မသဲ 1

1လီၤအၴူးမၤ အၤ ရးမရးဒူး ယၴၤဆၳူခြီ အၤကျွီးအၤလူး ဒၲ အၤ အီစံးတှး ဒီးတံ လၳး တၤဟၴၤ အၤရီၤအၤကူး။ အဲၤ မၤ အၤကျွီးအၤလူး အီစံးတှး ဒၲ ခွီဒၤဗီၤ န ဖဲးအၤဘြှၤဟၤ။ 2ခၳးအၤဘြှၤဟၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးအှစဲ, ခၳးအှစဲ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးယၤကိၤ, ခၳးယၤကိၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးယၳဒၤ န အၤပှၲုအၤဗှူ တၤဟၴၤ။ 3ခၳးယၳဒၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးပၴၤရၤဇၤ န ခၳးဇၴရၲၤ, အဲၤသီး သဲနၴူး အၤမှၲု မၤ အၤမွှီၤ န မဴၤတှၤမၤ။ ခၳးပၴၤရၤဇၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးဟၴၤဇၤရိၤ, ခၳးဟၴၤဇၤရိၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးရှၤမၤ, 4ခၳးရှၤမၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးအၤမီနၤဒၤ, ခၳးအၤမီနၤဒၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးနှၤဆိူၤ, ခၳးနှၤဆိူၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးစၤလၤမိၤ, 5ခၳးစၤလၤမိၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးဘဴဇ ဒၲ အၤမှၲု မွှီၤ န မဴၤရၤခ, ခၳးဘဴဇ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးအဴဘဲ ဒၲ အၤမှၲု မွှီၤ န မဴၤရၳသၤ, ခၳးအဴဘဲ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးစၴူဆူဲ။ 6ခၳးစၴူဆူဲ မၤ မှဟဴ ခွီဒၤဗီၤ အၤဖဲး နၲုၤ ဟဴ။ ခွီဒၤဗီၤ နၲုၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံဟဴ ခၳးဆဴၤလၤမိၤ ရဴ အၤမှၲု မၤ မှဟဴ ခၳးအၳၤရီယၤ အၤမၴး နၲုၤဟဴ။ 7ခၳးဆဴၤလၤမိၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးရၴၤဟိဘဴၤ, ခၳးရၴၤဟိဘဴၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးအၤဘီယၤ, ခၳးအၤဘီယၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးအၤစၤ, 8ခၳးအၤစၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးယၤဟဴဆၲုၤဖ, ခၳးယၤဟဴဆၲုၤဖ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးစဴူၤရှၤ, ခၳးစဴူၤရှၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးအၳၤဇီယၤ, 9ခၳးအၳၤဇီယၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးစိူးသၤ, ခၳးစိူးသၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးအၤခၤ, ခၳးအၤခၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးဟၴၤဇၤကီယၤ, 10ခၳးဟၴၤဇၤကီယၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးမၤနဆၴူၤ, ခၳးမၤနဆၴူၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးအၤမိၤနၤ, ခၳးအၤမိၤနၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးစိူၤဆီူယၤ, 11ခၳးစိူၤဆီူယၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးယၴၤခဴနီၤယၤ န အၤပှၲုဗှူ တၲၤမှၳၤ။ ဆၲုခဲး အၴူးနၲုၤ အၤတိး ဘီ အီၤစၤရှၴလၤဖၳ စၲုထွှိး တူၤဟီ စှံ ဒၲ ဘၤဘၳၤလိၤကှၴ တိၤ အၤညၴးဟူး တၤကီၤဖၳ အၤခဲးနၲုၤ။ 12ဘီ အၤ စၲု အိၤဟဴ ဒၲ ဘၤဘၳၤလိၤကှၴ အၤခဲးနၲုၤ, ခၳးယၴၤခဴနီၤယၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးဆၴူၤလၤတီၤလ, ခၳးဆၴူၤလၤတီၤလ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးဇၴၤရၳဘၤဘၴၤလၤ။ 13ခၳးဇၴၤရၳဘၤဘၴၤလၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးအၤဘီဟၳ, ခၳးအၤဘီဟၳ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးအၴလၤယၤကီၤ, ခၳးအၴလၤယၤကီၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးအၤဇဴၤ, 14ခၳးအၤဇဴၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးဇၤဒိ, ခၳးဇၤဒိ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးအၤခီၤ, ခၳးအၤခီၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးအၴလီဟၳ, 15ခၳးအၴလီဟၳ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးအၴလီၤယၤဇၤ, ခၳးအၴလီၤယၤဇၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးမၤသၤနၤ, ခၳးမၤသၤနၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးယၤကိၤ, 16ခၳးယၤကိၤ အၤဖၳအိၤ တှးဒီးတံ ခၳးစိူစဲ ဒၲ အၤ မှ မှၲုမၤရီ အၤဗှဲၤ နၲုၤဟဴ။ မှၲုမၤရီ ဖၳအိၤနှီ ဟဴ ယၴၤဆၳူ ဒၲ အၳး အဲ အဲၤ န ခြီ အၴူးနၲုၤဟဴ။ 17မှၴၤဖၳနၲုၤရဴ စထူၤ ဘီ ဖဲးအၤဘြှၤဟၤ အၤထံးခဲး တှၲုဟူး ဒၲ ခၳးဒၤဗီၤ အၤထံးခဲး နၲုၤမၤ အၤ အိၤ ဆၴူလွှီးထံး။ စထူၤ ဘီ ခၳးဒၤဗီၤ အၤထံးခဲး တှၲုဟူး ဒၲ အၳး ပှံစၲုကူး အီၤစၤရှၴလၤဖၳ ဒၲ ဘၤဘၳၤလိၤကှၴ နၲုၤမၤ အၤ အိၤ ဆၴူလွှီးထံး။ စထူၤ ဘီ အၳး ပှံစၲုကူး အီၤစၤရှၴလၤဖၳ ဒၲ ဘၤဘၳၤလိၤကှၴ တှၲုဟူး ဒၲ ခြီ အၤထံးခဲး နၲုၤမၤ အၤ အိၤ ဆၴူလွှီးထံး။ 18ယၴၤဆၳူခြီ နၲုၤ အၤ ဟူးလှူၤ အိၤပၤစှဲ ဖၳတၴး ဟၴနၲုၤမၤ, ခၳးစိူစဲ နၲုၤ အၤ ဟူး ဆၳၤဒူး ဒၴူမ ထၲုးဟဴ ယၴၤဆၳူခြီ အၤမှၲု မဴၤမၤရီ ဒၲ အၤ ကှံ ဖၴူ လၳး။ မၤနရဴ ဘီ အၤ ဖၴူ တူၤဟီ လၳး တိၤ အၤခဲးနၲုၤ, စဴမၤရူၤ ဒၴူမှၲုဒဴးထူၤ လၳး န သဲစးဆဲး ဘူၤစဲၤ။ 19ခၳးစိူစဲ မၤ ကၤယး ဒၲ အၤစဴအၤတှၴၤ တၲၤပြှဲၤ ထၲုးတိၤ ပှးမၤ အၳး သဲညၴး ရဴ မဴၤမၤရီ သဲတၤရှဲးဟၴၤ အၤ တၤနှၴၤ အၤခၳၤအၤခၴူး အၤ ကှံ ဒူၤကူးဟၲုၤ ဒူၤကူးသွဲ လၳး။ 20အၤ တၤနှၴၤ ဖၳနၲုၤ တၤဒၲၤရဴ, ဘီ အၤ အိၤမၴူး အၤခဲး, အၤ အိၤမၴူးမှူ မူထၴူၤ ဘူၤစဲၤ စဴမၤရူၤ အၤ တၤနၴမှဴခၳၤဖၳ တၲၤပြှဲၤ ဟူးအိၤလှၲုးထူၤ ပှၴ လၳး ရဴ အၤ ဟၴ လၳး န, “ဖဲးဒၤဗီၤ အၤဖၳခၳး ခၳးစိူစဲ, ဘဲၤဇှဴၤဘဲၤသီၤ တဲး ဒၲ နှဲၤ ကှံ ဖၴူ မဴၤမၤရီ အၴူးနၲုၤ တဲးမှၴ, မၤမှၴၤတၴးဟၴရဴ, အၤ မှၲုဒဴး နၲုၤမၤ စဴမၤရူၤ အၤ သဲစးဆဲး ဒၴူမှၲုဒဴးထူၤ လၳး ပြဲ။ 21အၤ ကှံ ဖၳပြှဲၤခၳး ပှး ရဴ နှဲၤ ဘဲၤ အဲ အၤမွှီၤ န ယၴၤဆၳူ နီ꤮, မှၴၤတၴးဟၴရဴ အၤ ကှံ မှၴၤဆီးပျဲကှၤ အၤကၤယး တၤဟၴၤ ဒၲ အၤ တှဲၤသံတှဲၤအိၤရၤ အၤကၳး ပှး။” 22လှဴး꤮ တှဲၤအၴူး တၤဟၴၤ ကှံ မှၴၤလၲမှၴၤဘးထူၤ စဴမၤရူၤ ဟၴအိၤနှၴၤ ပြှဲၤပြှိၤ တၲၤပြှဲၤ ဟၴ န, 23“ပြှဲၤမဴၤဖၳသဲၤ တၲၤပြှဲၤ ကှံ မှၲုဒဴးထူၤ ရဴ အၤ ကှံ ဖၳအိၤနှီ အၤ ဖၳပြှဲၤခၳး ပှး, ရဴ အၳး ကှံ အဲ အၤမွှီၤ န အၴၤမဲနၳၤယၲၤ ပှး,” အၴၤမဲနၳၤယၲၤ အၤငှိလၤဆ မၤ, “စဴမၤရူၤ အိၤကှၲုး န ပှဲၤ။” 24ဘီ ဖဲးစိူစဲ သဲနှၴထူၤ အၤခဲး, အၤ မှၴၤဖၳ ဘူၤစဲၤ အၤ တၤနၴမှဴခၳၤဖၳ မၴၤကူး လၳး နၲုၤ။ အၤ ကှၤဆိးဒူၤ န မှၲုမၤရီ ရဴ အၤ အဲကှၤ လၳး ဒၲ အၤဟီၤ။ 25မၤနရဴ ဘီ မှၲုမၤရီ ဖၳအိၤနှီ တူၤဟီ အၤဖၳပြှဲၤခၳး အၴူးတၲၤပြှဲၤ ဟီတိၤနၲုၤ, အၤ အိၤမၴူး တှၲဟီ လၳး တိၤ။ ဖဲးစိူစဲ အဲ လၳးမွှီၤ န ယၴၤဆၳူ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\