1 PITA 3

1Dopako pyuo nakama enda dupwa akalinya dokona isarena pisipwape. Dopa pirami dokome baa Anatunya pii dokona sili see nale lao karenge ramo doko nakamana yulu rolae dupwa kyanyi kandapalamona kapu kyera. Nakamame piimi lao sukusa nyeraminde daa. 2Mee nakama baa lakanda minya minya pyuo yulu yapasi ingyuo pyuo pisirami doko kando serami. 3Nakama mee yongo ketae doko iki kalya pyuo komau keyange wapuo mola soo kyawasi kalya pyuo au pyuo paraminde daa. 4Anatumi epe soo kandara dupwa mona andarena kalya pisi sinya lao elya kalo anjiki pyuo piso karo pipape. 5Wamba dokopa Anatunya enda yapasi lapo baapa lao mona kare kare peteyami dupwame akalingi epe soo karenale lao nakamana pii warombo palyuo peteyami. 6Enda Sera baa dopako pyuo Aporakamena pii warombo sepala baa, Nambana kamongo lao suu pyao peteya. Nakama dopale ingyuo yulu rolae pyuo pakange renge mende sukusa nyii nao pisirami ramo doko nakama enda Serana wanenge ingyuo pisiramisa pira. 7Dee nakama akalingi dupwame etenge dupwa porai daa dokona kata mai nao nyuo arapunya paiyuo rapu pyuo karaiapape. Anatumi letena renge jeramo dokona nakamba opetae nakama pipya mendare ingyuo nyerami. Dopa pyuo pirami ramo dokome nakamana ateŋa doko kapa ingyuo para. 8Epapu lumwa pyuo leto. Doko nakama Kurisene yango dupwa kondo suu pingi mendakinya paiyuo mona maiyuo yaiya kando pisipwape. Range mupwa lao suu pyaa napala anjiki pyuo pisipwape. 9Mendeme koo piya kande doko koo dokomeko isingi pyuope dee kilya kando laramo doko isingi kilya kando laope pii nalapape. Nakama mee rae maiyuo pena lao piri. Anatumi namwa sukusa nyuo dokopa keyange keta pyakaro leya. 10Dokona ingyuo Baepolena pii mende palamo doko, Mendeme raeme kumuo mona seramo karalana suu pyara ramo doko baa kyambo piipi mata kando lengepe dupwa yaki nyuo kaeyapenge ingilyamo. 11Baa yulu koo dupwa mata maipala mona kyuu lao singinya kata koto nyepala wallyaro soo pirasa pira. 12Kamongome yulu rolae pingi dupwa kyanyi kandapala nakamana ateŋa dupwa epe soo petenge. Koo pingi dupwa kando epe nasepala mata maingi. 13Yulu rolae dupwana wangu lakapala pinya pirami ramo doko api mendeme moŋo jerase? 14Yulu rolaena reke lao yaso narenepape rae maiyuoko kareneŋe. Wambu yango kando mona nembo paka nalapape. 15Nakamana mona anda dokona Koraisa baa mupwa lao suu pyapala baa Kamongo dokona lao ketae pyambwaiapape. Mendeme nakamana keyange pira lao mona kare kare karaminyi renge dokona piso seraminyi kandena. Pisarami dokopa pii keyange polo lamairuŋu lapala wambo rapa rapa pyuo karalapape. 16Polo lamaiyuo dokopa pyalana pii nao anjiki pyuo mana lamairi. Yulu koo mende pii nare dokome lapo nakama mata kando lao kararami ramo dupwa enakana embena Kurisene yulu keyange kandapala kandakinyuo lapulyamo lao suu pyapala elyuo parami. 17Anatumi emba keta randa kapa epena lara ramo doko yulu koo mende pipunusa pyaamo lao suu pyaa napala keyange reke dokona lao nyipusa pilyamo lao suu pyao karare. 18Koraisa baa range yulu koo mende pii napalape namwa koo pingi wambu dupwa Anatu dokona lanyaro lao suu pyapala dokona lao kumakaya. Baa pyuo kumakayaminyipape banya imambu dokona lete peya. 19Baa imambu ingyapala imambu lapo karapusi paleyami dokona lamaiyala peya. 20Yuu wamba dokopa akali Noa baa sipu mende wasapala banya wambu yanda ipingi nyero nyuo peya. Sipu doko ipwa dokome soo ketae pyambuyamopa nakama lete peyami. Anatumi doloma kando walya lao pyaa napala isaro kareyamopape wambu lapo simbi simbi pyuo karapala koo keta paleyami dupwana imambu dokonasa letamo. 21Ipwa andake doko bapitisimo yulu dokona ingyuo wambo kongwalu piya. Bapitisimo nyilyamano doko mee yongona karo petenge dupwa wate pyuo lete pelyamasa pii nange. Bapitisimo nyuo dokopa nakama pii mende lalu lao lenge doko moko minyuo kaeya naro lao suu pyapala lete dokona pelyamasa pingi. Yesu Koraisa baa sipurao lete peyamo dokona ingyuo lete paramasa pira. 22Baa yake panda papala Anatunya kingi rolae dokona piso aŋala dupwape imambu mupwa, dee kamongo dupwa iso karamo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\