POSELENA YULU 12

1Yuu gii dokopale ingyuo Erote kiŋi akali dokome Elyambu Pingi wambu kareyami dupwana lapo eneko palyapala kokwa soo kareya. 2Dopa pyuo karo baame Jemesa Jonena yangonge doko wua gela dokome pyao kumakaya. 3Dopa piyamo doko Juu wambu dupwame kando rae maiyamisa kandapala Pita opetae puu mairu lao suu pyapala puu maiya. (Borete isi reta nange nenge gii dusipana puu maiya.) 4Puu maiyuo nyepala karapusi anda dokona palyapala yanda singi akaiisa ipisu pakinyamangeme Pita epo paramo lapala kisima larapu kando karapa pinya leya. Pasopa nenge nao otapala mee wambu dupwa kararami dokona kambuyanda pimana lao lanyuo paro lapala leya. 5Dopa leyamopa Pita karapusi anda dokona paiyaro kareyami. Palyaro kareyaminyipa Elyambu Pingi wambu dupwame Anatu lao ateŋa lakamyuokondali pyuo kareyami. 6Erote baame rakya lanyuo paro lao paleyamo kukwa dokpa Pitana parali dolapona yanda singi lama dolapo Pitamoo role pyao puu sane dokome anjapala peteyambinyipa palyuo siya. Dokopa yanda singi lama karapusi anda kambu dokona kando isaro kareyambi. 7Dokopa Kamongona aŋala mende epeya. Epeyamo dokopa anda panda dokona yanga paupau leya. Dokopa Pitana parali doko kapa kapa pipala pyaiereya. Pyalerapala, Emba waiya lao roya kara leya. Leyamo dokopa puu sane dolapo banya kingi dokona bwuakayami dolapo mokwala isa peya. 8Dokopa aŋala dokome baa lamaiyuo, Embena komau wapuo kimbu suu pee pyuo pinya leya. Leyamo dokopa dopa piya. Piyamo dokopa aŋala dokome baa lamaiya. Embena komau romende doko wapupala namba paronuli pyuo enakana ipu leya. 9Dokopa kamanda pao baa peyamuli pyuo enakana peya. Pao dokopa pii repa repa pyuo kandelyo lao masapala angi pilyamo lao see naya. 10Nakamba pao yanda singi mende isaro kareyamo dokona pakiki palyama epo mende isaro kareyamo doko dopako pyuo pakiki palyama epo kambu dowa kapa wasisinde kambu upi lanyi palyiyami doko anda malu karenge dokona pao pyaka singi kambu dokona epeyambinyi dokopa mee lumbwasi siyamopa neta peyambi. Papala kata nyuo peyambi. Papala aŋala dokome Pita yaki nyepala peya. 11Peyamopa Pita banya mona doko epo paleya. Epo paleyamopa, Eroteme namba karapusi anda paiyiyamopa Juu wambu dupwa peparaeme namba mende pipyali lao suu pyao karami dokona Kamongo dokome banya aŋala dokome namba kiiramo nyela pena lapyalyamo lao dakepa rolo silyano lao suu piya. 12Dopa lao suu pyapala Maria, Jone banya kingi mende Make lenge banya endangi dokona anda dokona wambu malu elyambu pipala ateŋa lao peteyami dokona peya. 13Papala kambu dowa dokona kapa kapa piyamopa wanake mende kingi Orota lenge dokome apimi pilyamo lao kandala epeya. 14Epapala Pita pii mende leyamo doko sepala Pitame karo pipyalyamo lao ama rae maiya. Rae maipala kambu dowa doko lumbwa napala andakare makando papala, Pita kambu dokona karapyaiyamo, lao lamaiya. 15Nakamame baa lamaiyuo, Emba kopyaii, leyami. Dopa leyaminyipape baa, Kinyi karamo, lao poraiyuo kaeyo leya. Dokopa, Aŋala baa rapu pyuo karenge doko epapala karo pilyamo, leyami. 16Lao kareyami dokopa Pitame kamba kambu dokona kapa kapa pyuo kareya. Dopa pyuo kareyamo dokopa nakama pao kambu lumbwapala baa kandapala mona nembeyami. 17Dokopa nakama pii laa kaena lao kingi dokome pyao palyiya. Palyapala karapusi anda peteyamopa Kamongo dokome moko lanyuo epeya dokona lao nakama rolo lamaiya. Lamaipala, Jemesamoo yangonge dupwa pipya lamaipwape, leya. Lapala nakama yaki nyepala yuu wakale mendasa peya. 18Yuu yangeyamo dokopa yanda singi dupwa Pita anja pamo lapala nakama kilyipu kilyipu karo kareyami. 19Eroteme baa kotala pena leyamopa koto saka nayaminyisa yanda singi Pita rapu pyuo kareyaminyi dusipa kambuyanda piya. Pipala nakama pyao kumakana leya. Yuu gii dokopa Erote yuu Jutia yaki nyepala yuu Sisaria dokona lano pao kareya. 20Dopa pyuo karo dokopa Eroteme Taya wambu dupwape Saitone wambu dupwape kando imbuo kareya. Dokopa nakama kiŋi banya yuu dokona nenge renge kuiyuo manjo nyuo nao karamano lao suu pyapala baa kareyamo dokona papala akali mende Balasatasa lenge baa Erotena yulu pingi wambu dupwa rapu pyuo kareyamo doko nakamame kongo pyuo lamaipala baa kambu minyuo dopa lamaiyakana leyami. Erote anjiki pyuo kararamopa namwa yanenge maiyuo karamwali yaka lamaiyakana, leyami. 21Yuu gii mende rombo palyiya doko pyaka siyamo dokopa baa banya kiŋinya komau keyange dupwa pee pipala kiŋinya isa petenge dokona peteya. Pisipala nakama pii lapo lamaiya. 22Lamaiyamo dokopa mee wambu dupwame pii porakalyuo kaeyo lao, Baa Anatu dopale ingyuo lalyamo. Mee akali daalyamo, leyami. 23Dokopa baa Anatu lakanda napala rangena kingi londena lao suu piyamopa Kamongona aŋala mendeme baa aopa piya. Dokopa baa kimwakapame neyamopa kumuya. 24Dokopa Anatunya pii doko ando nyimbu puu peya. 25Dokopa Banapasa Solepa nakambana yulu pyuo otapala akali Jone kingi mende Make lenge doko lanyuo pao Jerusaleme yaki nyepala kapu kyuo anda lanyuo peyambi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\