1 Kɔrɛ̃tɛ 4

1Lò gakó mə̌ sə n nyǐ nə́ba ǹdə Kristə tùntùnnə̀ byɛ̀bɛ́ Yi ce bə̀ n'ê byili rə̀ ywẽ̀ nyɛ̀bɛ́ nə̀ y'à shèè mó ta. 2Bə̀ gə pɔ tum lò nè, ǹ gə́ mə̌ sə́ wɛ̀rhɛ́ nɛ́ mɔ́, wɔ́ ń twĩ̀ tum dí ǹdə bə̀ gə́ byili mú ní. 3È gə wɔ́ àmyɛ́ yilə, ámyɛ̌ gə n'á kɛ́ à bùrsì myɛ, lũ w bùrsí cìnə́ gə n'ê kɛ́ à bùrsì myɛ, à t'â gá rə̀myɛ́ nɛ yé. Sə àmyɛ́ cìcì mú myɛ t'â kɛ́ à cìn bùrsì yé. 4À bə dóó nɛ à wɛ̀rhɛ́ yé. Sə rə̀myɛ́ t'â yǎl e wɔ̀ b'à bə yò zhe yé. Wɔ́ Cinu ń mà n kə́ à bùrsí. 5Rə̀myɛ́ ce, á bə̀k'á cĩ́ dóó lò lò yó w ǹdə́ Cinu gwẽ̌ yə̀ twí yé. Wɔ́ ńmyɛ̌ ń mà n ce kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ shèè cə-byín wẽ́ mó du pwẽ̀ nè pamparɛ̃ɛ̃. Ń mà n byili numbyínsi wun bùlə̀ né. Sə rə̀myɛ́ yi ní, Yi bá pə lò gakó ne còrhó kɔ̀bɔ́ ò mə̌ dwã ǹdə́ mɔ́. 6Da-byǎ, à zɔ̀m àmyɛ́ ǹdə́ Apɔlɔɔsɛ yò mùnì ga nə́ yə̀ myɔrhɔ á yilə. À n'â yǎl b'ǎ tó nə́ dɛnnɛ á lwar zɔ̀mɛ̀ rɛ́ tɛ̀bɛ́ kùrə̀: "Bə̀ká lyɛ̃ dɛ̀bɛ́ bə̀ kɛ̃ mɔ́ yé." Á mə̀dù ga bə̀ká n zhẽ̌ ń cìn dɛ̃̌ n zù lò mə̀dù, n yẽ̌ ń dõ mó ne yé. 7Mɔ̌ lò ń ce ǹ du ǹ dwã bɛ́? Tɛ̀bɛ́ ǹ zhe mó gakó, də̀ Yi rə̀ pɔ mɔ́ rɛ nà? È nə gə wɔ́ Yi rə̀ pɔ mɔ́ rɛ, wɔ́ byè yil ǹ nə́ ǹ zhẽ̌ ǹ cìn dɛ̃̌ ǹdə wɔ́ ǹ sə̀pwà jàn ǹ bə́ nə rɛ ta? 8Á pú á wɔ́ nə̀cɛ̀nà, á jǐrh pyǎ, á zhe kɔn dɛ̀bɛ́ gakó á n'á yàlá. Sə nə́myɛ̌ də̀ pyǎ yé. Á gə y'ǎ wɔ́ pyǎ zhə̀n zhə̀nà, nə́myɛ̌ y'ǎ wɔ̌ nə́ b'ǎ tó ába nə́ yə̀ pyǎ. 9Sə àmyɛ́ n'â bùl bə̀ Yi ce nə́myɛ̌ byɛ̀bɛ́ nə́ wɔ́ Kristə tùntúmə́ mó ŋwɛ́nɛ́ lyì bí gakó kwã. Nə́ jǐrh ǹdə lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ kɔ́ bə̀ bùrsì bə̀ la gu ta. Nə́ jǐrh lyì byɛ̀bɛ́ lũ w púlə́púlə́ ǹdə́ ò lyì bí ǹdə́ màlɛ́kabá la nyǔ. 10Nə́myɛ̌ wɔ́ ǹdə nyə̀nyə̀rh ta Kristə sónó yilə, sə ámyɛ̌ wɔ́ surhə cìnə́ ń wẽ́. Nə́myɛ̌ bə jàn zhe yé, sə ámyɛ̌ jɛ̀. Bə̀ n'ê nyàm ámyɛ̌, sə bə̀ t'â nyàm nə́myɛ̌ yé. 11Ǹdə́ èlǎsɛ̃́ ga, nɔrh zhe nə́ba; nə̀nyɛ̀lsɛ̀ zhe nə́ba; nə́ bə gɔ̀nɔ̀ zhe sə nə́ zù yé; bə̀ n'ê nwɛ̀nɛ̀ nə́ba; nə́ wàr nə́ zhì jàà èdù yé; 12nə́ r'é nwɛ̀nɛ̀ nə́ cìn nə́ twĩ̀ nə́ m'é pyà nə́ nyí kùjú. Lò gə tùrh nə́ba myɛ, nə́ zɔ̀m cɛ̀nɛ̀ nə́ pɔ̃. Bə̀ gə n'ê nwɛ̀nɛ̀ nə́ba, nə́ r'é pyɛ́nɛ́. 13Lò gə zɔ̀m nə́ yil námməlwɛ̀lɛ́ myɛ, nə́myɛ̌ n'é pɛ cícú lyì bí ni. Nə́ jǐrh ǹdə lũ w ywə̀ə̀rhè ta, ǹdə kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ bə kùr zhe ta numbyínsí yírhə́ wə, kɔn mé yí èlǎsɛ̃́. 14È də̀ kɛ̃́ à n'â kɛ̃ sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́ à la ába pɔ a bá ce ába cìzhìl yé. Wɔ́ cícú à la bá pə ába, á gə́ wɔ́ à byǎ byɛ̀bɛ́ à só mó yilə. 15Bá lyì mɔ̀ɔ̀rhɛ̀ shí gə zɛ̃̀ bə̀ n'ê cèrhè ába Kristə ne tó mó shò-kwã nɛ́ myɛ, á dabá də̀ nánzhəzhɔ̌ yé. Wɔ́ àmyɛ́ à bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí a byili ába, á zɛ̃̀ á jǐrh à byǎ Yezu Kristə wẽ́. 16Rə̀myɛ́ ce, à n'â lwə̀l ába ǹdə́ à wu gakó, s'á kwè à nà. 17Sə à n'â twĩ̀ Timote á sõ. Ń wɔ́ à byì-sónó Cinu wẽ́, à zhe ń zhə̀nà. Ń mà n lyǐrh ába kɔn dɛ̀bɛ́ gakó à n'â wɛ̀rhɛ́ Kristə ne zhú mú wẽ́. Wɔ́ rə̀myɛ́ à n'â byili Kristə-lyì gùúlí rə̀ ŋwɛ́nɛ́ jààsɛ́ gakó wẽ́ mó lyì bí ni. 18Lyì jàlà n'ê bùl b'à k'â t'â bàn á sõ yé; bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê zhẽ̌ bə̀ cìn dɛ̃̌. 19Sə kɔn gə wɔ́ Cinu pùbùlə̀, à má bə̀ á sõ dwã nɛ́ nyɛ̀bɛ́ nyí ni. Sə à gə túwə́, è də̀ cìn-byilu cìnə́ bé bə̀myɛ́ mɔ́ zɔ̀mà nɛ́ dúdú à la cilu yé. À bá nyǐ wɔ́ byè bə̀ wɔ̌ bə̀ la wɔ̀rhɔ́? 20Zhə̀nà, Yi pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ də̀ zɔ̀mà yò yé. Wɔ́ Yi jàn. 21Bə̀kɔ́n á n'á yǎl b'à má bə̀ á sõ? À bə̀ á sõ ǹdə́ búlə́ ráá à bə̀ ǹdə́ sónó ǹdə́ wu-bɔ̀nɔ̀?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\