1 Kɔrɛ̃tɛ 10

1Da-byǎ, à n'â yǎl b'ǎ lyǐrh kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ wɛ̀rhɛ́ ǹdə́ nə́ nàmbala bɛ́ tó Muyiisi ni bə̀ ŋwɛ́nɛ́ gɔ-elũ èpòlò w wẽ́ mó yi ní. Ébɔ̃ zɔ ò ywə́l o mó pyi bə̀ gakó; bə̀ gakó byɛrhɛ mwə̃́ y nánshɔ̃̀ wá. 2Kɔn nyɛ̌ ǹdə wɔ́ nɛ̃̌-shɔ bə̀myɛ́ ga zwẽ ébɔ̃ w ǹdə́ mwə̃́ y wẽ́ ta, mùnì ga bə̀myɛ́ ǹdə́ Muyiisi jǐrh kɔn rə̀dù. 3Bə̀ gakó jú kùjú w òmyɛ́ òdù w ò shí Yi sõ mó; 4bə nyɔ̀ nɛ̃̌ mɔ́ mə̀dù y mə̀ shí Yi sõ mó; nə́kulu òdù y'à n'ô tó be ò zhə̀lə̀. Wɔ́ òmyɛ́ nɛ̃̌ bə̀ y'à n'ê nywɛ̀. Nə́kulu w òmyɛ́ mɔ́ wɔ́ Kristə. 5Sə bə̀ nánzhəzhɔ̌ y'à t'â wɛ̀rhɛ́ Yi pùbùlə̀ yé. Rə̀myɛ́ ce, bə̀ cù gɔ-elũ èpòlò w wə. 6Ywẽ̀ né nə̀myɛ́ wɔ́ myɔrhɔ nə́ yilə, mùnì ga shilə námməlwǎlsɛ bə̀ká zə nə́ba ǹdə bə̀ ta yé. 7Á bə̀k'á shɛ̀nɛ́ á tó á zwə́l vwə̃̀ wẽ̀ tɛ̀bɛ́ rə̀ də̀ Yi yó ǹdə bə̀ jàlà ta yé. Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: "Lyì bí jòm tɛ̃́ bə jí, bə nyɔ̀, bə zɛ̃̀ bə zhì dɛ̃̌ bə sa." 8Bə̀ jàlà fwə̌l; lyì mɔ̀ɔ̀rhɛ̀ shí-èlyè ǹdə́ rə̀tɔ̀ já cì dɛ̃ rə̀dù. Sə nə́myɛ̌ bə mə̌ sə nə́ wɛ̀rhɛ́ ǹdə bə̀ ta yé. 9Nə́ bə mə̌ sə nə́ zhẽ̀ Cinu ǹdə bə̀ jàlà gə́ wɛ̀rhɛ́ nɛ́, dɔma já dɔ̃̀ bɛ̀ bə gu mú ta yé. 10Bə̀ jàlà myɛ y'à n'ê ŋwɔ́ŋwɔ̌ ǹdə́ Yi; cu màlɛ́ka bə̀ e gu bi. Sə è gə wɔ́ ámyɛ̌ yilə, á bə̀k'á wɛ̀rhɛ́ ǹdə bə̀ ta yé. 11Bə̀ gə́ nɔ lwɛlɛ rɛ́ rə̀myɛ́ èta mɔ́ mə̌ sə rə yə̀ myɔrhɔ nə́ yilə. Bə̀ kɛ̃ ywẽ̀ né nə̀myɛ́ bə̀ m'ê lyəlyɔ nə́myɛ̌ jə̀fɔ́lɛ́, bə̀ yi rí tɛ̀bɛ́ nə́myɛ̌ ŋwɛ́nɛ́ rə̀ wẽ́ mó, wɔ́ lũ-zhɔ̌ mə̀ bwəlse. 12Èta, lò mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ bùl bə̀ ǹ zhǐ kẽkẽ, sə́ dɛ̃̀ ǹ bə̀ká tu tɛ̃́ yé. 13Sòlò dwí tɛ̀bɛ́ gakó á nɔ mɔ́, lyì bí gakó n'ê nɛ rɛ, sə Yi wɔ́ zhə̀n-cí. Rə̀ t'â la shɔ̀nɔ́ sòlò mɔ̀bɔ́ mə̀ du á jàn zə ába yé. Sòlò yi ní, rə̀ bá pə ába wu-jɔ̀ á ŋwɛ̀nɛ́ á pyɛ́nɛ́ á cìnə̀, á zhì, rə pə ába surhə á b'á du mə̀ wẽ́. 14Rə̀myɛ́ ce, à lyì nántwə̌rh, dɛ̃̌na á cìnə̀, bə̀k'á shɛ̀nɛ́ á tó á zwə́l vwə̃̀ wẽ̀ tɛ̀bɛ́ rə̀ də̀ Yi yó yé. 15À yě b'à gə́ n'â zɔ̀m ǹd'ába mɔ́, wɔ́ lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ zhe surhə à n'â zɔ̀m ǹdə́ bɛ. Ámyɛ tɛ́rɛ́na tɛ̀bɛ́ à zɔ̀m ǹd'ába èta mɔ́ á nyìwé. 16Nə́ gə gùlí dwã nə́ la búrú w kɔ́ nə́ tə̀ ǹdə́ dwã, nə́ r'é ce Yi nə̀bán sɛ̃́ kǎ-zɔ̌m mɔ́ yilə. Nə́ gə n'é nywɛ̀ mɔ̀, è də̀ Kristə jal mɔ́ wẽ́ nə́ r'é mwì dwã nɛ nɛ́ nà? Sə búrú w nə́ r'é kɛ́ nə́ tə̀l ǹdə́ dwã mɔ́, nə́ gə n'é dɔ̀m wà, è də̀ Kristə yala nɛ́ wẽ́ nə́ r'é mwì dwã nɛ nɛ́ nà? 17Búrú w wɔ́ òdù; nə́myɛ̌ ǹdə́ nə́ wɔ́ nánzhəzhɔ̌ ga, nə́ gakó wɔ́ kɔn rə̀dù, bə̀ nə́ gakó wɔ́ búrú w òmyɛ́ òdù w nə́ r'é tə̀l ǹdə́ dwã. 18Nyǐnə Esərayɛl lyì bí na. Bə̀ n'ê zə vwàmá bə̀ zwə́l vwə̃̀ bə̀ pɛ Yi ni. Sə byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê dɔ̀m vwə̃̀ né nàmá bɛ́ mɔ́, wɔ́ dwã nɛ bə̀ n'ê mwì ní ǹdə́ Yi, vwə̃̀ né nə̀myɛ́ wẽ́. 19Sə èta mɔ́ wɔ́ bə̀kɔ́n à n'â yǎl a wɔ̀? Wɔ́ wál à n'â yǎl a wɔ̀ bə̀ wẽ̀ dé tɛ̀bɛ́ rə̀ də̀ Yi bə̀ n'ê zwə́l vwə̃̀ né rə̀ yó mó ǹdə́ nə̀ nàmá bɛ́ ga wɔ́ kɔna? 20Ɔ̃́ɔ̃́, à n'â yǎl a wɔ̀ bə̀ vwə̃̀ né nyɛ̀bɛ́ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ yə̀l Yi rí tɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ zhə̀n mɔ́ pár mɔ́ n'ê zwə́l mó, wɔ́ nə̀cílsí námməlwǎlsɛ́ nɛ bə̀ n'ê zwə́l ne bə̀ pɛ, è də̀ Yi ni yé. Sə à t'â yǎl bə̀ ámyɛ̌ ǹdə́ nə̀cílsí yál kɔn rə̀dù yé. 21Á wàr á b'ǎ nyɔ̀ Cinu kǎ-zɔ̌m mɔ́ wẽ́, á zɛ̃̀ á k'á vò á nyɔ̀ nə̀cílsí myɛ nyǎn mɔ́ wẽ́ yé. Á wàr á b'ǎ jí Cinu kùjú wə́, á zɛ̃̀ á k'á vò á jí nə̀cílsí myɛ nyɔ̃̌ w yé. 22Nà wɔ́ Cinu nyí nə́ r'é yǎl nə́ pyà? Á n'á bùl bə̀ nə́ jàn du mu ráá etəra? 23Lyì jàlà n'ê wə̀l bə̀ kɔn gakó wɔ̌ rə̀ wɛ̀rhɛ́. Wɔ́ zhə̀nà. Kɔn gakó wɔ̌ rə̀ wɛ̀rhɛ́, sə è də̀ rə̀ gakó rə̀ càn yé. È də̀ rə̀ gakó rə̀ wɔ̌ rə̀ súlí á gùlú w Yi-ni-zhú mú jàn yé. 24Lò gakó bə̀ká pyà ǹ cìn nì sãɔ̃ dúdú yé. Pyǎ ǹ dwã bɛ́ nɛ sãɔ̃. 25Á wɔ̌ á dɔ̀m nàmá byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê yè ya yó mó, ǹd'á yə̀ kaka bwə̀rh bə̀ shò-kwã nɛ́ myɛ mùnì ga á wun bə̀ká zɛ̃̀ yé. 26Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ n'ê byili bə̀ cɛ y ǹdə́ kɔn dɛ̀bɛ́ gakó rə̀ ŋwɛ́nɛ́ è yó mó wɔ́ Cinu ń cǐ. 27Lò mɔ̀bɔ́ ń də̀ Kristə-lò gə byẽ̀ mó bə̀ ǹ bə̌ jí kùjú ń sõ, ǹ gə shɛ̀nɛ́ ǹ zhə̀lə̀, kùjú kɔ̀bɔ́ ń gə pɔ mɔ́, sə́ jí, sə bə̀ká bwə̀rh kaka yé, mùnì ga ǹ wu bə̀ká zɛ̃̀ yé. 28Sə lò gə wò mó bə̀ nyǐ wɔ́ vwĩ̀ nàmá, sə ǹ bə̀ká dɔ̃̀ yé, mɔ̀bɔ́ ń byili mú mú yilə, e súlí wu-zɛ̃̀ɛ̃́ y myɛ yilə. 29Wɔ́ mɔ̀bɔ́ ń byili mú mú wu-zɛ̃̀ɛ̃́ y zɔ̀mà à n'â zɔ̀mà, sə è də̀ ǹmyɛ́ cìcì wu-zɛ̃̀ɛ̃́ yil yé. À wɔ̌ à wɛ̀rhɛ́ kɔn dɛ̀bɛ́ à n'â yàlá. Lò dõ wu-zɛ̃̀ɛ̃́ nə wɔ̌ è bá kə́ à bùrsì rə̀myɛ́ yilə? 30À gə n'â ce Yi nə̀bán à b'â jí kùjú, byè yil lò mà n zɔ̀m à yil námməlwɛ̀lɛ́ kɔn dɛ̀bɛ́ à nɔ a zɛ̃̀ à n'â ce Yi nə̀bán mɔ́ yilə? 31Rə̀myɛ́ ce, á gə la kùjú jú, á gə la nɛ̃̌ nyɔ́, kɔn dɛ̀bɛ́ gakó á la wɔ̀rhɔ́, s'á wɛ̀rhɛ́ rɛ Yi còrhó yilə. 32Á tùntwə̃̀ə̃̀ né bə̀ká ce lò tu tɛ̃́ yé. Nə̀ bə̀ká ce Zhwifu, ráá lò mɔ̀bɔ́ ń də̀ Zhwifu tu tɛ̃́ yé; sə nə̀ bə̀ká ce Yi gùlú w lyì bí tu tɛ̃́ yé. 33Wɛ̀rhɛ́na ǹdə àmyɛ́ ta. À n'â wɛ̀rhɛ́ à gə́ wɔ̌ nɛ́, mùnì ga a wɛ̀rhɛ́ kɔn gakó rə yə̀ lyì bí gakó pùbùlə̀. À t'â pyà à dúdú sɛ̃ɛ̃́ yé. À n'â pyà lyì bí gakó sɛ̃ɛ̃́, mùnì ga bə nə vwǎrh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\