Luc 3

1Kaaɗ kɛn Tiber Sezar, Gaar magal iŋg Rɔm ki, jaay ɔk ɓaara sik‑kaar‑mii maakŋ gaarin̰ ki se ɔɔ naan̰ kɛn se Pons Pilat ɓo magal gɛn taa naaŋ Jude ɔɔ Ɛrɔd se gaar gɛn taa naaŋ Galile ɔɔ gɛnaan̰ Pilip se gaar gɛn taa naaŋ Iturɛ ute taa naaŋ Trakonitis ɔɔ Lisanias se gaar gɛn taa naaŋ Abilɛn. 2Kaaɗ kɛn se Annan ute Kayip ɓo magal jee tɛɗn sɛrkɛ Raage tu. Naan̰ kɛn se ɓo Raa ɓaaɗo taaɗ Jan goon Zakari kɛn iŋg do kɔɗ‑ɓaar ki se. 3Ɔɔ Jan se ɓaa lee taa naaŋ ool magal kɛn Jordan ki se paac ɔɔ naan̰ taaɗ jeege tu ɔɔ: «'Tɛrlki maakse ɔɔ ɔn̰ j'asen batizi ɔɔ Raa asen tɔɔl kusin̰sege. 4Aan gɔɔ kɛn Ezayi debm taaɗ taar teeco taar Raa ki raaŋo do dɔkin̰a maakŋ Kitapin̰ ki kɛn ɔɔ: K'booy mind deba taaɗ makɔn̰ do kɔɗ‑ɓaar ki ɔɔ: 'Ɗaapki ɗoobm Mɛljege ɔɔ 'tɛɗin̰sin̰ki jiga 'tooɗn tal. 5Gɔɔgen daan koge tu se, k'tuurumɗe naata ɔɔ koge ute kɔsge se k'tɔɔkɗe naatn. Ɔɔ ɗoobgen ɗug ɗug se k'tɛɗɗe 'tɔɔjn̰ 'tooɗn tal ɔɔ ɗoobm kɛn ɔk koge kɔrcɔm kɔrcɔm se kic lɛ k'ɗaapɗe 'tooɗn kɔlɔn̰. 6Bin jaay jeege paac utu kaakŋ debm kɛn Raa utu aɗeno kɔlɔ jaay aɗen kaaj se.» 7Gɔtn se jee dɛngen ɓaaɗo tɛɗn batɛm gɔtn Jan ki se, naan̰ ɗeekɗen ɔɔ: «Aakumki tu wɔɔjgen ara! Naŋa jaay ɓo dɛjseno taa aki kaan̰ kɔtn maak‑taar gɛn Raa kɛn utu bɔɔy do jeege tu se? 8Naan ki se, 'tɛɗki nakgen jiga kɛn 'taaɗn jeege tu ɔɔ naase se 'tɛrlkiga maakse do Raa ki ɔɔ ɔn̰te 'taaɗki ɔɔki: naaje se lɛ k'gaan Abraamge. 'Booyki m'asen ɗeeke: kogen ese se kɛn Raa je kic ɓo an̰ dɛlin̰ 'tɛɗn gaange Abraam ki. 9Ɓɛrɛ, alpasa se lɛ k'ɗaarin̰ga mɛtn ko kaag ki. Ko kaaggen paacn̰ jaay ooj jig ey se, j'aɗen tɔgŋ tund naatn ɔɔ j'aɗen tɔɔcn̰ pooɗn.» 10Gɔtn se jee dɛnge ɓaaɗo tɔnd mɛtn Jan ɔɔ: «Naaje tap ɓo k'tɛɗn roje ɔɔ ɗio?» 11Jan tɛrlɗen ɔɔ: «Maakse ki se, debm ɔk kal di se uun ɛɗ kalaŋ se deb kɛn ɔk eyo ɔɔ debm ɔk nakŋ kɔsɔ kic ɓo nigin̰ ute debm kɛn ɔk eyo.» 12Gɔtn se, jee tɛɗn miirge kic ɓaaɗo taa j'aɗen batizi ɔɔ naaɗe tɔnd mɛtin̰ ɔɔ: «Debm dooy jeege, naaje tap ɓo k'tɛɗn roje ɔɔ ɗio?» 13Naan̰ tɛrlɗen ɔɔ: «Miir kɛn k'taaɗsen j'ɔɔ aki kɔkŋ gɔtn jeege tu se, ɔn̰te 'ziiɗin̰ki ɗim do ki.» 14Asgarge ɓaaɗo tɔnd mɛtin̰ ɔɔ: «Naaje kic ɓo k'tɛɗn roje j'ɔɔ ɗio?» Jan tɛrlɗen ɔɔ: «Ɔn̰te 'kuunki gursn nam ute taa tɔɔgɔ ɔɔ ɔn̰te 'tɔlki taara do nam ki. Num iŋgki do gursn laapse ki sum.» 15Aan gɔɔ kaaɗ kɛn se jeege iŋg aak kaak kaam nakŋ utu 'tɛɗ se ɔɔ kɛn naaɗe jaay aak Jan se, gɔtn se naaɗe saap‑maakɗe ki ɔɔ: «Kɛse ɓo 'tɛɗn al‑Masi lɛ ɗaam?» 16Jan tɛrlɗen naaɗe ki paac ɔɔ: «Maam se, m'asen batizn ute maane, num gaŋ debm kɛn utu ɓaaɗo mɛtum ki se, naan̰ magal ciruma. Maam se kɔl saan̰ kic ɓo m'aas gɛn no tuutin̰ eyo. Debm ese se ɓo utu asen batizn ute Nirl Salal ɔɔ ute pooɗo. 17Ute gɛrt magalin̰ se naan̰ utu tuuy teen̰in̰a ɔɔ kɛn naan̰ jaay tuuy aasga num kaam teen̰in̰ se, naan̰ utu an̰ tɔsn kɔmb maakŋ giijin̰ ki, num tɛsin̰ se, naan̰ utu an̰ kɔmb maakŋ pooɗ kɛn ooy eyo.» 18Do taarge tun naan̰ taaɗɗen se tɛr Jan dɛjɗenga ute taargen kuuy kic dɛna. Gɔtn ese se naan̰ taaɗɗen Labar Jiga se jeege tu. 19Num kɛn Gaar Ɛrɔd jaay ɔk Ɛrɔdiad mɛnd gɛnaan̰a ɔɔ do kɛn se tɛr tɛɗn nakgen kuuy kusin̰ kici, gɔtn se Jan taaɗin̰sin̰ tal. 20Naɓo do kusin̰ kɛn naan̰ lee tɛɗ se, tɛr do kɛn se naan̰ iij‑ɔk ɔl Jan daŋgay ki daala. 21Kɛn jeege paac jaay k'batizɗe aas se, Isa kic ɓo k'batizin̰a. Kɛn naan̰ eem keem Raa se, gɔtn se maakŋ raa ɔɔɗ waŋ. 22Gɔtn se, Nirl Salal se tec aan gɔɔ dɛɛrɛ ɓaaɗo bɔɔy do Isa ki. Gɔtn se k'booy mind deba taaɗ maakŋ raa ki ɔɔ: «Naai se 'Goonuma. Maam ɓo m'bɛɛr m'ɔɔɗio ute maak‑raapuma.» 23Kaaɗ kɛn Isa baagŋ naabin̰ se, naan̰ ɔk ɓaara ɓaa ɓaa si‑mɔtɔ. Jeege se saap ɔɔ naan̰ goon Yusup, Yusup se goon Ɛli, 24Ɛli se goon Matat, Matat se goon Lɛbi, Lɛbi se goon Mɛlki, Mɛlki se goon Yanay, Yanay se goon Yusup, 25Yusup se goon Matatias, Matatias se goon Amɔs, Amɔs se goon Naum, Naum se goon Ɛsli, Ɛsli se goon Nagay, 26Nagay se goon Maat, Maat se goon Matatias, Matatias se goon Semeyin, Semeyin se goon Yɔsɛk, Yɔsɛk se goon Yɔda, 27Yɔda se goon Yɔanan, Yɔanan se goon Rɛsa, Rɛsa se goon Zorobabɛl, Zorobabɛl se goon Salatiɛl, Salatiɛl se goon Neri, 28Neri se goon Mɛlki, Mɛlki se goon Addi, Addi se goon Kɔsam, Kɔsam se goon Ɛlmadam, Ɛlmadam se goon Ɛr, 29Ɛr se goon Jɛzu, Jɛzu se goon Ɛliɛzɛr, Ɛliɛzɛr se goon Yɔrim, Yɔrim se goon Matat, Matat se goon Lɛbi, 30Lɛbi se goon Simɛon, Simɛon se goon Juda, Juda se goon Yusup, Yusup se goon Yɔnam, Yɔnam se goon Ɛliakim, 31Ɛliakim se goon Mɛlɛa, Mɛlɛa se goon Mɛnna, Mɛnna se goon Matata, Matata se goon Natan, Natan se goon Daud, 32Daud se goon Jɛsɛ, Jɛsɛ se goon Obed, Obed se goon Booz, Booz se goon Sala, Sala se goon Naason, 33Naason se goon Aminadab, Aminadab se goon Admin, Admin se goon Arni, Arni se goon Ɛzrɔm, Ɛzrɔm se goon Pɛrɛz, Pɛrɛz se goon Juda, 34Juda se goon Yakub, Yakub se goon Isak, Isak se goon Abraam, Abraam se goon Tɛra, Tɛra se goon Naɔr, 35Naɔr se goon Sɛruk, Sɛruk se goon Ragau, Ragau se goon Pɛlɛg, Pɛlɛg se goon Ɛbɛr, Ɛbɛr se goon Sala, 36Sala se goon Kaynam, Kaynam se goon Arpakzad, Arpakzad se goon Sɛm, Sɛm se goon Noe, Noe se goon Lɛmɛk, 37Lɛmɛk se goon Matuzala, Matuzala se goon Ɛnɔk, Ɛnɔk se goon Yɛrɛd, Yɛrɛd se goon Maalalɛɛl, Maalalɛɛl se goon Kaynam, 38Kaynam se goon Ɛnɔs, Ɛnɔs se goon Sɛt, Sɛt se goon Adum, Adum se goon Raa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\