Jacques 2

1Gɛnaamge, naasen kɛn aalki maakse do Mɛljege tu Isa al‑Masi ki, naan̰ kɛn debm magala ɔɔ nookin̰ eem cir paac se, ɔn̰ten 'bɛɛrki naapa! 2Num aan gɔɔ gɔtn tus ki, jeege dio ɓaaɗo ɛnd ɔŋse. Deb kalaŋ tuuso kal te ron̰a, tɔlo kɔɗɔkŋ daabge jin̰ ki, ɔɔ deb kalaŋ kuuy se, naan̰ debm daaye tuuso kalgen koono. 3Kɛn naase jaay aakki debm tuuso kal te ron̰ se, naase ɔkin̰ki ɔɔn̰ɔ ɔɔ ɗeekin̰ki ɔɔki: «Naai se, 'ɓaa iŋg gɔt kɛn jiga se.» Ɔɔ debm daaye ki se lɛ, naase 'ɗeekin̰ki ɔɔki: «Naai se 'ɗaar ɗaara,» ey lɛ «'Ɓaa iŋg naaŋ ki gam naane.» 4Kɛn naase 'tɛɗki bin se, kɛse naase 'bɛɛrki bɛɛr naap ey la? Bin num kɛse naase 'tɛɗkiga jee kɔjn̰ bɔɔrɔ do jeege tu ɔɔ saapm naase ɔkki do jeege tu se, saapm jig eyo. 5'Booyki gɛnaa maakjemge: Raa se daŋ bɛɛr tɔɔɗo jee daayge taa naaɗe kaal maakɗe paac do Isa al‑Masi ki ɔɔ naaɗe kɔsn gaara tɛlɛ aan gɔɔ kɛn naan̰ taaɗga taaɗ jeege tun kɛn jen̰ se. 6Num gaŋ naase se, jee daayge se, naase aalɗeki maak ki eyo! Ey num naaɗe jee maalge se ɓo kɛn lee dabarse ey la? Ɔɔ naaɗe ɓo lee tɔk ɓaansen gɔtn kɔjn̰ bɔɔr ki ey la? 7Naaɗen jee maalge se ɓo kɛn lee naaj ro Mɛljegen jiga se, ey num ute ro Mɛljege se ɓo Raa daŋseno. 8Kɛn naase jaay iŋgki do Ko Taar gɛn Labar Jiga se ɗeer ɗeer num aan gɔɔ kɛn Kitap taaɗ ɔɔ: Naai se 'je naapi aan gɔɔ roi mala, naase 'tɛɗkiga nakŋ jig aak eyo. 9Num kɛn naase jaay 'bɛɛrki bɛɛr naapa num, kɛse naase 'tɛɗkiga kusin̰a ɔɔ Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki se asen kɔkŋ mindse taa naasen uum aalin̰kiga naaŋ ki. 10Kɛn nam jaay took do taarge tun Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki paac jaay tujn̰ te kɛn kalaŋ se, kɛse aan gɔɔ Ko Taar Raa paac se, naan̰ tujin̰ga. 11Taa Raa se taaɗga taaɗ ɔɔ: Ɔn̰ten kɛɛsn mɛnd nam, ɔn̰te 'kɛɛsn gaaba nam ɔɔ tɛr taaɗ ɔɔ: Ɔn̰ten tɔɔl nam. Num kɛn naai jaay ɛɛs te mɛnd nam eyo ɔɔ tɔɔlga nam se, kɛse aan gɔɔ naai uum aalga Ko Taar Raa se paac naaŋ ki. 12Taa naan̰ se ɓo, maam m'taaɗse m'ɔɔ: do nakge tun naase aki tɛɗa ey lɛ aki taaɗ se, 'jeelki Raa se asen kɔjn̰ bɔɔrɔ dose ki ute Ko Taar gɛn Labar Jigan kɛn ɔɔɗ do jeege maakŋ kusin̰ ki se. 13Taa debm baate kɛɛjn̰ do jeege tu se, Raa kic an̰ kɛɛjn̰ don̰ ki eyo. Num debm jaay ɛɛj do jeege tu se, ɓii kɛn Raa kɔjn̰ bɔɔrɔ do jeege tu se, Raa an̰ kɛɛjn̰ don̰ ki. 14Gɛnaamge, kɛn nam jaay ɗeek ɔɔ: «Maam se m'aal maakum do al‑Masi ki,» ɔɔ nakgen Raa taaɗ ɔɔ gɛn tɛɗa jaay naan̰ ɔŋ tɛɗin̰ ey se, debm bin se, kaal maakŋ naan̰ se, an̰ kɔŋ kaaj ne? 15Kɛn aan gɔɔ gɛnaa gaaba ey lɛ mɛnda jaay, ɓii‑raa kɔsɗe gɔtɔ ɔɔ kal tuusɗe kic ɓo gɔtɔ, 16ɔɔ maakse ki se, deb kalaŋ ɗeekɗen ɔɔ: «'Ɓaaki ute lapia. Ɔn̰ Raa asen kɛɗn kɔsɔ ɔɔ aki kɔsn te maraadse ɔɔ asen kɛɗn kal rosege,» ɔɔ jaay ɛɗɗen ɗim ey se, taargen bin se ɔs aay eyo. 17Bin ɓo, kɛn naai ɔɔ aal maaki do Raa ki ɔɔ 'jeel tɛɗn bɛɛ ey se, kaal maakŋ naai se, kaal maakŋ rɛn̰ɛ. 18Gaŋ deb kalaŋ maakse ki se ɗeek ɔɔ: «Naai se ɔɔ aalga maaki do Raa ki ɔɔ maam se lɛ, m'lee m'tɛɗ nakgen bɛɛ. 'Taaɗum tu naai ɔɔ aalga maaki do Raa ki jaay ɔŋ 'tɛɗ bɛɛ eyo, ɔɔ maam m'ai taaɗn kaal maakum do Raa ki kɛn ɔlum m'tɛɗ nakgen bɛɛ se.» 19Naai 'jeel maaki ki ɔɔ Raa se kalin̰ ki sum ɓo Raa. Kɛse nakŋ jiga. 'Jeele, sitange kic ɓo jeelin̰ maakɗe ki bini naɓo naanin̰ ki se, naaɗe ɓeere ɔɔ roɗe ook marga jɛg jɛg. 20Kalɛ, debm dɛrlɛ! 'Jeele debm aal maakin̰ do al‑Masi ki jaay, tɛɗ nakgen bɛɛ ey se, kaal maakŋ naan̰ se, kaal maakŋ rɛn̰ɛ. 21'Jeelki, bubjege Abraam se tɛɗ ɔɔ ɗi jaay Raa aakin̰ aan gɔɔ debm daan ki se? Taa naan̰ took je ɓaa kɔjn̰ goonin̰ Isaka gɔtn kɔjn̰ sɛrkɛ Raa ki. 22'Jeele debm jaay aal maakin̰ do Raa ki mala se, 'tɛɗn nakgen bɛɛ kici. Taa kaal maaka ute nakgen bɛɛ kɛn k'lee k'tɛɗse naaɗe tum ɓaa taa naap ki ɔɔ kɛse ɓo tɛɗ kaal maakŋ mɛc. 23Taar kɛn Raa taaɗn maakŋ Kitapin̰ ki se aanga ɗoobin̰ ki kɛn ɔɔ: Abraam se aal maakin̰ do Raa ki, ɔɔ naan̰ aakin̰ aan gɔɔ debm daan ki. Taa naan̰ se ɓo Raa daŋin̰ mɛɗin̰a. 24Ute naan̰ se, naase 'jeelki debkilimi jaay Raa aakin̰ debm daan ki se, taa kɛn naan̰ aal maakin̰ don̰ ki sum eyo, num taa nakgen bɛɛ kɛn naan̰ lee tɛɗ se kici. 25'Jeelki Raabm do dɔkin̰ kɛn iŋgo mɛnd kɛɛsn gaaba se kic ɓo tɛɗo bin kici. Ɓii kalaŋ naan̰ tɛɗ bɛɛ jeege tun gaan Israɛlge ɔlɗeno gɛn kaakŋ baara. Jee se, mɛnd se dɔɔɗ ɔkɗen ɓeen̰ ki, bini ɔlɗen naaɗe aan̰ ɔt te ɗoobm kuuy. Taa bɛɛ kɛn naan̰ tɛɗ se ɓo, Raa aakin̰ naan̰ se mɛnd daan ki. 26Aan gɔɔ debkilimi kon̰ teecga num ooy se, kaal maakŋ do Raa ki jaay ɔŋ tɛɗ bɛɛ ey se, tec bin kici.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\