1 Kɔrɛ̃tɛ 12

1Da-byǎ, è gə wɔ́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ pansɛ́ yilə, à n'â yǎl b'ǎ lwar kɔn gə́ wɔ́ nɛ́ pamparɛ̃ɛ̃. 2Á yě b'ǎ gə́ y'ǎ gwẽ̌ yə̀ Yi ni zhí mú yi ní, á y'ǎ shɛ̀nɛ́ bə jə́jɛ̀rɛ́ ába, á kwè á cìn á ce wẽ̀ tɛ̀bɛ́ rə̀ də̀ Yi bə̀ n'ê zwə́l rə̀ t'â zɔ̀m mɔ́ jɔ̃̀ wà. 3Wɔ́ rə̀myɛ́ yilə, à n'â yǎl b'ǎ lwar bə̀ lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń zɔ̀m ǹdə́ Yi Eshirhə y jàn, rə̀-ná-cí wàr ń mà n bwəl lwɛlɛ n pə Yezu ni yé; lò myɛ wàr ń mà n wɔ̀ bə̀ Yezu wɔ́ Cinu, ǹdə́ è gə də̀ ǹdə́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ jàn yé. 4Eshirhə y pansɛ́ wɔ́ dúdúmə́ dúdúmə́, e j'à wɔ́ èmyɛ́ èdù y è n'ê pɛ sə̀ ga. 5Tumə nə́ nə̀ ŋwɛ́nɛ́ mɔ́ wɔ́ dúdúmə́ dúdúmə́, e j'à wɔ́ Cinu mú ńmyɛ̌ mə̀dù y yil nə́ r'é twĩ̀ nì. 6Yi tumə né wɔ́ dúdúmə́ dúdúmə́, e j'à wɔ́ Yi rí rə̀myɛ́ rə̀dù y rə̀ n'ê twĩ̀ nə̀ gakó, lò gakó wẽ́. 7Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ n'ê pɛ pɛnɛ́ lò gakó ne, e tó è dɛnnɛ e byili è jàn dɛ́, lyì bí gakó sãɔ̃ yilə. 8È n'ê pɛ lármɔ zɔ̀mà pɛnɛ́ lò nè; e jà e pə surhə pul zɔ̀mà pɛnɛ́ ń dõ ne; 9e j'à wɔ́ èmyɛ́ èdù y è n'ê ce lò zhí Yi ni námpúm; e pə nə̀bwànà wárh pɛnɛ́ ń dõ ne. 10Wɔ́ èmyɛ́ è n'ê ce lò ŋwɛ̀nɛ́ n wɛ̀rhɛ́ màmyaarhɛ; e jà e pə Yi nyì-zwennə pɛnɛ́ ń dõ ne; wɔ́ Eshirhə y è n'ê ce lò ŋwɛ̀nɛ́ n lwar kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ èmyɛ́ cìcì tum, ǹdə́ tɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ Shətana tum mú pár dwã wa; è n'ê ce lò ŋwɛ̀nɛ́ n zɔ̀m zɔ̀mà dwí dõ, e ce ń dõ ŋwɛ̀nɛ́ ń byili zɔ̀mà nɛ́ nə̀myɛ́ kùrə̀. 11Wɔ́ Eshirhə y èmyɛ́ èdù y è ce tumə né nə̀myɛ́ gakó ŋwɛ́nɛ́, e zɛ̃̀ è n'ê tə̀l nè è pɛ lò gakó ne ǹdə è gə́ n'ê yǎl nɛ́. 12Numbyíní yala nɛ́ wɔ́ kɔn námpúm, e jà nə̀ zhe kə̀kàlsɛ̀ nánzhəzhɔ̌. Sə ǹdə́ nə̀ kə̀kàlsɛ́ já ga, nə̀ wɔ́ kɔn rə̀dù námpúm. Byɛ̀bɛ́ bə̀ mù dwã nɛ ǹdə́ Kristə mó myɛ wɔ́ èta. 13Rə̀myɛ́ ce, nə́myɛ̌ gakó, Zhwifubá ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá ga, byɛ̀bɛ́ bə̀ cǐ bə̀ cìnə̀, ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ bə bə̀ cìn cǐ ga, wɔ́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ y èmyɛ́ èdù y wẽ́ Yi co nə́ gakó né, nə́ jǐrh kɔn rə̀dù. Wɔ́ Eshirhə y èmyɛ́ èdù y nə́ gakó zwẽ nə́ nyɔ̀. 14Numbyíní yala nɛ́ də̀ kə̀kàlà èdù yé. Nə̀ zhe kə̀kàlsɛ̀ nánzhəzhɔ̌. 15Nà gə wòwə̀: "Àmyɛ́ gə́ də̀ jɛ̃̀ mɔ́ ce, à də̀ yala nɛ́ kə̀kàlà yé", rə̀myɛ́ nə wɔ̌ rə̀ bá ce nà y k'ê də̀ yala nɛ́ kə̀kàlà zhə̀nà? 16Zhɛ̃̌ gə wòwə̀: "Àmyɛ́ gə́ də̀ yírh mó ce, à də̀ yala nɛ́ kə̀kàlà yé", rə̀myɛ́ nə wɔ̌ rə̀ bá ce zhɛ̃̌ rɛ́ zɛ̃̀ rə̀ k'ê də̀ yala nɛ́ kə̀kàlà zhə̀nà? 17Numbyíní yala nɛ́ gakó gə y'à wɔ́ yírh, è y'à má zə bə̀kúku e mé cili? Sə è yala nɛ́ gakó gə y'à wɔ́ zhɛ̃̌, etər è y'à má tó né e nyɛ̀ɛ̀ lwẽ́? 18Zhə̀nà, Yi wɛ̀rhɛ́ numbyíní yala nɛ́ kə̀kàlà èdù gakó ǹdə rə̀ gə́ n'ê yǎl nɛ́. 19Yala nɛ́ gakó nə gə y'à wɔ́ kə̀kàlà èdù sá, yala nɛ́ y'à má shí yẽ̀? 20Zhə̀nà, yala nɛ́ kə̀kàlsɛ́ já, sə̀ gakó já mù dwã nɛ sə̀ wɔ́ kɔn rə̀dù. 21Yírh wàr rə̀ má wɔ̀ jɛ̃̀ nɛ̀ bə̀ rə̀ bə è tum zhe yé. Yó wàr ò má wɔ̀ nə̀rh nè bə̀ ò bə sə̀ tum zhe yé. 22Yala nɛ́ kə̀kàlsɛ́ shɛ̀bɛ́ sə̀ nyɛ̌ ǹdə sə̀ bə kùr zhe ta mɔ́, wɔ́ sə̀myɛ́ gaga mɔ́ sə̀ zhe kùr du. 23Yala nɛ́ kə̀kàlsɛ́ shɛ̀bɛ́ nə́ r'é bùl bə̀ sə̀ bə kùr zhe mó, wɔ́ sə̀myɛ́ sõ nə́ r'é cili ní dɛ̃́dɛ̃́ du. Nə́ yala nɛ́ kə̀kàlsɛ́ shɛ̀bɛ́ nə́ t'á yǎl bə̀ lò yírh jòm sə̀ yó mó myɛ, nə́ r'é zal sə̀myɛ́ náàcɛ̀nɛ́ dɛ̃́dɛ̃́ du. 24Sə kə̀kàlsɛ́ shɛ̀bɛ́ sə̀ zhǐ wárhgáá mɔ́, è də̀ nyɔ́ɔ́ bə̀ nə́ cili sə̀myɛ́ sõ yé. Wɔ́ Yi rə̀ wɛ̀rhɛ́ numbyíní yala nɛ́ èta, mùnì ga bə já n'ê cili kə̀kàlsɛ́ shɛ̀bɛ́ nə́ r'é bùl bə̀ sə̀ bə kùr zhe mo sõ. 25Èta, pɔrá tɛ̀nɛ́ yala nɛ́ wẽ́ yé. Nə̀ kə̀kàlà èdù gakó n'ê nyǐ è dõ yò cɛ̀nɛ̀. 26Numbyíní yala nɛ́ kə̀kàlà èdù gə n'ê nwɛ̀nɛ̀, kə̀kàlsɛ́ dwã bɛ́ gakó tó y sə̀ n'ê nwɛ̀nɛ̀. Bə̀ gə n'ê cili kə̀kàlà èdù sõ, kə̀kàlsɛ́ dwã bɛ́ gakó tó y sə̀ só sə̀ cìnə̀. 27Èta myɛ, ámyɛ̌ gakó wɔ́ Kristə yala. Á mə̀dù mə̀dù gakó wɔ́ Kristə yala nɛ́ kə̀kàlà. 28Wɔ́ èta ǹdə́ byɛ̀bɛ́ Yi cír rə cĩ́ Kristə-lyì gùlú w wẽ́ mó. Nã́yə́ə́ bé, wɔ́ Kristə tùntúmə́ bé; byɛ̀bɛ́ bə̀ pú mú wɔ́ Yi nyì-zwennə bé; byɛ̀bɛ́ bə̀myɛ ké pú mú wɔ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê byili Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ bə̀ dwã bɛ́ nɛ mɔ́; rə̀myɛ́ kwã nɛ́, wɔ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ màmyaarhɛ́ mɔ́, ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ nɔ nə̀bwànà wárh pɛnɛ́ y mɔ́, ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ nɔ dwã nɛ sãɔ̃ pɛnɛ́ y mɔ́, ǹdə́ yé né cìnə́ bé, ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê zɔ̀m zɔ̀mà dwí dwã mɔ́. 29Lyì bí gakó də̀ tùntúmə́ yé; bə̀ gakó də̀ Yi nyì-zwennə myɛ yé. È k'ê də̀ bə̀ gakó myɛ bə̀ n'ê byili Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ bə̀ dwã bɛ́ nɛ yé. È də̀ bə̀ gakó bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ màmyaarhɛ yé. 30È də̀ bə̀ gakó myɛ bə̀ nɔ nə̀bwànà wárh pɛnɛ́ yé. È k'ê də̀ bə̀ gakó myɛ bə̀ n'ê zɔ̀m zɔ̀mà dwí dwã yé. È də̀ bə̀ gakó myɛ bə̀ wɔ̌ bə̀ byili zɔ̀mà nɛ́ nə̀myɛ́ kùr yé. 31Pyǎna pansɛ́ shɛ̀bɛ́ sə̀ du sə̀ dwã bɛ́ mɔ́. Yẽ̌nə a byili ába sɔ́má y kɛ̀bɛ́ è du è dwã bɛ́ gakó mó:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\