1 Kɔrɛ̃tɛ 15

1Da-byǎ, à k'â n'â lyǐrh ába yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí à bwə̀l a byili ába mó yò. Á zwẽ de á zhǐ kẽkẽ. 2Á gə zɔ rɛ ǹdə à gə́ bwə̀l lè a byili ába né, wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ bá vwǎrh ába. È gə də̀ rə̀myɛ́, sə́ nyǐ á Yi-ni-zhú mú wɔ́ nánfò. 3À byili ába kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ bə̀ byili àmyɛ nɛ mɔ́, sə wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ zhe kùr du, bə̀ Kristə cù nə́ yə̀-bəlwàálɛ́ yilə, ǹdə bə̀ gə́ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ né. 4Bə̀ co mo, n ká n bwìrhì ń dwã nə̀tɔ̀ yùwə̀, ǹdə bə̀ gə́ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ né. 5Ń byili ń cìn Pyɛɛrɛ nɛ, n zɛ̃̀ n byili ń cìn ń tùntúmə́ bé shí ǹdə́ bə̀lyè y ne. 6Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, n byili ń cìn ń kwã-lyì bí jàlà nɛ̀ ǹdə́ bə̀ zhǐ dwã yó. Bə̀ y'à du lyì zwã̌-ànu. Bə̀ jàlà cùwə̀, sə bə̀ nánzhəzhɔ̌ gwẽ̌ ŋwɛ́nɛ́. 7Sə rə̀myɛ́ kwã nɛ́, ń byili ń cìn Zhakɛ nɛ, n zɛ̃̀ n byili ń cìn ń tùntúmə́ bé gakó ne. 8Rə̀myɛ́ gakó kwã nɛ́, n zɛ̃̀ n byili ń cìn àmyɛ́ mɔ̀bɔ́ à nyɛ̌ ǹdə byì-shɛ̀mɛ́ kɛ̀bɛ́ bə̀ lùl ǹdə́ è cànsɛ́ gwẽ̌ yə̀ yí ta mɔ́ nɛ, 9b'à wɔ́ námpɔ́lɛ́ ń tùntúmə́ bé gakó wẽ́. À nwɛ̀nɛ̀ Yi lyì bí gùlú wə́. Rə̀myɛ́ ce, kɔn bə mə̌ sə bə byẽ̀ nè bə̀ Kristə tùntúm yé. 10Wɔ́ Yi gə́ wɔ́ sónó cə́bal mɔ́ è ce, à wɔ́ à gə́ wɔ́ nɛ́, sə rə̀ sónó w ò ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ nɛ mɔ́ yə̀ nánfò yàl yé. Àmyɛ́ gaga mɔ́ twĩ̀ du Kristə tùntúmə́ bé gakó. Sə è gə wɔ́ zhə̀n wál yilə, è də̀ àmyɛ́ sə̀pwà jàn à má twĩ̀ yé. Wɔ́ Yi sónó w rə̀ zɔ ǹdə́ nɛ mɔ́. 11È gə wɔ́ àmyɛ́ ráá bə̀myɛ́, nə́myɛ̌ ga wɔ́ yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí rə̀myɛ́ rə̀dù y nə́ r'é bwə̀l nə́ byili. Wɔ́ rə̀myɛ́ nyí ámyɛ zwẽ. 12Da-byǎ, nə́ r'é bwə̀l bə̀ Kristə bwìrhì n zɛ̃̀ n du cùùrì wẽ́. Byè yil á lyì jàlà n'ê wə̀l bə̀ cùùrì t'â la bùrhù? 13Cùùrí gə t'â la bùrhù, rə̀myɛ́ sə́ nyǐ Kristə myɛ yə̀ bwìrhì yé. 14E jà Kristə gə yə̀ bwìrhì, sə́ nyǐ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ nə́ r'é bwə̀l nə́ byili mú bə kùr zhe yé, sə́ nyǐ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ ámyɛ zwẽ rə̀ nyí mú wɔ́ nánfò. 15Kɔn súlí myɛ, sə́ nyǐ nə́myɛ̌ gə́ wò bə̀ Yi bwìrhì Kristə mó, wɔ́ kɔma nə́ r'é gòm nə́ ce Yi nyí ni. Cùùrí gə t'â la bùrhù, sə́ nyǐ Yi yə̀ Kristə myɛ bwìrhì yé. 16Cùùrí gə t'â la bùrhù, rə̀myɛ́ sə́ nyǐ Kristə myɛ yə̀ bwìrhì yé. 17E jà Kristə gə yə̀ bwìrhì, sə́ nyǐ á Yi-ni-zhú mú myɛ bə kùr zhe yé, b'ǎ gwẽ̌ ŋwɛ́nɛ́ á yə̀-bəlwàálɛ́ wẽ́. 18Kɔn gə wɔ́ èta, sə́ nyǐ byɛ̀bɛ́ bə̀ zù Kristə bə zɛ̃̀ bə cì mú jé. 19È gə wɔ́ lũ w kɔ̀bɔ́ nə́ ŋwɛ́nɛ́ ò wẽ́ èlǎsɛ̃́ mɔ́ dúdú yil nə́ zù Kristə nə́ r'é dɛ̃̀ kɔn ń sõ, sə́ nyǐ nə́ zhe zwini du lyì bí gakó. 20Lwarna b'è də̀ èta yé. Kristə bwìrhì zhə̀n ga, n zɛ̃̀ n du cùùrì wẽ́, n mə n byili bə̀ byɛ̀bɛ́ bə̀ cù mú myɛ bá bwìrhì. 21Cu mú wɔ́ lò mə̀dù dɛnnɛ mə̀ tó né mə bà. Sə wɔ́ lò mə̀dù jàn yil myɛ cùùrí gakó bá tó né rə bwìrhì. 22Wɔ́ Adəma dɛnnɛ cu mú tó né mə bà, lyì bí gakó n'ê cì. Sə wɔ́ Kristə jàn yil bə̀ gakó bá ká nə myə̌l. 23Wɔ́ Kristə ń tó yé n bwìrhì. Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, ń gə ká ń túwə́, wɔ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ zù mù mú bə̀ má bwìrhì. Wɔ́ èta kɔn gakó la nɛ́ tó. 24Kristə gə tú ń cɔ̀ jàn cìnə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ ŋwɛ́nɛ́ dɛ̃̌, ǹdə́ ŋwɔ̀nɔ́ cìnə́ bé dwí gakó jàn dɛ́ yi ní, ń mà n pə ń pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ ń Da Yi ni. Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, kɔn gakó bá zhɛ̀. 25Sə kɔn wɔ́ nyɔ́ɔ́ bə̀ Kristə jí pyɛ̀lɛ̀ rɛ́, kɔn bé yí dɛ̃ rɛ́ tɛ̀bɛ́ Yi la ce n nɔ̀ rə̀ zwə̀ bé gakó ń nə̀rh kùr w mó. 26Sə zù-bal mɔ́ nánkwaá mɔ́ ń la zhìlù mú, wɔ́ cu. 27Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: "Yi co kɔn gakó ń nə̀rh kùr wə̀." Sə nə́ yě pamparɛ̃ɛ̃ bə̀, bə̀ gə́ wò bə̀ kɔn gakó ŋwɛ́nɛ́ ń nə̀rh kùr w mó, wɔ́ zhə̀nà, sə Yi twə́r tɛ̀nɛ́ wẽ̀ dé tɛ̀bɛ́ gakó rə̀ la Kristə nə̀rh kùr w yál mɔ́ wẽ́ yé, bə̀ wɔ́ Yi rə̀ pɔ mɔ ŋwɔ̀nɔ́ kɔn gakó yó. 28Byǐ mú gə tú ń nə́ ń jí pyɛ̀lɛ̀ kɔn gakó yó, Da mɔ́ mɔ̀bɔ́ ń pɔ mɔ ŋwɔ̀nɔ́ kɔn gakó yó mó mà n jí pyɛ̀lɛ̀ ńmyɛ yó wə. Èta, Yi bá jí pyɛ̀lɛ̀ námpúm kɔn gakó yó. 29Lyì jàlà ŋwɛ́nɛ́ bə̀ n'ê ce bə pə bɛ nɛ̃̌-shɔ cùùrì yilə. Sə cùùrì gə y'à t'â la bùrhù, wɔ́ bə̀kɔ́n nyɔ̀ɔ̀rhɛ́ bə̀ nɛ̃̌-shɔ mɔ́ èta mɔ́ la bɛ pɔ? 30Sə nə́myɛ̌ cìcì mú, wɔ́ bə̀kɔ́n yil nə́ j'á t'á gá nə́ myə̌l lé ne twéé gakó? 31Da-byǎ, zhə̀nà, dɛ̃ gakó à t'â gá à myə̌l lé ne yé. À wu nyɛ̀ ǹd'ába nə́ Cinu Yezu Kristə jàn yilə. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce à n'â byili ába rə̀myɛ́. 32À bú dwã ǹdə́ lyì Efɛɛzɛ nɛ, bə̀ tùntwə̃̀ə̃̀ né nyɛ̌ ǹdə gɔ vwàmá tùntwə̃̀ə̃̀ ta. È gə wɔ́ lũ w nyə̀ná nɛ́ dúdú yil à bú búlə́ né nə̀myɛ́, wɔ́ bə̀kɔ́n nyɔ̀ɔ̀rhɛ́ à la nɔ? Cùùrì gə t'â la bùrhù, sə nə́ wɛ̀rhɛ́ ǹdə səswalá èdù gə́ byili ní. È wòwə̀: "Nə́ jí sə nə́ nyɔ̀, bə̀ nəkɔl nə́ la cú." 33Dɛ̃̌na á cìnə̀, bə̀ wɔ́ dɔwa námməlwɛ̀lɛ́ ń nə́ ń cɔ̀ yò. 34Káná bə̀ á nà y yó, s'á yẽ̌ yə̀-bəlɔ̀lɔ́ wɔ̀rhɔ́ nɛ. Lyì jàlà ŋwɛ́nɛ́ á wẽ́ bə̀ yə̀l Yi pár yé. À n'â wə̀l èta à la má ce ába cìzhìlə̀. 35Dɛ̀ga, mɔ̃̌ mà n zɛ̃̀ ń nə́ ń bwə̀rh ń cìnə̀: "Etər cùùrí bá tó né rə bwìrhì? Wɔ́ etər yala nɛ́ nyɛ̀bɛ́ nə̀ la ká bé bwìrhì mú má yə̀ nɛ́?" 36Lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń bùl rə̀myɛ́ bə surhə zhe yé. Ǹ gə kwè jíjí byǐ ǹ dùwə̀, è wàr è má lyĩ ǹdə́ è yə̀ bwár yé. 37È gə wɔ́ yál-byǐ ráá jíjí dwí dõ byǐ ǹ la dú, wɔ́ byǐ y ǹ nə́ ǹ dwì. E zɛ̃̀ e lyĩ e byì e ce eshɔ̀. Sə byǐ y t'â la já e lyĩ eshɔ̀ yé. 38Wɔ́ Yi rə̀ n'ê ce yál-byǐ lyĩ e byì e jǐrh yál-eshɔ̀ ǹdə rə̀ gə́ n'ê yǎl nɛ́. Wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ n'ê ce jíjí gakó ce rə̀ shəshɔ̀. 39Wẽ̀ dé gakó yala nɛ́ də̀ rə̀dù yé. Numbyíní yala nɛ́ ǹdə́ vwǎm mɔ́ yala nɛ́ də̀ rə̀dù yé. Kúmí yala nɛ́ ǹdə́ émwǎ myɛ yala nɛ́ də̀ rə̀dù yé. 40Wẽ̀ ŋwɛ́nɛ́ dɛ̃̌, rə̀ tɛ̀ ŋwɛ́nɛ́ cɛ yó, sə tɛ̀bɛ́ rə̀ ŋwɛ́nɛ́ dɛ̃̌ mɔ́ ǹdə́ cɛ yó nyǎn dɛ́ cɛ̀nɛ̀ rɛ́ də̀ rə̀dù yé. 41Yi rí cɛ̀nɛ̀ rɛ́ ǹdə́ cànà y cɛ̀nɛ̀ rɛ́ ǹdə́ cã̀mə́sɔ̌sɛ́ cɛ̀nɛ̀ rɛ́ də̀ rə̀dù yé. Cã̀mə́sɔ̌sɛ́ myɛ gakó cɛ̀nɛ̀ rɛ́ də̀ rə̀dù yé. Cã̀mə́sɔ̀wá gakó zhe è cɛ̀nɛ̀. 42Kɔn bá yə̀ èta cùùrí myɛ gə tú rə̀ bwìrhì yi ní. Numbyíní gə cù bə ce y tɛ̃́ cɛ y wẽ́, ǹdə bə̀ gə́ yá dù jíjí ní, è yala nɛ́ n'ê bwárá. Sə è gə ká bwìrhì, è k'ê wàr è la bwár yé. 43Numbyíní yala nɛ́ bə̀ n'ê ce gɔ́rɔ́ wẽ́ mó bə kùr zhe yé. Sə è gə k'â la bùrhù, wɔ́ yala nyɛ̀bɛ́ nə̀ zhe kùr è la mé bwìrhì. Nyɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê ce gɔ́rɔ́ w wẽ́ mó bə jàn zhe yé. Sə è gə k'â la bùrhù, wɔ́ yala nyɛ̀bɛ́ nə̀ zhe jàn è la mé bwìrhì. 44Numbyíní yala nɛ́ bə̀ n'ê ce gɔ́rɔ́ wẽ́ ǹdə jíjí byǐ ta mɔ́ wɔ́ lũ w nyə̀ná nɛ́. Sə è gə k'â la bùrhù, wɔ́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ nyə̀ná nɛ́ è la mé bwìrhì. Cɛ yó dúdú yala nɛ́ myɛ ŋwɛ́nɛ́. Nyɛ̀bɛ́ nə̀ jǐrh Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ nyə̀ná mɔ́ myɛ ŋwɛ́nɛ́. 45Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: "Adəma nã́yə́ə́ mó wɔ́ numbyíní. Yi wɛ̀rhɛ́ mɔ rə pɔ̃ nyǔ." Sə Adəma nánkwaá mɔ́ wɔ́ Eshirhə, è n'ê pɛ nyǔ. 46È də̀ mɔ̀bɔ́ ń wɔ́ Eshirhə y mó ń jɛ̀rɛ̀ n bə̀ yé. Wɔ́ mɔ̀bɔ́ ń wɔ́ numbyíní y mú ń jɛ̀rɛ̀ n bà. 47Adəma nã́yə́ə́ mó wɔ́ cɛ y shó w wẽ́ ń shí ní, sə bə̀lyè nyǎn mɔ́ wɔ́ Arəzana w ń shí ní. 48Byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ lũ w lyì bí mú wɔ́ ǹdə mɔ̀bɔ́ bə̀ zə cɛ y shó w bə mɔ mɔ́ ta. Byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ dɛ̃̌ Arəzana w lyì bí mú wɔ́ ǹdə mɔ̀bɔ́ ń shí dɛ̃̌ Arəzana w mɔ́ ta. 49Èta myɛ, nə́ b'ǎ nyɛrhɛ mɔ̀bɔ́ ń shí Arəzana w mɔ́, ǹdə nə́ gə́ nyɛrhɛ mɔ̀bɔ́ bə̀ zə cɛ y shó w bə mɔ mɔ́ ta. 50Da-byǎ, à n'â yǎl a wɔ̀ bə̀ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ nàmá ǹdə́ jal kɔn t'â la jàà nɔ Yi tənà y wẽ́ yé. Kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ n'ê cì rə̀ bwár mɔ́ t'â la cəl nɔ nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌ wẽ́ yé. 51À má byili ába kɔn rə̀ kùr lwar zum: nə́ gakó t'á la cú yé. Lũ zhɔ̌ pɔ́lá y wúl mó yi ní, nə́ gakó b'ǎ lyə́r twər rə̀dù sá, ǹdə yírh gə́ yá kámsɛ nɛ́. Pɔ́lá y gə tú è wúl, byɛ̀bɛ́ bə̀ cù mú gakó má bwìrhì. Bə̀ yala nɛ́ k'ê t'â la bwár yé, sə nə́ gakó b'ǎ lyə́r. 53Wɔ́ nyɔ́ɔ́ bə̀ yala nɛ́ nyɛ̀bɛ́ nə̀ n'ê cì nə̀ bwár mɔ́ bə̀ká ké cì nə bwár yé. 54Sə yala nɛ́ nyɛ̀bɛ́ nə̀ n'ê cì nə̀ bwár mɔ́ gə tú nə̀ k'ê t'â la cú nə bwár, rə̀myɛ́ yi ní, kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ mó bá pyìrh. Bə̀ kɛ̃ rə̀ wẽ́ bə wɔ̀: "Cu mú jàn gɔwa, bə̀ ŋwɛ̀nɛ́ mɔ. 55Cu, yẽ̀ ǹ jàn dɛ́ ŋwɛ́nɛ́? Cu, yẽ̀ ǹ swã̀ y ŋwɛ́nɛ́?" 56Wɔ́ yə̀-bəlɔ̀lɔ́ ò wɔ́ cu mú swã̀ yá. Sə wɔ́ Muyiisi nyí rí rə̀ wɔ́ yə̀-bəlɔ̀lɔ́ w jàn dɛ́. 57Cenə nə́ ce Yi nə̀báná, bə̀ wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ ce nə́ jí bɛlɛ nə́ Cinu Yezu Kristə jàn yilə. 58Rə̀myɛ́ ce, da-byǎ nántwə̌rh, zhǐnə á nà y yó kẽkẽ, á bə̀k'á twẽ̌ yé. Twĩ̌nə Cinu tum dí twéé gakó ǹdə́ yə̀wǎl. Á yě bə̀ Cinu tum dí á n'á twĩ̀ mú t'â la nánfò yál yé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\