1 Kɔrɛ̃tɛ 6

1Ámyɛ̌ mə̀dù gə tú ń zhe zɔ̀mɛ̀ ǹdə́ ń dõ, ń mà n yẽ̌ mo byõ̌ Yi lyì bí yé né ne, n zɛ̃̀ n ká n vò n byẽ̀ mò lũ w lyì bí bùrsì cìnə́ sõ? Rə̀myɛ́ də̀ cìzhìlə̀? 2Á yə̀l bə̀ Yi lyì bí má bùr lũ w lyì bí bùrsì nà? È gə wɔ́ ámyɛ̌ á la lũ w lyì bí bùrsí bǔr, á nə zɛ̃̀ á wàr zɔ̀mà námpɔ́lsɛ́ shɛ̀bɛ́ sə̀ n'ê twí mú bùrsì á la bǔr? 3Á yə̀l bə̀ nə́ m'ǎ bùr màlɛ́kabá myɛ cìcì bùrsì nà? Sé bé zɔ̀m zɔ̀mà nyɛ̀bɛ́ nə̀ n'ê twí nə́ cəcəl w lũ w kɔ̀bɔ́ wẽ́ mó yò! 4Á zɛ̃̀ á gə zhe lũ w kɔ̀bɔ́ zɔ̀mà, á k'á n'á zə nɛ á zhə̀l byɛ̀bɛ́ Kristə-lyì gùlú w yə̀l bə̀ yò mó sono! 5À n'â wə̀l èta a má ce ába cìzhìlə̀. Lò mə̀dù ga tɛ̀nɛ́ á wẽ́ ń yě zɔ̀mɛ̀ kùr ń wɔ̌ ń mà n kwɛrhɛ zɔ̀mɛ̀ tɛ̀bɛ́ rə̀ ŋwɛ́nɛ́ Kristə-lyì bə̀lyè cəcəl wə? 6Bə̀ mə̌ sə bə zə dwã bə vò lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Kristə-lyì yé né? 7Á gə́ n'á byẽ̀ dwã bùrsì mú myɛ cìcì n'ê byili b'ǎ tu á tum dí wẽ́. Byè yil á t'á pyɛ́nɛ́ á yẽ̌ bə̀ wɛ̀rhɛ́ ába kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ bə mǎ? Byè yil á t'á yẽ̌ bə̀ ŋwɔ̀l á wẽ̀ dé? 8K'â wɔ́ ámyɛ̌ cìcì á n'á wɛ̀rhɛ́ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ bə mǎ, wɔ́ ámyɛ̌ á n'á ŋwɔ̀l lyì bí dwã bɛ́; bə̀ j'à wɔ́ á da-byǎ. 9Á yə̀l bə̀ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ bə mǎ, t'â la jàà nɔ Yi tənà y wẽ́ nà? Á bə̀k'á jə́jɛ̀rɛ́ á cìn yé. Byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê fwə̀lə́, ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê zwə́l vwə̃̀ wẽ̀ tɛ̀bɛ́ rə̀ də̀ Yi yó mó, ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ fwə̌l tumə dwí gakó, ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê zə bə̀ dwã bala bə̀ zwì ǹdə kana ta mɔ́, 10ǹdə́ ŋwɔ̀là bɛ́, ǹdə́ bəcàncàlà bɛ́, ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê nywɛ̀ sɛ̃́ dɛ̃́dɛ̃́ kɔn lyɛ̃ cɛ nɛ mɔ́, ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê tùrh bə̀ dwã bɛ́ mɔ́, ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê cə̀r bə̀ dwã bɛ́ sɔ́msɛ́ yó bə̀ vwǎrh bə̀ wẽ̀ dé mó, t'â la jàà nɔ Yi tənà y wẽ́ yé. 11Á jàlà y'ǎ wɔ́ èta shãã ga, sə Yi shàrh á lwɛlɛ rɛ́, rə̀ tó Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ dɛnnɛ rə cír ába b'ǎ yál rə̀ lyì, rə ce á jǐrh lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ bə dwə́ə́re zhe, Cinu Yezu Kristə yil yilə. 12Á jàlà n'á wə̀lə̀: "À zhe sɔ́má à wɔ̌ à wɛ̀rhɛ́ kɔn gakó." Wɔ́ zhə̀nà. Sə è də̀ rə̀ gakó rə̀ càn á yil yé. À wɔ̌ à wə̀l b'à zhe sɔ́má à wɔ̌ à wɛ̀rhɛ́ kɔn gakó, sə à t'â yǎl a yə̀ kɔn də̀ldə̀l yóm yé. 13Á n'á wə̀l myɛ: "Kùjú ŋwɛ́nɛ́ sùlú yilə, sùlú myɛ ŋwɛ́nɛ́ kùjú yilə." Rə̀myɛ́ wɔ́ zhə̀nà, sə Yi bá zhìlì kùjú w ǹdə́ sùlú w ga. Kɔn súlí myɛ, lò bə mə̌ sə́ zə ǹ yala nɛ́ ń wɛ̀rhɛ́ yààyàà yé; bə̀ nə́ yala nɛ́ ŋwɛ́nɛ́ Cinu yilə, Cinu myɛ ŋwɛ́nɛ́ nə́ yala nɛ́ yilə. 14Yi bwìrhì Cinu n zɛ̃̀ n du cùùrì wẽ́. Rə̀myɛ́ ce, rə̀ má bwìrhì nə́myɛ ǹdə́ rə̀ jàn dɛ́. 15Á yə̀l b'ǎ yala nɛ́ wɔ́ Kristə yala nɛ́ kə̀kàlsɛ̀ nà? À nə má zɛ̃̀ a kwè Kristə yala nɛ́ kə̀kàlà a má wɛ̀rhɛ́ kə-nə̀fòló yala kə̀kàlà? Kɔn wàr yé. 16Á yə̀l bə̀ bal mɔ̀bɔ́ ń ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ kə-nə̀fòló, ńmyɛ̌ ǹdə́ òmyɛ́ ga jǐrh kɔn rə̀dù nà? Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: "Bə̀myɛ́ bə̀lyè y ga bá mù dwã nɛ bə jǐrh kɔn rə̀dù." 17Sə lò mɔ̀bɔ́ ǹ ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ Cinu ǹ wu w wẽ́, ǹmyɛ́ ǹdə́ ńmyɛ̌ ga jǐrh kɔn rə̀dù. 18Dɛ̃̌na á cìnə̀, bə̀k'á fwə̌l yé. Yə̀-bəlwàálɛ́ dwã bɛ́ tɛ̀bɛ́ lò wɔ̌ ń wɛ̀rhɛ́ mɔ́, t'â zhìlì ń yala nɛ́ yò yé. Sə lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń fwə̀lə́, rə̀-ná-cí wɔ́ ń cìcì yala nɛ́ ń nə́ ń cɔ̀. 19Á yə̀l b'ǎ yala nɛ́ wɔ́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ jì nà? Wɔ́ Yi rə̀ pɔ ába rə̀ Eshirhə yə́. È ŋwɛ́nɛ́ á wẽ́. Á bə á cìn cǐ yé. 20Yi wɛ̀rhɛ́ kɔn nánfɔ̀lɔ̀ rə mé zwẽ ába. Rə̀myɛ́ ce, zəna á yala nɛ́ á cèrhé Yi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\