1 Kɔrɛ̃tɛ 11

1Kwěnə àmyɛ́ Pwəə nà ǹdə à gə́ n'â kwè Kristə nà nɛ́. 2À n'â cèrhé ába á gə́ n'á lyǐrh à yò twéé gakó mó yilə, á j'ǎ n'á zwẽ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ à cèrhè ába mó, á n'á wɛ̀rhɛ́ ǹdə à gə́ byili ába né. 3Sə à n'â yǎl b'ǎ lwar kɔn rə̀dù: wɔ́ Kristə ń wɔ́ lò gakó yó-cə́bal, bal wɔ́ kɛ̃ yó-cə́bal, Yi zɛ̃̀ rə̀ wɔ́ Kristə yó-cə́bal. 4Bal gə pú yə́-pú ń mə́ ń wɛ̀rhɛ́ Yi-co, ráá ń mə́ ń zɔ̀m zɔ̀mà nyɛ̀bɛ́ Yi y'à byili mu, sə́ nyǐ ń tá ń nyàm Kristə mó ń wɔ́ ń yó-cə́bal mɔ́ yé. 5Kɛ̃ gə yẽ̌ ń yó ne nánfò ń mə́ ń wɛ̀rhɛ́ Yi-co, ráá ń mə́ ń zɔ̀m zɔ̀mà nyɛ̀bɛ́ Yi y'à byili mu, sə́ nyǐ ńmyɛ tá ń nyàm ń yó-cə́bal mɔ́ yé. Kɔn nyɛ̌ ǹdə ń yó w wɔ́ nánfò ta. 6Kɛ̃ gə tá ń yǎl n bə ń yó ǹdə́ kàmə̀-jɛ̃̀, sə n fɔ̃̀ wà. Sə yó fɔ̀n ráá ò kwar gə wɔ́ cìzhìl kɛ̃ yilə, sə n bə w ǹdə́ kàmə̀-jɛ̃̀. 7Bal myɛ bə mə̌ sə n pú yə́-pú yé, bə̀ Yi wɛ̀rhɛ́ mɔ ǹdə rə̀ cìcì ta, mùnì ga rə̀ còrhó w tó ńmyɛ̌ dɛnnɛ o du. Bal còrhó zɛ̃̀ ò n'ô tó kɛ̃ dɛnnɛ ò dwi. 8Nə́ yě bə̀ Yi yə̀ kɛ̃ yala nɛ́ fɔ́n rə mé wɛ̀rhɛ́ bal yé. Wɔ́ bal yala nɛ́ Yi fɔ́n rə mé wɛ̀rhɛ́ kɛ̃. 9Yi wɛ̀rhɛ́ kɛ̃ bal yilə. Rə̀ yə̀ bal wɛ̀rhɛ́ kɛ̃ yil yé. 10Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, kɛ̃ mə̌ sə n bə ń yó w màlɛ́kabá yilə; rə̀myɛ́ n'ê byili bə̀ ń zhe yó-cə́bal. 11Sə è gə wɔ́ nə́myɛ̌ byɛ̀bɛ́ nə́ zù Cinu mú yilə, bal gə yà ń tɛ̀nɛ́, kɛ̃ yà ń tá ń la nɛ́ yál yé. Èta, kɛ̃ myɛ gə yà ń tɛ̀nɛ́, bal yà tá ń la nɛ́ yál yé. 12Wɔ́ bal yala Yi fɔ́n rə mé wɛ̀rhɛ́ kɛ̃, kɛ̃ zɛ̃̀ ń nə́ ń lùl bal, bə̀myɛ́ ga wɔ́ Yi sõ bə̀ shí ní. 13Ámyɛ cìcì tɛ́rɛ́na á nyì. Kɛ̃ mə̌ sə n wɛ̀rhɛ́ Yi-co ǹdə́ ń yə̀ ń yó bɛ ǹdə́ kàmə̀-jɛ̃̀? 14Á cìcì yě bə̀ bal gə yẽ̌ ń ywə́rh ne sə̀ byìl nándə̀dwààlɛ̀ ǹdə kɛ̃ ywə́rh ne, wɔ́ cìzhìlə̀. 15Sə kɛ̃ ywə́rh gə byìl nándə̀dwààlɛ̀, wɔ́ ńmyɛ còrhó, bə̀ Yi pɔ mɔ ywésé nándə̀dwààlɛ́ mùnì ga sə yə̀ ǹdə ńmyɛ yó kàmə̀-jɛ̃̀ ta. 16Sə lò gə nə́ ń yǎl n mà nyə̀-pɔ̌ yò w òmyɛ́ shò-kwã nɛ́ gwẽ̌, sə n nyǐ nə́myɛ̌ yə̀ nyə̀-pàárɛ́ rə̀myɛ́ myɛ̀rhɛ̀ yé. Yi gùúlí lyì bí myɛ yə̀ rə̀myɛ́ myɛ̀rhɛ̀ yé. 17Kɔn dɛ̀bɛ́ à la ába byilu èlǎsɛ̃́ mɔ́, à pwírí à wàr à bá cèrhé ába yé. À pwírí á dwã-gùúlí tɛ̀bɛ́ á n'á wɛ̀rhɛ́ mɔ́, wɔ́ lwɛlɛ dúdú á n'á nɛ rə̀ wẽ́. Á t'á nɛ cɛ̀nɛ̀ rə̀ wẽ́ yé. 18Tɛ̀bɛ́ à n'â yǎl a jɛ̀rɛ̀ a byili ába mó, à nyɛ̀ɛ̀ b'ǎ gə gùlí dwã gakó, pɔrá n'ê yàl á cəcəl wə. Sə à n'â bùl bə̀ dɛ̀ga rə̀myɛ́ wɔ̌ rə̀ yàl zhə̀nà. 19Pɔrá mə̌ sé yə̀ á cəcəl wə, mùnì ga bə lwar byɛ̀bɛ́ bə̀ ŋwɛ́nɛ́ á wẽ́ ǹdə́ zhə̀n mɔ́ párá. 20Á gə gùlí dwã, è də̀ Cinu kùjú w á n'á jí yé. 21Á gə la kùjú jú, lò gakó nə́ ń jí ń sə̀pwà kùjú w kɔ̀bɔ́ ń zə n mə n bə̀ mɔ́, nɔrh zɛ̃̀ mə̀ n'ê gwi jàlà, jàlà j'à n'ê nywɛ̀ bə̀ tətwi tɛ̃́. 22È gə wɔ́ èta, á wàr á jòm á sõ kǎlsɛ́ wẽ́ á jí s'á nyɔ̀ nà? Ráá wɔ́ yál á n'á yǎl á fulsi Yi gùlú w sə á ce byɛ̀bɛ́ bə̀ bə kaka zhe mó cìzhìlə̀? Á n'á yǎl b'à cèrhé ába? À wàr à bá cèrhé ába yò w òmyɛ́ yil yé. 23Kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ à cèrhè ába mó, wɔ́ Cinu sõ à zwẽ de né. Cəcɛ̃ y kɛ̀bɛ́ bə̀ myìnì Cinu Yezu bə pə bə zə mɔ́, ń kwè búrú, 24n ce Yi nə̀báná, n kə́ w dwã wa, n wɔ̀: "Zwẽnə á dɔ̃̀. Tɛ̀bɛ́ wɔ́ àmyɛ́ yala, à n'â pɛ á yilə. Wɛ̀rhɛ́na èta, á m'á lyǐrh à yò." 25Èta myɛ, bə̀ gə́ jú kùjú w bə zhɛ̀, n kwè sɛ̃́ kǎ-zɔ̌m, n wɔ̀: "Kǎ-zɔ̌m mɔ́ mɔ̀bɔ́ n'ê byili bə̀ dɔbrɛ́ nándùl lé Yi tó à jal mɔ́ mə̀ ló tɛ̃́ mɔ́ dɛnnɛ rə zə ǹd'ába mɔ́ wɔ́ zhə̀nà. Á gə tú á la mɔ nyɔ́ gakó, s'á wɛ̀rhɛ́ èta, á m'á lyǐrh à yò." 26Rə̀myɛ́ ce, á gə tú á n'á dɔ̀m búrú w òmyɛ́, á n'á nywɛ̀ sɛ̃́ mɔ́ mə̀myɛ́, wɔ́ Cinu cu mú á n'á bwə̀l kɔn la bé yí n ká n bà. 27Rə̀myɛ́ ce, lò mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ dɔ̀m Cinu búrú wə́, ǹ nə́ ǹ nywɛ̀ ń sɛ̃́ mɔ́ yààyàà, ǹ nə́ ǹ gwar Cinu yala nɛ́ ǹdə́ ń jal mɔ́. 28Sə lò mɔ̀bɔ́ gakó ǹ gə la búrú w òmyɛ́ dɔ́m, ǹ gə la sɛ̃́ mɔ́ mə̀myɛ́ nyɔ́, ǹ mə̌ sə́ jɛ̀rɛ̀ ń tɛ́rɛ́ ǹ wẽ́ náàcɛ̀nɛ́ sə́ zɛ̃̀ ń mə́ jí ri. 29Lò mɔ̀bɔ́ ǹ gə nə́ ǹ dɔ̀m búrú w òmyɛ́, ǹ nə́ ǹ nywɛ̀ sɛ̃́ mɔ́ mə̀myɛ́, ń jà ǹ yə̀l Kristə yala nɛ́ gə́ wɔ́ kɔn ná-dwí yilə, wɔ́ yò ǹ nə́ ǹ cĩ́ ǹ cìcì yó w ǹdə́ ǹ gə nə́ ǹ jí ri. 30Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, á nánzhəzhɔ̌ wɔ́ nə̀bwànà, jàlà jàn bə já yé, nánzhəzhɔ̌ myɛ cì. 31Nə́myɛ̌ cìcì mú gə y'ǎ n'é nyǐ nə́ tùntwə̃̀ə̃̀ né, Yi y'à t'â la nə́ bùrsì bǔr yé. 32Sə Cinu nə́ ń bùr nə́ bùrsì ń mə́ ń zwə́r nə́ba, mùnì ga ń gə tú ń la lũ w lyì bí bùrsí kɔ́, sə nə́ twə́r bə̀ká yə̀ gàà yé. 33Da-byǎ, è gə wɔ́ èta, á gə gùlí dwã nɛ Cinu kùjú w jú yilə, s'á dɛ̃̀ dwã. 34Lò mɔ̀bɔ́ nɔrh zhe, sə n jí kùjú jẽ̌, mùnì ga Yi bə̀ká tó á dwã-gùlú w dɛnnɛ rə cĩ́ dóó á yó w yé. È gə wɔ́ ywẽ̀ né nyɛ̀bɛ́ nə̀ dàl mɔ́ yilə, à gə tú á sõ, à bá kwɛrhɛ nɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\