1 Kɔrɛ̃tɛ 13

1Bá à gə y'à yě dwə́ né gakó zɔ̀mà nɛ́, numbyínsí nyə̀ná nɛ́ ǹdə́ màlɛ́kabá nyə̀ná nɛ́ ga, a j'à bə sónó zhe, à zɔ̀mà nɛ́ nyɛ̌ ǹdə wɔ́ gùlú bə̀ n'ê dwí ò n'ô ce sɔ̀, ráá lòmè bə̀ n'ê mà ta. 2Bá à gə zhe Yi nyì-zwennə pɛnɛ́, à zhe lárma dwí gakó, à yě kɔn dɛ̀bɛ́ gakó rə̀ shèè kùrə̀, bá à gə zhí Yi ni, à wɔ̌ à bá ce pyàr fwǎr rə̀ jààsɛ̀ wà, à gə bə sónó zhe, à wɔ́ nánfò. 3Bá à gə kwè à jɛ̃̀-kɔn dɛ́ gakó a tə̀ nə̀mwà nɛ̀, a pə à cìn bə ji myǐn, à gə bə sónó zhe, rə̀myɛ́ gakó wɔ́ nánfò. 4Sónó cí nə́ ń zhìlì ń yala nɛ. Sónó cí nə́ ń sɛ̃ ń dwã bɛ́ nɛ; ń tá ń dùr bwɛ̃̌ yé. Sónó cí tá ń cèrhé ń cìn yé; ń bə cìn-byilu zhe yé. 5Sónó cí tá ń twĩ̀ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ bə mə̌ yé. Sónó cí tá ń pyà ń dúdú sɛ̃ɛ̃́ yé; ń lyim t'â zɛ̃̀ làlà yé; ń tá ń cĩ́ yò ń wẽ́ ń mə́ ń jí zùùrì yé. 6Sónó cí wu bə nyɛ̀ lwɛlɛ yil yé; ń wu nyɛ̀ zhə̀n yilə. 7Sónó cí nə́ ń pɛ sǔbri twéé gakó; ń zhí Yi ni kɔn gakó wẽ́; ń nə́ ń dɛ̃̀ Yi nyì-bwelé y pyǐrh mó kɔn gakó wẽ́; ń nə́ ń zhìlì ń yala nɛ kɔn gakó wẽ́. 8Sónó t'â la zhɔ̌ gaga yé. Yi nyì-zwennə pɛnɛ́ bá zhɛ̀ dɛ̃ rə̀dù; zɔ̀mà dwí dõ pɛnɛ́ bá lyɛ̃; lárma bá jé. 9Nə́ lwar mɔ́ wɔ́ nángwə̀mə́; zɔ̀mà nɛ́ Yi n'ê byili nə́ba nə́ zɔ̀m mɔ́ myɛ wɔ́ nángwə̀mə́. 10Sə dɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ námpúm mú gə túwə́, tɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ nángwə̀mə́ y mó bá jé. 11À gə́ y'à wɔ́ bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ yi ní, à y'à n'â zɔ̀m bə̀swɛ́nɛ́, à y'à n'â tɛ́rɛ́ bə̀swɛ́nɛ́, à surhə né y'à wɔ́ bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ surhə; sə à gə́ tú a jǐrh námpwə̌l mó, à dwĩ̀ bə̀swɛ́nɛ́ rɛ́ nɛ. 12Nə́myɛ̌ gə́ nə nɛ́ èlǎsɛ̃́ mɔ́, wɔ́ ǹdə lò gə́ nə èsə̃̌yùlú zhèzhé wẽ́ né. Sə rə̀ yi gə tú è yúwə́, è bá yə̀ ǹdə lò gə́ nə́ ń nyǐ ń dõ yé ta. Èlǎsɛ̃́ mɔ́, à lwar mɔ́ gwẽ̌ yə̀ báásɛ yé. Sə rə̀ yi gə tú è yúwə́, à bá lwar námpúm ǹdə Yi gə́ yě àmyɛ pár nɛ́. 13Èlǎsɛ̃́ wɔ́ wẽ̀ rə̀tɔ̀ rə̀ ŋwɛ́nɛ́: Yi-ni-zhú mú ǹdə́ rə̀ nyì-bwelé y pyǐrh mó dã̀ɔ̃́, e súlí sónó. Sə rə̀myɛ́ rə̀tɔ̀ y ga wẽ́ mó, wɔ́ sónó ò du.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\