Hébreux 12

1Bin ɓo jeegen paacn̰ aalo maakɗe do Raa ki se, naaɗe se dɔɔl saaɗgen ɔl gurugjeki. Taa naan̰ se ɓo j'ɔɔɗki dojege do nakge tun paacn̰ deer kɛn gaasjeki j'ɔŋ k'leeki eyo aan gɔɔ kusin̰ kɛn j'ɔn̰in̰ki yɔkɔɗ sum ɓo lee gurugjeki se ɔɔ j'aayki kaamjege j'aan̰ki bini j'aki kaan gɔtn kɛn Raa taaɗjeki. 2Taa naan̰ se j'ɔndki kaamjege do Isa ki, naan̰ ɓo debm tɛɗjeki jaay j'aalki maakjege do Raa ki ɔɔ kaal maakjege se naan̰ ɓo debm kɛn tɛɗin̰ tɛɗ mɛc se. Anum Isa se, naan̰ ɓo debm kɛn tooko ɔn̰ ron̰ k'tup k'tɔɔlin̰ ro kaag ki ɔɔ ɛnd maakŋ sɔkɔn̰ ki, naɓo taa maak‑raapm kɛn naan̰ utu kɔŋ naan ki se, sɔkɔn̰ kɛn tɔɔlin̰ se kic ɓo, naan̰ an ɗim eyo. Ɔɔ ɓɔrse naan̰ utu iŋg do ji daam gɛn kaag do Raa ki. 3Ɗeere, k'saapki do naan̰ kɛn jee kusin̰ge dabarin̰o, naɓo kic ɓo naan̰ aay kaamin̰ aasin̰oga. Bin ɓo ɔn̰te 'kɔɔrki aayki kaamse. 4Anum maakŋ bɔɔr ki kɛn naase 'tɛɗki ute kusin̰ se, ɓɔrse kic naase ɔŋ aasin̰ki te ey bini ooyki te maak ki eyo. 5Naase, dɛjn̰ kɛn Raa dɛjse aan gɔɔ gɛnin̰ge se, 'dirigkiga la kɛn ɔɔ: Goonuma, kɛn Mɛljege jaay dɛji se, uɗ bia ɔɔ kɛn naan̰ jaay mooyi se, maaki ɔn̰te tuju. 6Taa Mɛljege se naan̰ dɛj debm kɛn naan̰ jen̰a ɔɔ goon kɛn naan̰ jeelin̰ naan̰ goonin̰ se, naan̰ tɔndin̰a. 7Dubar kɛn aan dose ki se, naase 'jeelin̰ki Raa ɓo dɛjse se, aayki kaamse ro ki. Naan̰ dɛjse bin se taa naase gɛnin̰ge. 'Jeelki, goon jaay bubin̰ dɛjin̰ ey se, kɛn gayo? 8Taa naan̰ se ɓo kɛn naase jaay k'j'ɔŋ k'dɛjsen te eyo aan gɔɔ gaangen paacn̰ k'lee k'dɛjɗe se, naase se gaangen mala mal eyo, naɓo naase se gaan bumige. 9K'jeelki, bubjegen do naaŋ ki ara se lee dɛjjeki ɔɔ naajege k'lee k'tookki taarɗege. Bin num, mɛt kando j'aki 'tookŋ taar bubjegen maakŋ raa ki se cir daala ey la ɔɔ ute naan̰ se j'aki kɔŋ kaaja. 10Bubm koojege se dɛjjeki do naaŋ ki ara sum aan gɔɔ kɛn naaɗe jen ro ki. Num gaŋ Raa se dɛjjeki se taa ajeki tɛɗn bɛɛ. Naan̰ je ajeki tɛɗn jee salal aan gɔɔ naan̰a. 11Kɛn j'utu k'dɛjjeki dɛj mɛtn‑jiki se tujjeki maakjege ɔɔ ɔŋ ɛɗjeki maak‑raapo eyo. Num naan ki se, jee kɛn k'dɛjɗega dɛj se, dɛjɗe se aɗe kɛɗn lapia ɔɔ aɗe kɔl naaɗe 'tɛɗn nakge ute ɗoobin̰a. 12Taa naan̰ se ɓo, jisen ɔɔrga kɔɔr se ɔkin̰ki tɔɔgɔ, ɔn̰te kɔn̰in̰ki 'kɔjn̰ walak ɔɔ kɛrɛcsegen tɔksen se kic ɓo 'ɗaarin̰ki tɔɔgɔ. 13'Ɗaapki ɗoobm 'tooɗn tal kɛn anki lee do ki. Bin ɓo debm cɛkɛɗɛ se jɛn̰ ɓaa cɛɛs ki eyo, num naan̰ se kɔŋ lapia. 14Aayki kaamse, 'jeki ɗoobm kɛn anki kiŋg ute lapia ute jeege paac ɔɔ iŋgki kiŋg salal. Kɛn bin ey num, nam tap ɓo 'kɔŋ kaakŋ Mɛljege eyo. 15Ɔndki kɔndɔ nam tap ɓo ɔn̰ten tɛrl naaga bɛɛ Raa ki. Ɔɔ maakse ki se nam ɔn̰ten tɛɗn aan gɔɔ ko kaagŋ ataka kɛn asen kɛcn̰ pɛrpɛlɛn̰ ɔɔ ɗɛɛtn jeege dɛna. 16Ɔndki kɔndɔ nam ɔn̰ten tɛɗn debm kɛɛsn mɛndge ɔɔ nakŋ gɛn Raa se nam ɔn̰ten kuum kaalin̰ naaŋ ki aan gɔɔ Ɛzo kɛn taa kɔsn jɛ‑kalaŋ sum ɓo naan̰ dugŋ te bɛɗn goon paragin̰a. 17'Jeelki kaam mɔɔtn se, naan̰ je ɔɔ bubin̰ an̰ kɔɔɗn ɓooro naɓo ɔɔɗin̰ te eyo. Gɔtn se naan̰ tɔɔyɔ ɔɔ sɛl mɛtn bubin̰a naɓo taar kɛn bubin̰ taaɗo se, naan̰ ɔŋ tɛrlin̰ te kuuy eyo. 18Anum naase 'ɓaakiro gɔtn Raa ki se tec aan gɔɔ do ko kɛn gaan Israɛlge ɓaaɗo mɛt ki se eyo. Ko ese se j'ɔŋki j'utin̰ ute ji eyo. Naaɗe aak pooɗo ɔk do ki zir zir, gɔtɔ ɔɔɗ dɔrɔɗ, gɔtɔ paac ilim dib, naaɗe aak kuulu ɔl makɔn̰ɔ, 19naaɗe booy k'tuuy pulu ɔɔ booy mind nam. Kɛn gaan Israɛlge jaay booy se, ɓeere ɔkɗe ɔɔ naaɗe taaɗ ɔɔ mɔɔtn naaɗe je booy taar kuuy ey sum. 20Taar kɛn k'taaɗɗe se naaɗe ɔŋ aasin̰ te gɛn booyin̰ eyo. Taar se taaɗɗen ɔɔ: Nam jaay ɓaa utga ro ko se, kɛn maala kic ɓo j'an̰ tund tɔɔlin̰ ute koa. 21Nakŋ kɛn gaan Israɛlge aak se, nakŋ teecn̰ nirli. Taa naan̰ se ɓo Musa ɗeek ɔɔ: Maam kic ɓeere ɔkuma ɔɔ rom ook marga jɛg jɛg. 22Gaŋ naase se 'ɓaakiro mɛt ko kɛn k'daŋin̰ Sion, do ko kɛn se ɓo ɔk gɛgɛr gɛn Raa zɛɛrɛ, naan̰ se ɓo Jeruzalɛm kɛn maakŋ raa ki. Gɔtn ese se ɓo gɔtn kɔɗn Raage tusn dupu kando kando gɛn tɛɗn maak‑raapɗe se. 23Ɔɔ naase se 'ɓaakiroga gɔtn kɛn gaan paraggen gɛn Raage tusni kɛn Raa raaŋga raaŋ roɗe maakŋ raa ki ɔɔ 'ɓaakiroga naan Raa ki naan̰ ɓo debm kɔjn̰ bɔɔrɔ do jeege tu paac. Naase se 'ɓaakiroga gɔtn ko gɛn jee ooyga kooy kɛn tɛɗo nakgen ute ɗoobin̰a ɔɔ kɛn tɛɗga jee mɛc naan Raa ki se. 24Naase se 'ɓaakiroga gɔtn Isa ki, naan̰ ɓo debm daan Raa ute jikilimge ɔɔ ute moosin̰ se ɓo naan̰ tɛɗ jeege dɔɔkga kiji ute Raa ɔɔ moosn naan̰ ɔɔy se taaɗjeki cir gɛn Abɛl. 25Ɔndki kɔndɔ! Debm taaɗsen taar ese se ɔn̰ten baateki gɛn booy taarin̰a. Do dɔkin̰ se jeegen baate booyo kuun taar debm kɛn Raa ɔlin̰o jaay taaɗɗen taarin̰ do naaŋ ki se. Taa naan̰ se ɓo naaɗe ɔŋoga dubar, num gaŋ naajegen k'booyki Raa taaɗjeki maakŋ raa ki se, kɛn naajege jaay k'tɛrlin̰kiga naaga se, mɛt kando j'aki kɔŋ dubar cir gɛn naaɗe se ey ne? 26Do dɔkin̰ se Raa taaɗ sum ɓo, naaŋa tea; gaŋ ɓɔrse kic naan̰ taaɗjekiga nakŋ kɛn naan̰ utu 'tɛɗa, naan̰ ɔɔ: Daala, maam m'utu m'te do naaŋa sum eyo num m'te maakŋ raa kici. 27Taargen naan̰ taaɗ ɔɔ: daala se, je ɗeekŋ ɔɔ nakgen kɛn Raa aalo paac se Raa utu an̰ 'tɛɗin̰ 'te makɔn̰ɔ ɔɔ utu 'tɛɗn gɔtɔ. Anum kɛn 'kɔɔpm kiŋg jaay 'te ey se, nakgen gɛn Raa kɛn j'ɔŋ j'aakɗen ey se. 28Bin ɓo naajege se Raa ɔsga gaara dojege tu ɔɔ gaar naan̰ se, ɔŋ te eyo. Taa naan̰ se k'tɔɔmki Raa ɔɔ 'tɛɗin̰ki naabm kɛn tɔɔlin̰ naan̰ ki, k'ɓeerin̰ki ɔɔ k'sookin̰ki. 29Ɗeere, ɓɛrɛ, Raa naajege se, naan̰ aan gɔɔ pooɗo. Ɔɔ jeegen tɛɗ nakgen tɔɔlin̰ naan̰ ki ey se, naan̰ ɔsɗen naata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\