POSELENA YULU 16

1Pole yuu Depi epapala yuu Lisara epeya. Yuu dokona disaepole mende Timoti lenge kareya. Banya endangi doko Juu endandeme Yesu suu pyao peteya. Banya rakange doko Giriki akali. 2Kurisene yangonge yuu Lisarape yuu Aikoniumape kareyami dupwame baa kando lakanda minya minya pyuo kareyami. 3Poleme baa role pyao lanyuo parama lao suu pyapala Juu akali yuu dupwana kareyami dupwame banya rakange Giriki akali doko soo gisiyami dokona imbwuaraminyi lapala baa nyepala yanenge kalomanyi nembeya. 4Nembapala pao yuu anda malu repe repe pyuo karenge dupwana pao dokopa yuu range wambu dupwa mana lamaipa pyuo peyami. Aposele dupwape rapu pingi dupwape yuu Jerusaleme dokona wato lao mawa pii palyiyami dupwa minyarami lao mana lamaipa pyuo peyami. 5Mana lamaipa pyuo peyaminyisa Elyambu Pingi wambu dupwa mana keyange nyepala poralyami. Dokopa yuu yangeyamo yaka lao akali lapo sukusa epeyaminyipa konda pyuo peteyami. 6lmambu Poo Pyasimi nakama yuu Esia dokona pii doko lala paa nana leyasa nakama yuu Pirisiape yuu Galasiape sukusa peyami. 7Papala yuu Misia doko kanda kanda epapala yuu Bitinia dokona panya suu piyami. Suu piyaminyipape Yesunya Imambu dokome dokona paa nana leya. 8Dopa leyasa nakama yuu Misia kandanyi pyambana pao yuu Toasa dokona luypyuo peyami. 9Papala kukwa dokopa Poleme pii repa repa mende piyamopa kandeya. Dokopa Masetonia akali mendeme Pole kando kongo pyuo, Embame yuu Masetonia dakena namwa nyisala laeyo ipupi, leyamo siya. 10Pii repa repa piyamo doko baa kandeyamopa namwa aopa yuu Masetonia dokona panya lao kareyama. Anatumi yuu dokona range waili pii keyange doko lamaiyala ipupwape lapyalyamo lao suu piyama. 11Dokopa sipu mendena piso yuu Toasa yaki nyepala pao yuu Samotesa dokona kanda kanda rolae pao kando nyiyama. Dokona yangama yuu Niapolisa dokona epeyama. 12Papala yuu Pilipai dokona peyama. Yuu Masetonia dokona Pilipai taone doko mupwa ingyuo singi. Yuu dokona Orome yanda singi akali malu kareyami. Namwa yuu lamasa taone dokona kareyama. 13Yuu koro petenge dokopa namwa taone dokona neta papala Juu wambu ateŋa lenge panda dokona parama lao suu pyapala ipwa pona nemba nembandena peyama. Papala isa pisipala enda elyambu pyuo peteyami dupwa pii lamaiyuo peteyama. 14Enda mende namwana pii soo peteya doko banya kingi Litia lenge. Baa anda malu repe repe pyuo karenge yuu Tayataira lengendena bisinase enda ingyuo piso komau maa komeya kapa dopale daiapome kana pyao nyepa pyuo kareya. Baa enda Anatu suu pyao peteya. Kamongo dokome banya mona roma lumbwakamiyasa Polena pii doko warombo soo peteya. 15Baa banya anda range wambu dupwa opetae bapitisimo nyepala baame namwa piso sokondali pyuo dopa leya. Namba Kamongo dokona angingyuo mona kapu kyilinyi lao suu pyarami ramo doko nambana anda dokona palirama ipupwape leya. Dopa lao poraiyuo leyamosa kapa leyama. 16Ateŋa lenge yuu dokona panya peyamanopa katasa kendemande wanake mende kando nyiyama. Imambu koo mendeme baa maralyiyamopa enakana pira dupwa wambo nolako lao peteya. Baa dopako pyuo kana malu nyepala epo maipa piyami dokopa akali wanake rapu pyuo kareyami dusipame kana malu dupwa nyepa piyami. 17Baa Pole namwa pipya peyamanuli pyuo enakana epo pii poraiyuo lao dopa leya. Akali dasipa Anatu Ama Ketae Karamo dokona yulu pingi akali karapala Anatumi lete wai pyao nyingi yulu dokona nakama boo pyao langyuo karaminyi leya. 18Dopa pyuo yuu malu lapa piya. Dopa piyamopape Poleme kando mona kendapala imambu koo doko dopa lamaiya. Yesu Koraisana kingi lao emba baa kaepala neta ipu leto leya. Leyamo yuu gii dokopako imambu doko kaepala neta epeya. 19Dokopa akali wanake range dusipa dee kana nyii naramaiyamo lao kandapala Pole Sailasapa minyarapala kote pii lenge kamapi dokona ipyuo minyuo kamongo peteyambinyi dolapona lenge kambu dokona minyuo pao kareyami. 20Kote singi akali dolapo peteyambi dokona minyuo epapala dopa leyami. Juu akali dolapome namwa taone dakena range uki paiyinyi retelyambinyi. 21Namwa Orome akali yulu pii nange mawa pii palamo dupwana lapo nyuo pipa lao karambinyi leyami. 22Dopa leyaminyi dokopa mee wambu buu minyuo kareyaminyipa nakama opetaeme nakamba pyalana pyuo kareyami. Dokopa kote singi akali dolapome Pole Sailasapana komau minyapala pyalu nyiyambi. Nyepala pangali isa lapome pinya leyami. 23Randame kumunya lao yuu malu pyapala karapusi anda dokona pyambwapala karapusi rapu pingi akali dokome nakamba neta pasarambi kandokondali pyuo rapu pyuo karena leyami. 24Dopa lao lamaiyuokondali piyami pii doko sepala nakamba karapusi anda sukusandena palyapala kimbu dolapo isandeme rambukinyinyi paiyiya. 25Dopa pyuo palyiyamopape kukwa andasukulya dokopa Pole Sailasapa Anatu lamaiyuo ateŋa lao kenane pyao peteyambinyipa karapusi akali lapo paleyaminyi dupwame soo peteyami. 26Dokopa aopa yuusili andake mende minyiya. Minyapala kana lapo anda dokona kimbu pee isa ingyaro isarena kareyami dupwa minyuo romo romo piya. Romo romo pipala kambu dupwa peparae lumbuya. Lumbwapala akali peparaena puu maiyaminyi bange dupwa mee kako lao isa peya. 27Karapusi akali rapu pingi doko lenge rapala karapusi anda kambu dupwa lumbwasi siyamo kandapala wua gela banya doko ipyuo nyepala karapusi akali dupwa mokwala paminyilamo lao suu pyapala range nyepala kumalana lao kareya. 28Dopa lao kareyamopa Poleme pii porakalyuo lapala dopa leya. Emba range pyaa kaeyape. Namwa peparae dae petamano leya. 29Dopa leyamo dokopa baa isare lapo minyuo epena lapala andakare waiya lao epapala pakame kumapala pungwa pungwa pyao Pole Sailasapana lenge kambu dokona isa siya. 30Dopa pyuo pipala nakamba kamanda lanyuo papala, Akali anelapo, namba apa pirusa Anatumi namba lete wai pyao nyera? lao piso siya. 31Piso siyamo dokopa nakambame lao, Kamongo Yesu kapa ingingi lao suu pyapala mona maipi. Dokopa Anantumi embape embena anda range dupwa opetaepe lete wai pyao nyera leyambi. 32Lapala baamoo banya anda paleyami dupwa peparaepe Kamongona pii doko mana lamaiyambi. 33Kukwa yuu gii dokopako baame nakamba nyepala yanenge kusapeme piyaminyisa poro leyamo dupwa ipwa poeyanyi nembakamiya. Nembakamipala baa banya ree paiu dupwa pipya peparae aopa bapitisimo nyiyami. 34Nyepala baame nakamba banya anda lanyuo papala nenge lapo nyepala nakamba nenge piya. Dokopa baa banya anda range palenge dupwa pipya peparae Anatu kapa ingingi lao mona maiyuo karamano lao raeko maiyuo kareyami. 35Yuu yangeyamo dokopa kote singi akali dolapome yanda singi dupwa akali dolapo mokona lamaiyala pena leyambi. 36Dokopa karapusi rapu pingi akali dokome Pole lamaiyuo, Kote singi akali dolapome nakamba mokwalale langyala pena Ialambinyilamo. Kamanda epapala mona seramopa pupwape, lalambinyiŋi leya. 37Dopa leyamopape Poleme nakama lamaiya. Nambwa Orome akalinde karambwanopa kote lao rolo koo mende pimbiŋi lao laa napala nambwa pyaroko pyapala karapusi anda dakena mee pyanami kandapi. Dopa pipala dakepa nambwa mee yalu pyuo neta nembamana lao letamisi? Akali andake dupwa nakamba rangeme nambwa moko nyela epena lala pupwa, leya. 38Leyamo pii doko yanda singi dupwame kote singi akali dolapo lamaiyamisa nakamba Orome akali ingyuo karenge dalama pyamwalamo lao masapala pakayami. 39Pako epo nakamba kando yulu kopetame pimwalyamo lapala kondalyamano lamaiyami. Lamaipala kamanda lanyuo papala taone doko yaki nyuo pumbili lapala lamaiyami. 40Lamaiyaminyisa nakamba karapusi anda doko yaki nyepala enda Litiana anda peyambi. Papala Kurisene yangonge dupwa kandapala waipi lamaipala enakana nakamba kanjakala peyambi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\