1 โคริน 2

1บอฺง ปโอน      อังก็อฺล คมาด โม รัว      คมาด ปรับ โพง เนียะ ปฺี รฺืง เคฺิน็ ปเรียฮ แดล มนึฮ มัน เด็ญ      แต คมาด มัน บาน อันแย็ย เปียก จเริว็      ก็ มัน บาน อันแย็ย ยาง มนึฮ เมียน ปันยา 2คมาด บาน ตัง เจฺิด็ ทา      มัน เทอ ออย โพง เนียะ เด็ญ ทา คมาด เมียน ปันยา เต      อันแย็ย ตา รฺืง ปเรียฮ เยซู ปัฮ แว็ย ปเจือ็บ เชอ กางเคน เปฺิน็ น็อฮ เฮฺิย็ 3อังก็อฺล คมาด เนิว็ จุม โพง เนียะ      คมาด มัน เซฺิว็ เมียน กำลัง      ก็ คลาจ เลฺิง็ เญือ็ร 4เปียก แดล คมาด ซอน      แดล คมาด ประกาด      มัน เมน ปเรฺอ ซติปันยา คลูํน แอญ ออย อันแย็ย เต      แต ปเรฺอ ริด อำนาจ เคฺิน็ ปเรียฮ วินเญียน โม อันแย็ย 5พฺือ ออย โพง เนียะ แดล จฺือ มัน ปบาก ปึง น็อฺง ซติปันยา เคฺิน็ มนึฮ      แต ปึง น็อฺง ริด อำนาจ เคฺิน็ ปเรียฮ 6คมาด กฺืย ปเรฺอ ซติปันยา      อันแย็ย น็อฺง มนึฮ แดล กฺืย เกฺิด ทม คาง เจฺิด็ วินเญียน ก็ เมน เฮฺิย็      แต คมาด มัน บาน อันแย็ย ตาม ซติปันยา เคฺิน็ มนึฮ โลก นิฮ      รือ เคฺิน็ โพง เนียะ แดล น็อฺง ม็อฺด เติว็      กือ เนียะ ปกครอง โลก ซไม นิฮ 7แต คมาด ซอน ปฺี ปันยา เคฺิน็ ปเรียฮ      ปันยา แดล เลียะ ตุก กมัง      ซติปันยา นิฮ ปเรียฮ อ็อฺง บาน ตุก มุน ซาง โลก นิฮ      ออย โพง ยฺืง เมียน เกียด 8ก็ เนียะ ปกครอง ซไม นิฮ มัน เมียน รนา เคาไจ ปันยา นุฮ เต      ปร็วฮ ทา แดล กฺี ยัว ปเรียฮ แดล เกฺิด มจัฮ ซวัน      เติว็ แว็ย ปเจือ็บ น็อฺง เชอ กางเคน นุฮ      ซแดญ ทา กฺี มัน เคาไจ ปันยา นุฮ 9รฺืง นุฮ เกฺิด ตาม เปียก กำปี แดล ทา รบ็อฺฮ แดล พเนจ มัน กฺืย เคิญ ตระจฺีจ มัน กฺืย ลือ แดล เจฺิด็ มนึฮ มัน เคาไจ รบ็อฺฮ นุฮ เฮฺิย็ ปเรียฮ บาน ตรฺีม ออย มนึฮ แดล ซลัญ ปเรียฮ อ็อฺง 10แต ปเรียฮ บาน ปเรฺอ ปเรียฮ วินเญียน      โม เบฺิก ออย ยฺืง เคิญ รบ็อฺฮ นิฮ      ปร็วฮ ปเรียฮ วินเญียน นุฮ เด็ญ รฺืง แดล ปเรียฮ บาน เลียะ ตุก ต็อฺง อ็อฺฮ      เด็ญ ด็อฺล กนึด จเริว็ เคฺิน็ ปเรียฮ 11กนึด เคฺิน็ มนึฮ มัน เมียน รนา เด็ญ บาน เต      เวนตา เจฺิด็ กฺี นุฮ เปฺิน็ น็อฮ เฮฺิย็ บาน เคิญ      แด็จ คเนีย ยาง จ็อฮ เจฺิด็ เคฺิน็ ปเรียฮ ก็ มัน เมียน รนา มฺือ เคิญ      เมียน ตา วินเญียน ปเรียฮ เปฺิน็ น็อฮ เฮฺิย็ มฺือ เคิญ บาน 12โพง ยฺืง เรือ็ล คเนีย มัน บาน รับ วินเญียน เคฺิน็ โลก นิฮ เต      แต บาน รับ วินเญียน แดล โม ปฺี ปเรียฮ      พฺือ ออย บาน เด็ญ รบ็อฺฮ กรุํบ ยาง      แดล ปเรียฮ อ็อฺง ประเตียน ออย โพง ยฺืง 13ยฺืง มัน บาน อันแย็ย ตาม เปียก แดล โม ปฺี ซติปันยา เคฺิน็ มนึฮ เต      แต อันแย็ย ตาม แดล ปเรียฮ วินเญียน ซอน      กือ ยฺืง บาน อทิบาย รฺืง คาง วินเญียน ออย มนึฮ แดล เมียน ปเรียฮ วินเญียน ซดับ 14แต มนึฮ แดล มัน เมียน วินเญียน เคฺิน็ ปเรียฮ      รับ รฺืง แดล เกฺิด โม ปฺี วินเญียน เคฺิน็ ปเรียฮ มัน บาน เต      กฺี เคิญ ทา รฺืง นิฮ เกฺิด รฺืง ลง็วง      กฺี มัน เคาไจ      ปร็วฮ ตอฺง ปึง น็อฺง ปเรียฮ วินเญียน เตือ็บ น็อฺง ซังเกด รฺืง นิฮ บาน 15เนียะ แดล เนิว็ คาง ปเรียฮ วินเญียน      ก็ ซังเกด รฺืง กรุํบ ยาง บาน      แต มนึฮ ทำมดา มัน เมียน รนา ซังเกด เจฺิด็ เนียะ นุฮ บาน เต 16ปร็วฮ ทา มัน เมียน รนา น็อฺง เด็ญ กนึด เคฺิน็ ปเรียฮ พอ น็อฺง ซอน ปเรียฮ บาน เต แต โพง ยฺืง เมียน กนึด เคฺิน็ ปเรียฮ คริด เนิว็ พอฺง


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\