MATYU 8

1Yesu yuu kyau yaki nyuo lupyuo epeyamo dokopa wambu ama malu baa epeyamuli pyuo epeyami. 2Dokopa akali rapa neya mende baa kareyamo dokona epapala lenge kambu siyamo dokona wapambu pii pyaro pisipala Kamongo, Embame namba pyuo nyero lao suu pyare ramo kapa pyuo nyere, leya. 3Dokopa Yesu banya kingi doko pyasinju lapala minyandapala, pyuo nyero lao suu pilyu emba elyape karape, leya. Dokopa banya rapa doko aopa loo leya. 4Dokopa Yesumi baa lamaiyuo, Wambu mendali kando nambame dopa pipyaŋa lao lamai napipi. Purisi akali doko embena yanenge range lasaka pela puu. Moseseme wamba rete rapa loo laramo dokopa bange mende Anatu mairami leya dokoko embame mairi. Embena rete rapa kene loo lapyamo karapilyamo lao wambu dupwame sinyale lao mairi, leya. 5Anda malu palyuo karenge yuu Kapaneame lenge dokona sukusa peya dokopa yanda singi mupwa akali mende Yesu baa peyamo dokona laeyo epapala piso sokondali pyuo lao, 6Kamongo nambana kendemande akali doko anda dokona papae rambwapala sii andake lapyamopa silyamo, leya. 7Leyamopa Yesumi baa lamaiyuo, Nambame pyuo nyakala eparowale leya. 8Yesu dopa leyamo dokopa yanda singi akali mupwa dokome pii mende lamaiya. Kamongo, namba kwaepyamo karo dokona nambana anda dokona andakare eparene doko kapa ingya naraŋa. Dokona mee piimi iki larene dokopa nambana kendemande akaii doko mee inginya leya. 9Dokona lao lapome namba dopa pii dapa pii lao rapu pyuo karaminyipa nambame mee yanda singi lapo dupwa rapu pyuo karenge. Karo dokopa, mendali lamaiyuo, Emba puu lenge dokopa baa penge, mendali lamaiyuo, Emba ipu lenge dokopa baa dopa pyuo pingi leya. 10Dopa leyamo pii doko sepala Yesumi baa kando yamaranguya. Yamarangupala wambu lapo matarename epeyami dupwa lamaiyuo, Namba kinyi langilyu, Baa Anatu kapa ingingi lao poraiyuo suu pyao karamo suu pingi dokome Isaraele wambunya suu piyami dupwape isa palyuowale suu pilyamo leya. 11Dopa langilyu, wambu malu neta pyakaenge dorenape neta anda penge dorenape karo epapala Aporakamemoo Aisakemoo Jekopemoo pipya yake panda dokona role pyao nenge nao pisarami. 12Pisaraminyipa yake panda sukusa pupingele dupwa iminjingi neta dorena nyuo pyambwara. Dokopa ee lao nenge ginyi ganyi lao kararami, leya. 13Lapala Yesumi yanda singi akali mupwa doko lamaiyuo, Emba kapa pira lao suu pyapinyili pyuo pira ingilyamo dokona anda paale leya. Leyamo yuu gii dokopako kendemande akali doko mee ingiya. 14Yesu Pitana anda kolando peyamo dokopa Pitana enda imwange doko yanenge isare rao anga piyamo siyamo kandeya. 15Baame banya kingi doko minyandeyamo dokopa yanenge isare reya doko pyai nao rali piyamopa baame sipurapala Yesunya nenge rapa rapa pyakamiya. 16Alemanji dokopa wambu malu imambu koo soo pyale leyamo dupwa baa kareyamo dokona soo epeyami. Dokopa Yesumi imambu dupwa piimi lao ralinyi nembo wambu anga piyamo dupwa peparae pyuo nyuo pyuo kareya. 17Dopa piya doko Anatunya poropeta akali Aisaya pii leyamuli pyuo pyaka siya. Pii leya doko dopa lao palamo, Baame namwana anga wakale wakale dupwa pyuo nyuo, namwana yanyi pingi renge dupwa rekya lanyi nembakao kareya leya. 18Yesumi wambu ama malu rukuraka pyuo baa kareya dokona karo awaii leyami doko kandapala ipwa dumuwangu monale leya. 19Dokopa Mawa Pii mana lenge akali mende baa kareyamo dokona epapala dopa lamaiya. Mana lenge, emba papirinyili pyuo papyuo kararo, leya. 20Leyamo dokopa Yesumi baa isingi lamaiyuo dopa leya. Yana suwa kararope dupwa yuu rumbyapala palyuo, yaka bii lao papingi dupwa anda pipala palyuo pilyaminyipa Ikinyingi Akali doko mendasa kyawa koŋondapala karara ingya nange, leya. 21Disaepole kareyami dokona wakale mendeme baa lamaiyuo, Kamongo, Namba wambo rakane malu pipala enakana eparo doko kapase? leya. 22Dokopa Yesumi baa lamaiyuo, Kumasi dupwa kumasi yango dupwame range malu pinya lapala namba paronuli pyuo ipu, leya. 23Lapala sipu dokona pyakambuya dokopa banya disaepole dupwa dokonako peyami. 24Dokopa porambaiye andake minyuo epapala ipwa muiyane pete doko kasakole minyuo mango epapala sipu dokona simbwalana piya. Dopa piyamopape baa luu paleya. 25Dokopa baa pao pyalerapala, Kamongo, namwa kumarama ingilyamo nyisape, leyami. 26Dokopa baame nakama lamaiyuo, Anatu kapa nyisara lao suu pyao kara napala akipamo pakalyamisi? leya. Lapala sipurapala porambaiyepe ipwape pyalana pyuo kaena leya. Dokopa koo pyuku pyuku peya. 27Dokopa akali dupwa yako lao mona nembapala, Porambaiye ipwape baa letamuli pyuo pingikolamo, baa aki akali? leyami. 28Dokopa ipwa dumuwangu Gatata wambu palenge dokona epeyamo dokopa akali lama kopyali imambu koome soo pyale leyamo kareyambi. Dokona mendali kapa epo paa nayami dolapo yanyanda dokona karo baa epeyamo dokona epo kandamae nyiyambi. 29Kandamae nyepala pii porakaiyuo kaeyo lapala, Anatunya Ikinyingi, embame nambwa apa pyuo pirisi? Yuu gii lekeleke rao kararamba doko pyaka sepa naramopa wambo lekeleke ralambisi lao epelepe? leyambi. 30Yuu dokona mena malu repetale kambu nao kareyami. 31Dokopa imambu koo dupwame baa lamaiyuokondali pyuo, Namwa ralinyi nembare ramo doko mena karaminyi dupwana pupwa laa, leyami. 32Leyaminyi dokopa baame nakama lamaiyuo, Kapaŋa pupwa, leya. Dokopa mena dupwa peparae makandapala rondo dokona alayuwa lapala ipwa muiyane pete dokona pao yalyapala kumuyami. 33Kumuyamisa akali mena rapu pyuo kareyami dupwa ralo anda malu palyuo karenge dokona papala dopa pipya lao peparae polo lamaiyuo, akali imambu koo soo pyale lenge dolapo dopa pipya lamaiyuo piyami. 34Dokopa anda repe repe pyuo karenge dokona wambu dupwa peparae Yesu baa kareya dokona kando nyela epeyami. Epo baa kandapala nakamana yuu doko kanjakala pupyali lao lamaiyuokandali piyami.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\