1 ทิโมที 1

1จดมาย เคฺิน็ เปาโล แดล เกฺิด ทำมทูด เคฺิน็ ปเรียฮ เยซู คริด      ปเรียฮ แบ็ยดา เนียะ แดล จูํย      น็อฺง ปเรียฮ เยซู คริด แดล เกฺิด บอฺน ซังคึม เคฺิน็ โพง ยฺืง พอฺง      บาน ตัง ออย เกฺิด ทำมทูด 2พเญฺอ จดมาย ด็อฺล ทิโมที โกน แดล คมาด เนือ็ม ออย จฺือ      ซม ออย ปเรียฮ แบ็ยดา น็อฺง ปเรียฮ เยซู คริด มจัฮ เคฺิน็ โพง ยฺืง      อาเนฺิด็ เนียะ      ออย ปเรียฮกุน      ออย เนียะ เมียน ความ เซาะ พอฺง 3อังก็อฺล คมาด เติว็ จังวัด มาซิโดเนีย      คมาด บาน ซม ออย เนียะ เนิว็ จำ น็อฺง จังวัด เอเฟซัด      พฺือ ฮาม มัน ออย รนา ซอน รฺืง ปเซญ ตฺีด 4มัน ออย โพง กฺี ยัว เจฺิด็ ดะ น็อฺง รฺืง แดล มัน เมียน ประยอจ      น็อฺง รฺืง การ เรือ็บ ลำดับ ปูจ เคฺิน็ แย็ย ตา ปฺี เดฺิม พอฺง      กือ รฺืง แดล มัน เด็ญ จ็อฺบ      แดล เทอ ออย กฺี ซงไซ      มัน เมน เทอ ออย กฺี รับ จฺือ ตาม พเลฺิว็ เคฺิน็ ปเรียฮ 5พเลฺิว็ นิฮ เนือ็ม ออย แจ็ฮ ซลัญ น็อฺง เจฺิด็ แดล บอฺริซ็อด      เจฺิด็ แดล กึด เคิญ ทา แดล เทอ เฮฺิย นุฮ ตเรฺิว็ เฮฺิย      น็อฺง เจฺิด็ แดล จฺือ เมน เตน พอฺง 6มนึฮ คลัฮ อังวฺีญ ค็อฮ ปฺี พเลฺิว็ นุฮ เฮฺิย      อันแย็ย ตา รฺืง แดล มัน เมียน ประยอจ 7โพง กฺี จ็อฺง เกฺิด กรู ซอน ปเรียฮ บันยัด      ค็อฺม ยัว รฺืง ปฺี ปเรียฮ บันยัด โม อาง      แต คลูํน แอญ มัน เคาไจ รฺืง นุฮ เต 8โพง ยฺืง ก็ เด็ญ เฮฺิย ทา ปเรียฮ บันยัด เจีย เฮฺิย      แต ออย ปเรฺอ บันยัด นุฮ ตเรฺิว็ ตาม เจฺิด็ เคฺิน็ ปเรียฮ 9ยฺืง เด็ญ เฮฺิย ทา      ปเรียฮ มัน บาน ตัง บันยัด ตุก ออย มนึฮ แดล เทอ เจีย      แต บันยัด ตุก ออย มนึฮ แดล มัน ยอฺม เทอ เจีย      มัน ยอฺม จฺือ รนา      มนึฮ บาบ แดล มัน นับทือ ปเรียฮ      มนึฮ บรอ อากเรฺาะ แดล ชอฺบ อันแย็ย บรอ ดะ รบ็อฺฮ บอฺริซ็อด      มนึฮ แดล ซันลับ แม เอฺิว็      ซันลับ เนียะ ปเซญ พอฺง 10มนึฮ แดล ลฺีญ ปแด็ย ประป็วน โกน กฺี      เนียะ แดล ยัว กเทิย แบบ ปแด็ย ประป็วน      จอร แดล จับ มนึฮ เติว็ ออย กฺี ล็วฮ      มนึฮ แดล ชอฺบ กเฮฺาะ      มนึฮ แดล ชอฺบ เกฺิด พเยียน มัน ตร็อฺง      รูํม ต็อฺง โพง เนียะ ปเซญ ตฺีด แดล เทอ ค็อฮ ปฺี เปียก เมน 11ปเรียฮ แดล เมียน ริด บอฺรแม็ย กป็วฮ บาน มอฺบ ออย คมาด เกฺิด เนียะ ประกาด เปียก แดล เมียน กุน ทม ปำพ็อด 12คมาด ซม ออฺรกุน ปเรียฮ เยซู คริด ปเรียฮ มจัฮ เคฺิน็ โพง ยฺืง      แดล ปเรียฮ บาน ตุก เจฺิด็      บาน ตัง ออย คมาด เทอ การ เคฺิน็ ปเรียฮ      ออย เมียน กันลัง เทอ การ บาน พอฺง 13ทึงตา ปฺี เดฺิม คมาด กฺืย มะเงียย กฺืย กังเฮ็ญ ปเรียฮ      แต ปเรียฮ ก็ เนิว็ ตา จูํย คมาด      ปร็วฮ ทา แดล คมาด เทอ เติว็ นุฮ      คมาด ก็ มัน เด็ญ ปซา      เวเลีย นุฮ คมาด มัน เตือ็น จฺือ ปเรียฮ เยซู คริด 14แดล ปเรียฮ เมียน กุน บอฺรโบร น็อฺง คมาด จเรฺิน นัฮ      ปเรียฮ บาน ออย คมาด เมียน เจฺิด็ จฺือ      เมียน เจฺิด็ ซลัญ น็อฺง ปเรียฮ เยซู คริด 15นิฮ กือ เปียก ตร็อฺง แดล กูํร รับ ตุก      กือ ปเรียฮ เยซู คริด บาน จ็อฮ โม น็อฺง แพนแด็ย โลก      พฺือ จูํย โพง มนึฮ บาบ ออย พ็อด      โพง มนึฮ บาบ นุฮ      คมาด บาบ คลัง เจีย็ง กฺี 16แต ปเรียฮ อ็อฺง อาเนฺิด็ คมาด      แดล ปเรียฮ เยซู คริด ค็อฺม อ็อฺด ทน ตอฺ คมาด เนียะ แดล เมียน บาบ กรัฮ      ก็ พฺือ ทา เกฺิด ตูํยาง ตอฺ โพง เนียะ แดล น็อฺง จฺือ ปเรียฮ ออย บาน ชีวิด แดล ร็วฮ เนิว็ รโฮด 17แน      เนือ็ม คเนีย ปเซฺิร ปเรียฮ      ออย ปเรียฮ เมียน เรียะซแม็ย พลือ รโฮด เติว็      ปเรียฮ เกฺิด ซดัจ เคฺิน็ มนึฮ กรุํบ ซไม      เกฺิด เนียะ แดล ยฺืง มฺือ มัน เคิญ น็อฺง พเนจ      เมียน ตา ปเรียฮ มา อ็อฺง นิฮ เฮฺิย็      อาเมน 18แน ทิโมที โกน เคฺิน็ คมาด      เปียก แดล คมาด จ็อฺง ซัง ตุก น็อฺง เนียะ นุฮ      ก็ ตาม เปียก ตำเนียย แดล อันแย็ย ด็อฺล แอญ ปฺี มุน นุฮ ออย จำ เปียก ตำเนียย นุฮ      พฺือ ออย เมียน กำลัง เจฺิด็ ซู เทอ การ ออย ปเรียฮ 19ออย จฺือ กเจือ็บ น็อฺง เปียก เคฺิน็ ปเรียฮ      แจ็ฮ เทอ บาน เจีย ตาม เจฺิด็ แดล บอฺริซ็อด      คลัฮ กฺี มัน เทอ ตาม คอ นิฮ      รูํจ ก็ บาน เลญ จฺือ ลฺืย 20กน็อง โพง นิฮ เมียน ฮีเมเนอัด น็อฺง อเล็กซานเดอ      แดล คมาด บาน มอฺบ ออย กฺี เนิว็ กรอม อำนาจ เคฺิน็ เมียร      จ็วน ตา กฺี เด็ญ ทา      กแม็ย เทอ ปังโคจ ปเรียฮ


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\