ลูกา 5

1เวเลีย ปเรียฮ เยซู ชวร เนิว็ น็อฺง จรัง ตันลฺี เยนเนซาเรด      เนียะ ซเราะ จนฺีด คเนีย โจล เติว็      ปร็วฮ จ็อฺง ซดับ เปียก เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง 2ลูํก บาน เคิญ ตูก ปีร เนิว็ รอฺบ จรัง มัน เมียน รนา ปเรฺอ      ปร็วฮ เนียะ จับ ตแร็ย กำปุง เลียง อวน 3ปเรียฮ อ็อฺง ก็ จ็อฮ เติว็ จิฮ ตูก เคฺิน็ ซีโมน      รูํจ ซม ออย ซีโมน ทอฺย แจ็ญ ปฺี จรัง อันแต็จ      ซแน็ฮ ลูํก อังกุย ลฺือ ตูก ซอน โพง กฺี 4พอ ปเรียฮ อ็อฺง ซอน รูํจ เฮฺิย      ก็ ปรับ ซีโมน ทา      "แจว เติว็ ออย จเริว็      รูํจ ออย โพง แอญ ตันเลียะ อวน โอฮ ตแร็ย" 5แต ซีโมน ตอฺบ ทา      "ลูํก อาจาน      คมาด ค็อฺม รัว เวือ็ฮ ปรึก เฮฺิย มัน บาน มะมูํย      แต คมาด น็อฺง เทอ ตาม แดล ลูํก ปรับ" 6พอ กฺี โอฮ อวน      ก็ ตเรฺิว็ ตแร็ย ยาง จเรฺิน      จ็วน อวน กฺี ฮับ น็อฺง ทเลียย 7กฺี ก็ บอย ได พฺืน แดล เนิว็ น็อฺง ตูก ปเซญ ออย โม จูํย      ซแน็ฮ บาน ตแร็ย ปฺิญ ตูก ต็อฺง ปีร จ็วน ตูก ฮับ น็อฺง ลิจ 8พอ ซีโมน เปตโร เคิญ ยาง จ็อฮ      ก็ กราบ ปฺี มุก ปเรียฮ อ็อฺง      รูํจ อันแย็ย ทา      "โอ ลูํก มจัฮ      ซม ลูํก แจ็ญ เติว็ ออย ชงาย ปฺี คมาด จ็อฮ      ปร็วฮ ทา คมาด เกฺิด มนึฮ บาบ" 9ซีโมน อันแย็ย ยาง จ็อฮ      ปร็วฮ ทา กฺี น็อฺง คเนีย กฺี ปแลจ เจฺิด็ แดล จับ ตแร็ย บาน จเรฺิน 10ยากอบ น็อฺง ยอน โกน เคฺิน็ เซเบดี      แดล จับ ตแร็ย จุม คเนีย น็อฺง ซีโมน ก็ ปแลจ เจฺิด็ แด็จ คเนีย      ปเรียฮ เยซู อันแย็ย น็อฺง ซีโมน ทา      "กแม็ย เพ็ด      ปฺี นิฮ ตอฺ เติว็ ยฺืง น็อฺง ตัง ออย แอญ รัว มนึฮ แทน รัว ตแร็ย" 11พอ กฺี โอฮ ตูก เลฺิง ลฺือ กูํก เฮฺิย ก็ จอล รบ็อฺฮ ต็อฺง อ็อฺฮ ตุก      รูํจ ตาม ปเรียฮ อ็อฺง เติว็ 12อังก็อฺล ปเรียฮ เยซู เนิว็ น็อฺง ซเราะ มูํย      เมียน มนึฮ เกฺิด กันร็วง ปฺิญ คลูํน      บาน เคิญ ปเรียฮ เยซู      กฺี ก็ กราบ น็อฺง แด็ย ซม ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "ลูํก กรู      เบฺอ จ็อฺง จูํย คมาด คมาด ก็ บัด ปฺี รูํก กันร็วง บาน" 13ปเรียฮ อ็อฺง เลียด ได ดะ ลฺือ คลูํน กฺี      รูํจ ปรับ ทา      "จ็อฺง จูํย เฮฺิย็ ออย บัด เติว็ จ็อฮ"      เนียะ นุฮ ก็ บัด ลฺืย 14ปเรียฮ อ็อฺง ฮาม กฺี ทา      "กแม็ย ปรับ รนา      แต ออย เติว็ ปังฮาญ น็อฺง อาจาร เทอ พิที ตรูํด มฺือ เซฺิน็      รูํจ ออย แอญ ทวาย กรฺืง บูเจีย ซันรับ เนียะ แดล บัด กันร็วง      ตาม แดล โมเซด บาน ซัง ตุก เฮฺิย      พฺือ ออย มนึฮ เรือ็ล คเนีย เด็ญ ทา แอญ บัด เกฺิด กันร็วง เฮฺิย" 15แต รฺืง เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง ก็ กวย ตา ลือ ตอฺ เติว็ ตฺีด      เทอ ออย เมียน จเรฺิน เนียะ เนือ็ม คเนีย โม รูํม ซดับ ปเรียฮ อ็อฺง      โพง กฺี เมียน รูํก จเรฺิน ยาง แดล จ็อฺง ออย ปเรียฮ อ็อฺง รซา พอฺง 16แต ปเรียฮ อ็อฺง บาน แจ็ญ เติว็ อตึฮซทาน น็อฺง เวียล กันดาน 17ไง น็อฮ นุฮ      ปเรียฮ เยซู กำปุง ซอน      เมียน โพง ฟาริซี น็อฺง โพง อาจาน ซอน บันยัด อังกุย ซดับ เนิว็ น็อฺง นุฮ พอฺง      โพง นุฮ โม ปฺี กรุํบ ซเราะ น็อฺง จังวัด กาลิลี      ปฺี จังวัด ยูเดีย น็อฺง มฺืง เยรูซาเล็ม พอฺง      ริด เดด เคฺิน็ ปเรียฮ แบ็ยดา ก็ เนิว็ จุม น็อฺง ปเรียฮ อ็อฺง      พฺือ น็อฺง รซา กฺี ออย บัด ปฺี รูํก บาน 18เมียน กฺี แซญ มนึฮ เงือ็บ ได เงือ็บ จฺืง มเนียะ      เดจ เนิว็ ลฺือ กันตฺีล      กฺี ค็อฺม รัว บอฺน น็อฺง ยัว โม ตุก น็อฺง มุก ปเรียฮ อ็อฺง 19แต มนึฮ จเรฺิน นัฮ ปฺีจ      มัน เมียน บอฺน น็อฺง แซญ โจล โม บาน      โพง กฺี ก็ เลฺิง เติว็ รฺือ ตโมล ปเตีย็ฮ จ็อฺม ปฺี ลฺือ      รูํจ ซันโรด จ็อฮ โม ต็อฺง มนึฮ ต็อฺง บอฺน เดจ กนาล โพง จ็อฺม มุก ปเรียฮ เยซู 20พอ เคิญ โพง กฺี จฺือ คลัง ยาง จ็อฮ      ปเรียฮ อ็อฺง ก็ อันแย็ย น็อฺง มนึฮ เงือ็บ ได เงือ็บ จฺืง ทา      "บาบ เคฺิน็ แอญ      บาน ลฺืก ออย เฮฺิย" 21โพง กรู ซอน กำปี      น็อฺง โพง ฟาริซี เนือ็ม คเนีย กึด ทา      "เนียะ นิฮ อันแย็ย มะเงียย ปเรียฮ      มัน เมียน รนา เมียน อำนาจ ลฺืก บาบ บาน เต      เมียน ตา ปเรียฮ มา อ็อฺง เปฺิน็ น็อฮ เฮฺิย็" 22แต ปเรียฮ เยซู เด็ญ กนึด เคฺิน็ กฺี      ตเน็ญ กฺี ทา      "แฮด อย บาน โพง เนียะ กึด ทา ยาง จ็อฮ? 23แดล น็อฺง อันแย็ย ทา      บาบ เคฺิน็ แอญ บาน ลฺืก ออย เฮฺิย      รือ อันแย็ย มายาง ตฺีด ทา      ออย กรอก เดฺิร เติว็      ยาง นา น็อฺง เงียย เจีย็ง? 24แต พฺือ น็อฺง ออย โพง เนียะ บาน เด็ญ ทา      ยฺืง กือ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ      เมียน ซิด อำนาจ ลฺืก บาบ บาน กน็อง โลก นิฮ      ยฺืง ก็ น็อฺง เทอ ออย กฺี กรอก เดฺิร บาน"      ปร็วฮ จน็อฮ ปเรียฮ อ็อฺง ก็ ซัง น็อฺง มนึฮ เงือ็บ ได เงือ็บ จฺืง ทา      "ออย กรอก ลี บอฺน เดจ เติว็ ปเตีย็ฮ วิญ จ็อฮ" 25เวเลีย นุฮ กฺี ก็ กรอก เดฺิร เติว็ กนาล มุก โพง กฺี      ก็ บาน ยัว บอฺน เดจ แดล แซญ โม นุฮ เฮฺาะ เติว็ ปเตีย็ฮ      กฺี เดฺิร เติว็ ก็ ปเซฺิร ปเรียฮ พอฺง 26โพง กฺี ปแลจ เจฺิด็ คลัง      บาน ปเซฺิร ปเรียฮ พอฺง ทา      "ไง แน็ฮ โพง ยฺืง บาน เคิญ การ ปแลจ ยาง จนับ" 27เกฺิด ยาง จ็อฮ รูํจ      ซแน็ฮ ปเรียฮ เยซู ก็ เดฺิร เติว็ ตฺีด      ลูํก เคิญ เนียะ เก็บ พาซี มเนียะ ชม็วฮ เลวี      อังกุย เนิว็ จำ เก็บ พาซี      ลูํก อันแย็ย น็อฺง กฺี ทา      "ออย ตาม ยฺืง โม จ็อฮ" 28กฺี ก็ จอล รบ็อฺฮ กรุํบ ยาง ตุก      รูํจ ตาม ปเรียฮ อ็อฺง เติว็ ลฺืย 29ซแน็ฮ เลวี บาน กึด กินเลียง ยาง ทม น็อฺง ปเตีย็ฮ      พฺือ ออย เกียด ปเรียฮ อ็อฺง      เมียน เนียะ เก็บ พาซี จเรฺิน เนียะ      น็อฺง กอฺง ปเซญ ตฺีด      ก็ โม โฮบ รูํม คเนีย พอฺง 30โพง กรู ซอน กำปี แดล เนิว็ น็อฺง กอฺง ฟาริซี น็อฺง มนึฮ ฟาริซี คลัฮ ตฺีด ปูํล ดะ โพง โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "อย บาน โพง แอญ โม เพฺอะ ซี จุม โพง เนียะ เก็บ พาซี      น็อฺง โพง มนึฮ เทอ บาบ ยาง แจ็ฮ?" 31ปเรียฮ เยซู บาน ลือ รูํจ อันแย็ย ทา      "มนึฮ จงือ ตอฺง กาน แพด      แต มนึฮ เจีย มัน ตอฺง กาน เต 32ยาง จ็อฮ เฮฺิย็      ยฺืง มัน บาน โม เฮา มนึฮ แดล เทอ ตเรฺิว็ เต      แต โม รัว เนียะ แดล เทอ ค็อฮ ออย พลัฮ เจฺิด็ ทแม็ย" 33เนียะ คลัฮ อันแย็ย น็อฺง ปเรียฮ เยซู ทา      "โพง โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ ยอน      อ็อฺด อาฮาร รฺืยๆ      รแอญ อตึฮซทาน จเรฺิน      โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ โพง ฟาริซี ก็ กัน แด็จ คเนีย      แต แม็จ ก็ โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ ลูํก เนือ็ม คเนีย เพฺอะ ซี?" 34ปเรียฮ เยซู อันแย็ย ปรฺีบ ออย กฺี ซดับ ทา      "แดล โม น็อฺง การ แซน ปแด็ย ประป็วน      บอฺง ปโอน น็อฺง ออย พฺืน เคฺิน็ เจาบาว อ็อฺด บาย รือ อย? 35แต พอ ด็อฺล เวเลีย แดล เจาบาว เติว็ บัด เฮฺิย      เวเลีย นุฮ โพง กฺี ก็ อ็อฺด อาฮาร" 36ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย รฺืง ปรฺีบทฺีบ ปรับ กฺี ตฺีด ทา      "มัน เมียน รนา แฮจ เทด เอา ทแม็ย โม ตาบ เอา จัฮ เต      เบฺอ เทอ ยาง จ็อฮ เอา ทแม็ย ก็ น็อฺง รแฮจ พอฺง      เทด ทแม็ย นุฮ ก็ มัน ซ็อฺม คเนีย น็อฺง เอา จัฮ พอฺง 37ซรา องุน ก็ แด็จ คเนีย      มัน เมียน รนา จะ ซรา ทแม็ย ดะ ตุก น็อฺง ท็อฺง ซแบจ จัฮ      เบฺอ เทอ ยาง จ็อฮ      เวเลีย ซรา กำปุง เกฺิด น็อฺง เทอ ออย ท็อฺง จัฮ นุฮ ทเลียย      ต็อฺง ท็อฺง ต็อฺง ซรา ก็ โคจ ต็อฺง อ็อฺฮ 38แต ซรา องุน แดล เทอ ทแม็ย ตอฺง จะ ดะ น็อฺง ท็อฺง ซแบจ ทแม็ย 39มา ยาง ตฺีด มัน เมียน รนา เพฺอะ ซรา องุน จัฮ      รูํจ จ็อฺง บาน ซรา องุน ทแม็ย เต      ปร็วฮ กฺี กึด ทา รบ็อฺฮ จัฮ นุฮ เจีย เฮฺิย"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\