Mark 1

1Kupm mɛtn Labar Jiga gɛn Isa al‑Masi, Goon Raa. 2Aan gɔɔ kɛn Ezayi debm taaɗ taar teeco taar Raa ki taaɗno maakŋ Kitapin̰ ki do dɔkin̰ kɛn ɔɔ: 'Booyo, maam m'ai kɔl debm kaan̰ naabum naani ki taa ai ɗaapm ɗoobi. 3Tɛr Ezayi ɗeek ɔɔ: K'booy mind deba taaɗ makɔn̰ do kɔɗ‑ɓaar ki ɔɔ: 'Ɗaapki ɗoobm Mɛljege ɔɔ 'tɛɗin̰sin̰ki jiga 'tooɗn tal. 4Debm taaɗ taar teeco taar Raa ki ron̰ Ezayi taaɗn se, naan̰ ɓo Jan‑Batist. Naan̰ naar teec naan jeege tu do kɔɗ‑ɓaar ki se. Gɔtn se naan̰ taaɗɗen ɔɔ: «'Tɛrlki maakse ɔɔ ɔn̰ j'asen batizi ɔɔ Raa asen tɔɔl kusin̰sege.» 5Jee taa naaŋ Jude ki paac ute jee paacn̰ iin̰o maakŋ gɛgɛr kɛn Jeruzalɛm ki se, naaɗe ɓaaɗo gɔtn Jan ki. Naaɗe tɔɔɗ mɛtn kusin̰ɗege naan jeege tu ɔɔ Jan‑Batist batizɗe maakŋ ool magal kɛn k'daŋin̰ Jordan se. 6Jan uuso kal k'ɗaapin̰ ute bɛɛkŋ gin̰ji ɔɔ dɔɔk maakin̰ te kɔl daara; nakŋ kɔsin̰ iimi ute teeje. 7Naan̰ taaɗ jeege tu ɔɔ: «Debm utu aɗe ɓaa mɛtum ki se, naan̰ magal ciruma. Maam se kɔl saan̰ kic ɓo m'aas gɛn no tuutin̰ eyo. 8Maam se m'batizsenga ute maane, num gaŋ naan̰ se ɓo utu asen batizn ute Nirl Salal.» 9Anum, maakŋ ɓiige tun se, Isa iin̰o maakŋ gɛgɛr kɛn Nazarɛt, kɛn taa naaŋ Galile ki, ɓaa ɔŋ Jan‑Batist ɔɔ Jan batizin̰ maakŋ ool Jordan ki. 10Kɛn Isa jaay teeco naatn maakŋ maane ki sum ɓo, aak maakŋ raa ɔɔɗ waŋ ɔɔ Nirl Raa bɔɔyo don̰ ki tec aan gɔɔ dɛɛrɛ. 11Naan̰ booy mindi taaɗ maakŋ raa ki, ɗeek ɔɔ: «Naai se 'Goon maak‑jema, m'bɛɛr m'ɔɔɗio taa naai 'tɔɔlumi.» 12Gɔtn se Nirl Raa naar tɔɔɗ ɔlin̰ do kɔɗ‑ɓaar ki. 13Naan̰ tiŋg ɓii si‑sɔɔ do kɔɗ‑ɓaar ki. Maakŋ ɓiige tun se, Bubm sitange ɓaaɗo naamin̰a. Naan̰ iŋg ute daagen maakŋ kaag ki ɔɔ kɔɗn Raage ɓaaɗo ɔŋin̰a ɔɔ naaɗe aakin̰ don̰ ki. 14Kɛn Jan‑Batist k'j'ɔkin̰ga daŋgay ki jaay ɓo Isa iin̰ ɓaa taa naaŋ Galile ki ɔɔ baag wɔɔkŋ Labar Jiga gɛn Raa se jeege tu 15ɔɔ: «Kaaɗin̰ aasga, Gaar Raa se ɓaaɗoga gɔɔrɔ. 'Tɛrlki maakse ɔɔ aalki maakse do Labar kɛn Jiga.» 16Kaaɗ kɛn Isa deel deel taa baar kɛn Galile ki se, aak Simon ute gɛnaan̰ Andre tund tund gɛndɗe maan. Naaɗe se jee toocn̰ kɛn̰jge. 17Isa ɗeekɗen ɔɔ: «'Ɓaakiro 'daanumki! Ɓɔrse maam m'asen tɛɗn naase jee ɓaa 'je jikilimge aɗe ɓaa ɗoobm Raa ki.» 18Naaɗe naar ɔn̰ gɛndɗege ɔɔ daanin̰a. 19Utu iik naan ki cɔkɔ se, naan̰ aak Jak te gɛnaan̰ Jan; naaɗe se gaan Zebedege iŋg kiŋg maakŋ markabɗe ki, ɗaap ɗaap gɛndɗege. 20Gɔtn se Isa naar daŋɗe. Naaɗe iin̰ ɔn̰ bubɗe Zebede maakŋ markab ki ute jee tɛɗn naabin̰ge ɔɔ naaɗe ɓaa mɛtn Isa ki. 21Isa ɛnd maakŋ gɛgɛr kɛn Kaparnayum ute jee mɛtin̰ ki. Ɔɔ kɛn ɓii sebit jaay aan se naan̰ ɛnd maakŋ ɓee kɛn Yaudge lee tusn maak ki ɔɔ baag dooy jeege. 22Jeegen booy taar kɛn naan̰ dooyɗe se, ɔkɗen taaɗ eyo. Taa dooy naan̰ se ɔk tɔɔgɔ ɔɔ tec aan gɔɔ gɛn jee jeel taaɗn tɔɔkŋ mɛtn Ko Taar Raage se eyo. 23Maakŋ ɓee kɛn Yaudge lee tusn maak ki se, debm ɔk kɔɔn̰ sitan naar ɛndo gɔtn se ɔɔ ɔɔɗ ɔɔyɔ, 24ɔɔ: «Naai Isan Nazarɛt. Naai tap ɓo naaje j'ɔŋ ɗi ute naai? Naai se 'ɓaaɗo gɛn kutje la? Maam se m'jeeli, naai se Debm Salal kɛn Raa ɓo ɔlio.» 25Gaŋ Isa aacin̰ kaama ɔɔ: «'Ɗoa! 'Teec naatn ro gaab kɛn se!» 26Gɔtn se sitan baag tiikŋ gaaba se zak zak, ɔɔɗ ɔɔy makɔn̰ɔ ɔɔ teec naatn ron̰ ki. 27Jeege paac taar se ɔkɗen taaɗ eyo ɔɔ naaɗe tɔnd mɛtn naapa ɔɔ: «Kɛse tap ɓo taar ɔɔ ɗio? Kɛse dooy kiji ɔɔ naan̰ dooy jeege ute tɔɔgin̰ mala. Naan̰ taaɗ sitange tu ɔɔ sitange kic ɓo tookin̰ taarin̰a.» 28Gɔtn se nookin̰ naar eem dɔɔɗ taa naaŋ Galile ute magalin̰a. 29Kɛn naaɗe iin̰ teec naatn maakŋ ɓee kɛn Yaudge lee tusn maak ki se sum ɓo, Isa ɓaa ɓee Simon te gɛn Andre ki. Jak ɔɔ Jan daanin̰a. 30Gɔtn se moom Simon mɛnda se kɔɔn̰ɔ, tooɗ tooɗ daŋal ki, naan̰ ron̰ ɔŋ kɛɗɛk. Kɛn Isa jaay aan se, jeege naar taaɗin̰ taa mɛnd se. 31Naan̰ iik cɛɛn̰ ki, ɔk jin̰a, uun ɗaarin̰a. Gɔtn se ron̰ kɛn ɔŋg kɛɗɛk se tɛrɛc urlu, naan̰ iin̰i ɔɔ baagɗen tɛɗn kɔsɔ. 32Kɛn kaaɗa ooc jaay gɔtɔ tɛɗ ilim se, jeege baag ɓaano te jee kɔɔn̰ge ute jee ɔk kɔɔn̰ sitange paac. 33Jeegen maakŋ gɛgɛr ki se paac tus taa ɓee kɛn ese. 34Gɔtn se Isa ɛɗ lapia jee kɔɔn̰ge tu dɛna ɔɔ kɔɔn̰ɗege se naparin̰ dɛna. Ɔɔ naan̰ tuur sitange dɛna ro jeege tu. Gaŋ sitange se Isa ɔn̰ɗen ɗoobo gɛn taaɗn taar eyo, taa naaɗe se jeelin̰a. 35Mɛtbeen̰ki tanɔɔrin̰‑nɔɔrin̰ gɔt utu ilim sum ɓo, Isa iin̰ teec naatn maakŋ naaŋ kɛn se, ɓaa do kɔɗ‑ɓaar ki gɔtɔ kaam kalaŋ. Gɔtn se, naan̰ iŋg eem Raa. 36Simon ute mɛɗin̰ge teec ɓaa lee jen̰a. 37Kɛn naaɗe jaay ɔŋin̰ se, ɗeekin̰ ɔɔ: «Jeege paac jei jea.» 38Isa ɗeekɗen ɔɔ: «K'ɓaaki maakŋ naaŋge tun kuuy kɛn cɛɛs ki cɛɛs ki, m'ɓaa taaɗn Labar Jiga gɔtn naane kici. Anum, taa naan̰ se ɓo maam m'teecn̰ m'ɓaaɗo se.» 39Naan̰ lee dɔɔɗ taa naaŋ Galile ute magalin̰a, taaɗɗen taar Raa maakŋ ɓeeɗege tun kɛn naaɗe lee tusn maak ki ɔɔ naan̰ tuur sitange ro jeege tu. 40Gaaba kalaŋ ɔk kɔɔn̰ bikiɗi ɓaaɗo cɛɛ Isa ki, ɛrg naanin̰ ki, eemin̰ nɔɔ ɔɔ ɗeekin̰ ɔɔ: «Kɛn naai 'je num, ɛɗum lapia taa rom se ɗaapm 'tooɗn kɔlɔn̰ kɔlɔn̰.» 41Isa aakin̰ se, ɛɛjin̰ don̰ ki, ɔl jin̰ utin̰a ɔɔ ɗeekin̰ ɔɔ: «Yɛɛ, maam m'jea, ɔn̰ roi ɗaapm 'tooɗn kɔlɔn̰ kɔlɔn̰!» 42Gɔtn se sum ɓo, gaabm se bikiɗin̰ ɔn̰in̰a ɔɔ ron̰ ɗaap tooɗ kɔlɔn̰ kɔlɔn̰. 43Gɔtn se, Isa aacin̰ kaama ɔɔ naar tuurin̰a, 44ɔɔ ɗeekin̰ ɔɔ: «'Booy bɛɛ: ɔn̰te ɓaa taaɗn nam ki. Num gaŋ 'ɓaa 'taaɗ roi debm tɛɗn sɛrkɛ Raa ki ɔɔ ɛɗ sɛrkɛ Raa ki aan gɔɔ kɛn Musa taaɗin̰o maakŋ Kitap ki, taa naai roi ɗaapga tooɗga kɔlɔn̰ kɔlɔn̰ se. Bin ɓo jeege paac 'jeele, naai se ɔŋga lapia.» 45Num kɛn gaabm se jaay iin̰ ɓaa se ɔɔ gɔtɔ ɓaa se paac naan̰ baag taaɗn labar nakŋ aanin̰ don̰ ki se jeege tu. Taa naan̰ se ɓo, naan jeege tu se Isa ɔŋ ɛnd te maakŋ gɛgɛr ki eyo, num ɓaa tiŋg do kɔɗ‑ɓaar ki ɔɔ jeege iin̰o gɔtɔ ɓaa se paac, ɓaaɗo ɔŋin̰a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\