1 Kɔrɛ̃tɛ 3

1Da-byǎ, à yə̀ ŋwɛ̀nɛ́ a zɔ̀m ǹd'ába ǹdə lyì byɛ̀bɛ́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ bɛ ta yé. À zɔ̀m ǹd'ába ǹdə lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê tó lũ w nyə̀ná nɛ́ nɛ ta. Á y'ǎ gwẽ̌ wɔ́ ǹdə bə̀sɔ́ná ta Kristə ne zhú mú wẽ́. 2Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, è y'à nyɛ̌ ǹdə wɔ́ yil à n'â pɛ ába á nywɛ̀ ta; è y'à də̀ kùjú nánkùlù yé. Á y'ǎ wàr w á la zõ yé; ǹdə́ zà myɛ cìcì, á gwẽ̌ wàr w á la zõ yé. 3Á gwẽ̌ n'á tó lũ w nyə̀ná nɛ́ nɛ. Bwɛ̃̌-dǔr ǹdə́ búlə́ gə́ ŋwɛ́nɛ́ á cəcəl w mó, də̀ lũ w nyə̀ná nɛ́ nɛ á n'á tó? Á tùntwə̃̀ə̃̀ né də̀ numbyínsi nyə̀ná gwẽ̌? 4Jàlà zhe bə̀ bə̀myɛ́ wɔ́ Pwəə kwã-lyì, jàlà wɔ̀ bə̀ bə̀myɛ́ wɔ́ Apɔlɔɔsɛ kwã-lyì. Zɔ̀mà nɛ́ nə̀myɛ́ mɔ́ dwí rí də̀ numbyínsi nyə̀ná? 5Apɔlɔɔsɛ myɛ̌ wɔ́ byè? Àmyɛ́ Pwəə wɔ́ byè? Nə́myɛ̌ wɔ́ Yi tùntùnnə̀ á tó nə́ dɛnnɛ á zù Yezu Kristə. Nə́ twĩ̀ tum dí tɛ̀bɛ́ Cinu pɔ nə́ mə̀dù gakó ne mó. 6Àmyɛ́ zhele, Apɔlɔɔsɛ zɛ̃̀ n ji nɛ̃̌, sə wɔ́ Yi rə̀ ce tɛ̀bɛ́ nə́ zhele mó púrh. 7Mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń zhele mó də̀ kaka yé; mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń ji nɛ̃̌ mɔ́ myɛ də̀ kaka yé. Wɔ́ mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń ce rə̀ púrh mó ń wɔ́ kɔn gakó. Sə ńmyɛ̌ mɔ́, wɔ́ Yi. 8Mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń zhele mó ǹdə́ mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń ji nɛ̃̌ mɔ́ ga wɔ́ kɔn rə̀dù, sə Yi n'ê kwɛ̃̌ lò gakó kɔn myɛrhɛ dwã ǹdə́ ǹ tum dí. 9Nə́myɛ̌ bə̀lyè y ga n'é twĩ̀ Yi kɛ́lɛ́ y wa, sə wɔ́ ámyɛ̌ á wɔ́ kɛ́lɛ́ yá. Kɔn súlí myɛ, á wɔ́ Yi jì. 10Yi pɔ nɛ tum, sə rə̀ nyɛ̌ ǹdə wɔ́ jì-lùrnə̀ tum ta. À cĩ́ jì y kùr ré tɛ̃́ náàcɛ̀nɛ́, lò dõ zɛ̃̀ ń nə́ ń lwì. Sə lò gakó mə̌ sə́ dɛ̃̀ ǹ cìn ǹ lùlwììrí wẽ́. 11Lò wàr ń la jì y kùr dõ tɛ̃́ cṹ e súlí tɛ̀bɛ́ rə̀ jɛ̀nɛ̀ rə̀ ŋwɛ́nɛ́ mɔ́ nɛ yé, sə tɛ̀bɛ́ rə̀ jɛ̀nɛ̀ rə̀ ŋwɛ́nɛ́ mɔ́ wɔ́ Yezu Kristə. 12Lyì jàlà n'ê zhílí jì-byòló w yó ǹdə́ sánə́má; jàlà n'ê zhílí w ǹdə́ kã̀mɔ; jàlà n'ê zhílí w ǹdə́ nə́kuuli tɛ̀bɛ́ rə̀ càn dɛ̃́dɛ̃́; jàlà wɔ́ dǎr, jàlà wɔ́ gɔ-shàmá, jàlà wɔ́ shəshàr bə̀ m'ê zhílí wə. 13Sə lò gakó tum dí gə́ wɔ́ nɛ́ mɔ́ má du pwẽ̀ nè pamparɛ̃ɛ̃ bùrsí dɛ̃ rɛ́ yùwə̀. Rə̀myɛ́ yùwə̀, myǐn nánfɔ̀lɔ̀ bá du, sə myǐn mú mə̀myɛ́ bá ce bə lwar ǹdə́ lò gakó tum dí gə càn. 14Lò ǹ gə zhílí jì-byòló w yó ǹdə́ wẽ̀ dé tɛ̀bɛ́ myǐn bə rə̀ yàlà zhe, ǹ b'ǎ nə kwǎndɛ. 15Sə lò mɔ̀bɔ́ myǐn mú jú ǹ tum dí, ǹ tá ǹ la kwǎndɛ nɔ yé. Ǹ b'ǎ nə vwǎrh, sə kɔn má yə̀ ǹdə lò gə́ tó myǐn wẽ́ ń lyɛ̃ ń bə́ lú ta. 16Á yə̀l b'ǎ wɔ́ Yi jì, sə Yi Eshirhə y ŋwɛ́nɛ́ á wẽ́ nà? 17Lò mɔ̀bɔ́ ǹ wǔr Yi jì yə́, Yi bá wǔr ǹmyɛ. Lwarna bə̀ Yi jì y wɔ́ Yi cìcì nyǎ, e jà wɔ́ ámyɛ̌ á wɔ́ ya. 18Lò mə̀dù ga bə̀ká jə́jɛ̀rɛ́ ǹ cìn yé. Lò gə ŋwɛ́nɛ́ á wẽ́ ń nə́ ń bùl bə̀ ń zhe lũ w kɔ̀bɔ́ surhə, sə n jǐrh ǹdə nyə̀nyà ta, mùnì ga n yə̀ surhə nántwə̌ cí. 19Lwarna bə̀ lũ w kɔ̀bɔ́ surhə né wɔ́ nyə̀nyààrɛ̀ Yi yilə. Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: "Yi n'ê tó surhə cìnə́ bé cìcì surhə né dɛnnɛ rə̀ zal bɛ." 20Bə̀ kɛ̃ rə̀ jàà dõ wẽ́ myɛ bə wɔ̀: "Cinu yě surhə cìnə́ bé wun bùlə̀ né. Ń yě bə̀ nə̀ bə kùr zhe yé." 21Rə̀myɛ́ ce, lò mə̀dù ga bə̀ká pyà ǹ cìn còrhó numbyíní yil yé, bə̀ kɔn gakó wɔ́ ámyɛ̌ á cǐ. 22Pwəə ga, Apɔlɔɔsɛ ga, Kəfaasɛ ga, lũ w ga, myə̌l ǹdə́ cu ga, kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ ŋwɛ́nɛ́ èlǎsɛ̃́ ǹdə́ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ gwẽ̌ bàn mɔ́ ga, rə̀myɛ́ gakó wɔ́ ámyɛ̌ á cǐ ri. 23E zɛ̃̀ wɔ́ Kristə ń cǐ ámyɛ̌, Yi zɛ̃̀ rə̀ cǐ Kristə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\