾፐኤን አከተ ረከንይ፥ አለሳር አነ ኤርኬ፥ እከ ቁፕታድ ፕሻፐን ቀፐዶ ከ አረፐ ቀረን አነ ቴርሾ ከ ፑለይሾ።› 25አፕረሃም ኾር እእሽ ኦርሼ ከ ክዴ፥ ‹እነዮ፥ አት አፒተ ቀረ ክቶዬ፥ አክመ ወ ፐኻረ አከቴ ከ ኸሶቴ፥ አለሳርከ ረኮቶፐ ቾ፥ መቴ ኦርሰዶ። አመ ኦር እሸ አሬዬ ኸሶፐ ቸ፥ አትከ ከፐን ረከንይ። 26ሴ መልይው፥ እኖ እሾ እሽን ኦተንቶፐዬ ተኬለ ኩተይተ ቸ። ሴመለ ቅንድኖ ዴሰ ቅንደይሽኖፐ ነመ ቱለ ኤተንሾ እንቾ፥ ኡመ ቅንደይሽነዬ ዴሰ ቅንድኖፐ ነመ ቱለ ኤተንሾ እንቾ።› 27«ቴየንቶለይቶሴከ ፐዬ ከ እሽ ክዴዌ፥ ‹እነይቴ፥ አሴዬ፥ አነ ኬ ናፐዶ ከ አለሳር ትከ ኣፕኖ ኦፐ ኤርኬ ከ፥ 28ሄላኖ ኬንን ኤዬ ቀፕነይ፥ አከ ረኮሴ ኦፖፐን ዴንንእ እከ ኣኖ ከ እሾነ ቱረን ሌሎ።› 29«አፕረሃምከ እሽ ኦርሼው ከ ክዴ፥ ‹እሾነ መታፈ ሙሴ እሾ አኹመምፐየኤ እስከፐ ቀፐኔይ፥ አእሾነ ደከዬን።› 30ቴየንቶለይተሴ አኣፐከ፥ እሽ ኦርሼው ከ ክዴ፥ ‹ሀ ኣፖ አፕረሃም፥ ሴ ፐተ እሾተን ከይቶ! ከት ነመ ተከ ቶቶፐ ከለ ከ እሾነ ሌለዬ፥ ጩፖተይሾ ኦፐ እቲተወን።› 31«አፕረሃምከ እሽ ኦርሼው ከ ክዴ፥ ‹ኦ ወ መታፈ ሙሴ እሾ አኹመምፐየ ኪናኔ ደከይንንክንንይ፥ ከፑኑ ነመ ተከ ቶቶፐዬ ኻ ከ እሾተ ሌለዬ፥ እንደከየን።› »


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\